Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Sídlo zadavatele

Ovocný trh 3 - 5, Praha 1, PSČ 116 36

Hlavní město Praha

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00216208

Www stránky zadavatele

http://www.mff.cuni.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://mff-cuni.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/univerzita-karlova-matematicko-fyzikalni-fakulta_2780/

Poznámka

https://zakazky.cuni.cz/profile_display_15.html

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
3D vektorový magnet s refrigerátorem Zobrazit
Analytické zařízení pro studium magnetického nanoohřevu materiálů Zobrazit
Archiv: Pořízení Elektrodynamického stroje pro kombinované zatěžování, RTG univerzálního difraktometru a RTG difraktometru pro měření nízkoúhlového rozptylu RTG záření Zobrazit
Archiv: Pořízení technologického vybavení pro potřeby Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy Zobrazit
Broad-band seismographs for Greece Zobrazit
Console for Quadrupole Resonance Spectroscopy (NQR) Zobrazit
Dewarova nádoba na kapalné helium pro zkapalňovač helia Zobrazit
Digitizér pro vzorkování signálů z fotonásobičů Zobrazit
Dodání produkční barevné tiskárny/kopírky Zobrazit
Dodávka 3He Zobrazit
Dodávka a montáž dvou výtahů v areálu Troja Zobrazit
Dodávka bolometru a oscilopu II Zobrazit
Dodávka bolometru a osciloskopu Zobrazit
Dodávka doplňkového zařízení pro aparaturu NAP XPS Zobrazit
Dodávka kryogenního UHV STM Zobrazit
Dodávka laboratorních přístrojů Zobrazit
Dodávka laboratorních přístrojů II Zobrazit
Dodávka laboratorních přístrojů III Zobrazit
Dodávka nového viskozimetru s hustoměrem pro Transdisciplinární centrum pro výzkum struktury a dynamiky moderních materiálů Zobrazit
Dodávka scintilačních elementů z wolframanu olovnatého Zobrazit
Dodávka SEM Mikroskopu Zobrazit
Dodávka Vektorového magnetu Zobrazit
Dodávka výměnného chladicího stupně s využitím Helia 3 do měřicího systému fyzikálních vlastností (PPMS) se supravodivým magnetem o indukci do 9 T Zobrazit
Dodávka výpočetního clusteru Zobrazit
Doplnění a funkční rozšíření systému pro multiparametrickou fluorescenční spektroskopii Zobrazit
DPS - Půdní vestavba KK3 - západní část Zobrazit
Dřevěný obklad vestibulu budovy IMPAKT Zobrazit
Eyetracker 600 Hz plus Zobrazit
Femtosekundový laser s délkou pulsu několika femtosekund Zobrazit
Fotoelektronový spektrometr pro analýzu vzorků v ultravysokém vakuu a v téměř atmosférickém tlaku - rozšíření stávajícího rozsahu Zobrazit
GPU cluster pro počítačovou lingvistiku - Deep Learning Zobrazit
HDR monitor Zobrazit
Konzole pro spektroskopii kvadruplové rezonance (NQR) 2 Zobrazit
Kryogenní UHV STM Zobrazit
MFF UK - Vybavení poslucháren audiovizuální technikou Zobrazit
MFF UK - Vybavení virtuální a paralelní laboratoře Zobrazit
Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku Zobrazit
Nákup kancelářské techniky Zobrazit
Nákup přesné metalografické pily Zobrazit
Nákup vakuového spektrometru pro spektrální optické obory FIR-MIR-NIR-VIS Zobrazit
Nákup vybavení pro fyzikální výzkum a výuku Zobrazit
Nízkoteplotní vysokovakuový goniometr a AFM/MFM mikroskop Zobrazit
Oprava střešního pláště a půdní vestavba východního křídla objektu MFF UK Zobrazit
Optické, mechanické a elektronické součásti pro aparaturu na dvoudimenzionální elektronovou spektroskopii Zobrazit
Optický a skenovací mikroskopický systém vysokého rozlišení pro chemické zobrazování - rozšíření stávajícího rozsahu Zobrazit
Osciloskop pro vzorkování rychlých signálů Zobrazit
Osciloskop pro vzorkování rychlých signálů Zobrazit
Patentové a právní služby v oblasti průmyslového vlastnictví Zobrazit
Patentové a právní služby v oblasti průmyslového vlastnictví Zobrazit
Patentové a právní služby v oblasti průmyslového vlastnictví II Zobrazit
Pořízení CCD kamery Zobrazit
Pořízení Elektrodynamického stroje pro kombinované zatěžování, RTG univerzálního difraktometru a RTG difraktometru pro měření nízkoúhlového rozptylu RTG záření Zobrazit
Pořízení fyzikálních přístrojů pro Matematicko-fyzikální fakultu UK Zobrazit
Pořízení informačních tabulí a kiosků a vývoj systému pro správu jejich obsahu Zobrazit
Pořízení iontového zdroje a vakuové komory Zobrazit
Pořízení kryogenního UHV STM Zobrazit
Pořízení NAP cely a analyzátoru parametrů palivových článků s protonově vodivou membránou Zobrazit
Pořízení nízkoteplotního cantileverového mikroskopu atomárních a magnetických sil Zobrazit
Pořízení robotické astronomické observatoře Zobrazit
Pořízení scintilačních elementů z wolframanu olovnatého Zobrazit
Pořízení scintilačních elementů z wolframanu olovnatého II Zobrazit
Pořízení upgradu magnetronového depozičního systému, polarizačního mikroskopu a CCD kamery Zobrazit
Pořízení vysokorychlostní EBSD kamery Zobrazit
Potenciostat s EIS a vysoko-proudovým boosterem Zobrazit
Potenciostat/galvanostat s modulem pro elektrochemickou impedanční spektroskopii Zobrazit
Pozitronový spektrometr Zobrazit
Pozitronový spektrometr II Zobrazit
Přesná metalografická pila Zobrazit
Přesná univerzální pila s diamantovým pásem Zobrazit
Přístroj pro charakterizaci femtosekundových pulzů Zobrazit
Přístroj pro měření velikosti částic pomocí dynamického rozptylu světla (DLS) Zobrazit
Prodloužení doby poskytování právních služeb k projektu projektu „Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze“ Zobrazit
Prodloužení doby zajištění externího řízení, administrace a monitoringu projektu pro projekt „Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze Zobrazit
Program OriginPro MFF Zobrazit
Rámcová dohoda k zajištění služeb komplexní administrace veřejných zakázek pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Zobrazit
Rámcová smlouva k zajištění služeb komplexní administrace veřejných zakázek pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky hygienických a toaletních potřeb pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky hygienických a toaletních potřeb pro MFF UK Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro MFF UK Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky kapalných plynů pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky kapalných plynů pro MFF UK Zobrazit
Rekonstrukce plynove kotelny Zobrazit
Rekonstrukce budovy dílen, oprava střechy a rekonstrukce poslucháren Matematicko-fyzikální fakulty UK Zobrazit
Rekonstrukce kotelny Karlín Zobrazit
Rekonstrukce nákladních výtahů v objektech OP a TL MFF UK Zobrazit
Rekonstrukce páteřní trasy systému cirkulace TUV, vzduchotechniky a zdravotně-technických instalací Zobrazit
Rekonstrukce posluchárny K1 Zobrazit
Rekonstrukce posluchárny K1 - MFF UK Karlín Zobrazit
Rekonstrukce výtahu v objektu MFF UK - Karlín Zobrazit
Rotační disková elektroda s příslušenstvím Zobrazit
Rozpracována Zobrazit
Rozšíření natáčení pro zpracování dokumentárního filmu "Záchrana Rotundy sv. Václava na Malostransiém náměstí v Praze" Zobrazit
Rozšíření přístupového systému Zobrazit
Rozšíření Ramanského systému Zobrazit
Rozšíření Ramanského systému (zrušené zadávací řízení) Zobrazit
Rozšíření zařízení pro optickou detekci povrchových jevů pomocí Ramanské spektroskopie Zobrazit
Sada malých autonomních mobilních robotů s manipulátorem Zobrazit
Server a pracovní počítače Zobrazit
Sestava vakuových komor a řídící elektroniky pro zdroj chladných iontů Zobrazit
Solid state lidar Zobrazit
Souprava prvků pro tvarování optických pulsů kratších než 7 femtosekund Zobrazit
Spektroskopický elipsometr Woollam RC2 - rozšíření stávajícího rozsahu Zobrazit
Termostat oběhový chlazený Zobrazit
UK - MFF - Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji Zobrazit
UK – ICT, přístroje a zařízení 2017 Akce 17/2: Serverové vybavení pro výuku administrace UNIXu Akce 17/6: Serverové vybavení pro studentské práce v oblasti performance cloud a big data řešení Zobrazit
Úprava chladícího systému datového centra UK MFF Troja Zobrazit
Vertikální pec pro žíhání vzorků ve vakuu a v ochranné atmosféře Zobrazit
VUV spektrometr Zobrazit
Vybavení poslucháren MFF UK Zobrazit
Vybavení poslucháren MFF UK – Dodávka IT techniky – stolní počítače – opakování Zobrazit
Vybavení serverovny Matematicko-fyzikální fakulty UK Zobrazit
Vybavení serverovny Matematicko-fyzikální fakulty UK - optická páteřní síť Zobrazit
Vybavení serverovny Matematicko-fyzikální fakulty UK – rozšíření kapacity Zobrazit
Výpočetní cluster Zobrazit
Výpočetní cluster Zobrazit
Výpočetní cluster pro ab initio molekulární dynamiku Zobrazit
Výpočetní uzly pro astronomický ustav MFF UK Zobrazit
Výstavba objektu M a I pracovišť MFF UK v Troji – serverovna Zobrazit
Vývoj a implementace Informačního systému propagačních agend MFF UK Zobrazit
Vývoj a implementace informačního systému – správa obsahu oficiálního webu MFF UK Zobrazit
Vývoj elektronických obvodů rychlého monitoru slunečního větru BMSW-S Zobrazit
Výzkumný invertovaný materiálografický mikroskop Zobrazit
Záchrana rotundy sv. Václava - archeologické práce Zobrazit
Záchrana rotundy Sv. Václava - stavební a restaurátorské práce Zobrazit
Zajištění pořádání mezinárodní konference MFF UK - ICHEP2020 Zobrazit
Zajištění úklidových služeb v objektu IMPAKT MFF UK Zobrazit
Zařízení do laboratoře – ÚČJF Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap