Prohlášení o přístupnosti

Elektronický nástroj profilzadavatele.cz zohledňuje specifické požadavky osob se zdravotním postižením a v nezbytném rozsahu umožňuje seznámit i tyto osoby s obsahem informací a dokumentů uveřejňovaných na profilu zadavatele.

Tímto přístupem nástroj již od roku 2010 plně naplňuje požadavky stanovené ustanovením § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Dostupnost a čitelnost obsahu

Ve vztahu k požadavku dostupnosti a čitelnosti obsahu webových stránek - elektronického nástroje profilzadavatele.cz - nástroj splňuje veškeré požadavky, neboť

 • každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu
 • multimediální prvky nesoucí významové sdělení jsou doplněny textovými titulky, nejsou-li jen alternativou k existujícímu textovému obsahu
 • informace sdělované prostřednictvím skritpů, objektů, apletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupní i bez kteréhokoliv z těchto doplňků a stránky jsou standardně ovladatelné
 • informace sdělované vizuální podobou stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním jsou dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat
 • informace sdělované barvou jsou dostupní i bez barevného rozlišení
 • barvy popředí a pozadí textu i textu v obrázku jsou vůči sobě dostatečně kontrastní, nese-li text významové sdělení
 • velikost písma je možné zvětšit alespoň na 200 % a zmenšit alespoň na 50 % původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížeče a při takové změně velikosti nedochází ke ztrátě obsahu ani funkcionality

Řízení práce uživatelem

Ve vztahu k požadavku řízení práce s webovými stránkami - elektronickým nástrojem profilzadavatele.cz - uživatelem, nástroj splňuje veškeré požadavky, neboť

 • obsah ani kód stránek nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní vstupní nebo ovládací zařízení
 • obsah ani kód stránek nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení
 • k načtení nové stránky a přesměrování dochází jen po aktivaci odkazu nebo odeslání formuláře
 • načítání stránek do nového okna není použito
 • na stránkách nedochází ke změnám barevnosti, jasu, velikosti ani umístění prvků
 • ze stránek nezní žádný zvuk
 • časový limit pro práci se stránkou je dostatečný

Srozumitelnost a přehlednost informací

Ve vztahu k požadavku srozumitelnosti a přehlednosti informací webových stránek - elektronického nástroje profilzadavatele.cz - nástroj splňuje veškeré požadavky, neboť

 • informace jsou sdělovány jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou
 • rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších výstižně nadepsaných celků
 • obloky obsahu, které se opakují na více stránkých je možné přeskočit

Jasnost a srozumitelnost ovládání webových stránek

Ve vztahu k požadavku jasnosti a srozumitelnosti webových stránek - elektronického nástroje profilzadavatele.cz - nástroj splňuje veškeré požadavky, neboť

 • navigace je srozumitelná a konzistentní, na všech stránkách obdobná a od ostatního obsahu zřetelně oddělená
 • každá stránka (kromě úvodní stránky) obsahuje odkaz na vyšší úroveň v hierarchii stránek a odkaz na úvodní stránku
 • je k dispozici odkaz na mapu webových stránek
 • každá stránka má výstižný název odpovídající jejímu obsahu
 • každý formulářový prvek má popisek vystihující požadovaný obsah
 • je uživatel informován o chybně vyplněné položce, učiní-li při vyplňování formuláře chybu, a to včetně informace (nápovědě), jak tuto chybu odstranit
 • text odkazů nebo jeho přímo související texty výstižně popisují cíl odkazů a vede-li odkaz na jiný typ souboru než je stránka, je odkaz doplněn sdělením o typu a případně o velikosti tohoto souboru
 • každý rám má vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost
 • zdrojový kód je technicky způsobilý a strukturovaný
 • sémantické značky použité pro formátování obsahu jsou použivy ve zdrojovém kódu tak, aby odpovídaly významu obsahu
 • párové prvky značkovacího jazyka mají uvedenu počáteční a koncovou značku a značky jsou správně zanořeny a nedochází k jejich křížení
 • ve zdrojovém kódu je určen hlavní jazyk obsahu stránky
 • prvky tvořící nadpisy a seznamu jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu a jsou výstižné
 • tabulka užitá pro zobrazení tabulkových dat obsahuje značky pro záhlaví řádků i sloupců
 • obsah všech tabulek dává smysl čtený po řádcích zleva doprava

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Elektronický nástroj na základě dodržení veškerých požadavků stanovených ustanovením § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), splňuje veškeré požadavky pro to, aby se s informacemi souvisejícími s výkonem veřejné správy uveřejňovanými způsobem umožňujícím dálkový přístup mohly v nezbytném rozsahu seznámit i osoby se zdravotním postižením.

Elektronický nástroj profilzadavatele.cz je v rozsahu informacemí souvisejících s výkonem veřejné správy přístupný i pro osoby se zdravotním postižením.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap