Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Sídlo zadavatele

Ovocný trh 3 - 5, Praha 1, PSČ 116 36

Hlavní město Praha

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00216208

Www stránky zadavatele

http://www.mff.cuni.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://mff-cuni.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/univerzita-karlova-matematicko-fyzikalni-fakulta_2780/

Poznámka

https://zakazky.cuni.cz/profile_display_15.html

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
3D vektorový magnet s refrigerátorem Zobrazit
Analytické zařízení pro studium magnetického nanoohřevu materiálů Zobrazit
Archiv: Pořízení Elektrodynamického stroje pro kombinované zatěžování, RTG univerzálního difraktometru a RTG difraktometru pro měření nízkoúhlového rozptylu RTG záření Zobrazit
Archiv: Pořízení technologického vybavení pro potřeby Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy Zobrazit
Broad-band seismographs for Greece Zobrazit
Console for Quadrupole Resonance Spectroscopy (NQR) Zobrazit
Dewarova nádoba na kapalné helium pro zkapalňovač helia Zobrazit
Digitizér pro vzorkování signálů z fotonásobičů Zobrazit
Dodání produkční barevné tiskárny/kopírky Zobrazit
Dodávka 3He Zobrazit
Dodávka a montáž dvou výtahů v areálu Troja Zobrazit
Dodávka bolometru a oscilopu II Zobrazit
Dodávka bolometru a osciloskopu Zobrazit
Dodávka doplňkového zařízení pro aparaturu NAP XPS Zobrazit
Dodávka laboratorních přístrojů Zobrazit
Dodávka laboratorních přístrojů II Zobrazit
Dodávka nového viskozimetru s hustoměrem pro Transdisciplinární centrum pro výzkum struktury a dynamiky moderních materiálů Zobrazit
Dodávka scintilačních elementů z wolframanu olovnatého Zobrazit
Dodávka výměnného chladicího stupně s využitím Helia 3 do měřicího systému fyzikálních vlastností (PPMS) se supravodivým magnetem o indukci do 9 T Zobrazit
Dodávka výpočetního clusteru Zobrazit
Doplnění a funkční rozšíření systému pro multiparametrickou fluorescenční spektroskopii Zobrazit
Eyetracker 600 Hz plus Zobrazit
Femtosekundový laser s délkou pulsu několika femtosekund Zobrazit
Fotoelektronový spektrometr pro analýzu vzorků v ultravysokém vakuu a v téměř atmosférickém tlaku - rozšíření stávajícího rozsahu Zobrazit
GPU cluster pro počítačovou lingvistiku - Deep Learning Zobrazit
HDR monitor Zobrazit
Kryogenní UHV STM Zobrazit
MFF UK - Vybavení poslucháren audiovizuální technikou Zobrazit
MFF UK - Vybavení virtuální a paralelní laboratoře Zobrazit
Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku Zobrazit
Nákup kancelářské techniky Zobrazit
Nákup přesné metalografické pily Zobrazit
Nákup vakuového spektrometru pro spektrální optické obory FIR-MIR-NIR-VIS Zobrazit
Nákup vybavení pro fyzikální výzkum a výuku Zobrazit
Nízkoteplotní vysokovakuový goniometr a AFM/MFM mikroskop Zobrazit
Oprava střešního pláště a půdní vestavba východního křídla objektu MFF UK Zobrazit
Optické, mechanické a elektronické součásti pro aparaturu na dvoudimenzionální elektronovou spektroskopii Zobrazit
Optický a skenovací mikroskopický systém vysokého rozlišení pro chemické zobrazování - rozšíření stávajícího rozsahu Zobrazit
Osciloskop pro vzorkování rychlých signálů Zobrazit
Osciloskop pro vzorkování rychlých signálů Zobrazit
Patentové a právní služby v oblasti průmyslového vlastnictví Zobrazit
Patentové a právní služby v oblasti průmyslového vlastnictví Zobrazit
Patentové a právní služby v oblasti průmyslového vlastnictví II Zobrazit
Pořízení CCD kamery Zobrazit
Pořízení Elektrodynamického stroje pro kombinované zatěžování, RTG univerzálního difraktometru a RTG difraktometru pro měření nízkoúhlového rozptylu RTG záření Zobrazit
Pořízení fyzikálních přístrojů pro Matematicko-fyzikální fakultu UK Zobrazit
Pořízení informačních tabulí a kiosků a vývoj systému pro správu jejich obsahu Zobrazit
Pořízení iontového zdroje a vakuové komory Zobrazit
Pořízení NAP cely a analyzátoru parametrů palivových článků s protonově vodivou membránou Zobrazit
Pořízení nízkoteplotního cantileverového mikroskopu atomárních a magnetických sil Zobrazit
Pořízení robotické astronomické observatoře Zobrazit
Pořízení scintilačních elementů z wolframanu olovnatého Zobrazit
Pořízení upgradu magnetronového depozičního systému, polarizačního mikroskopu a CCD kamery Zobrazit
Potenciostat s EIS a vysoko-proudovým boosterem Zobrazit
Potenciostat/galvanostat s modulem pro elektrochemickou impedanční spektroskopii Zobrazit
Pozitronový spektrometr Zobrazit
Přesná metalografická pila Zobrazit
Přesná univerzální pila s diamantovým pásem Zobrazit
Přístroj pro charakterizaci femtosekundových pulzů Zobrazit
Přístroj pro měření velikosti částic pomocí dynamického rozptylu světla (DLS) Zobrazit
Prodloužení doby poskytování právních služeb k projektu projektu „Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze“ Zobrazit
Prodloužení doby zajištění externího řízení, administrace a monitoringu projektu pro projekt „Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze Zobrazit
Rámcová dohoda k zajištění služeb komplexní administrace veřejných zakázek pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Zobrazit
Rámcová smlouva k zajištění služeb komplexní administrace veřejných zakázek pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky hygienických a toaletních potřeb pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro MFF UK Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky kapalných plynů pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky kapalných plynů pro MFF UK Zobrazit
Rekonstrukce plynove kotelny Zobrazit
Rekonstrukce budovy dílen, oprava střechy a rekonstrukce poslucháren Matematicko-fyzikální fakulty UK Zobrazit
Rekonstrukce posluchárny K1 Zobrazit
Rekonstrukce posluchárny K1 - MFF UK Karlín Zobrazit
Rekonstrukce výtahu v objektu MFF UK - Karlín Zobrazit
Rotační disková elektroda s příslušenstvím Zobrazit
Rozpracována Zobrazit
Rozšíření natáčení pro zpracování dokumentárního filmu "Záchrana Rotundy sv. Václava na Malostransiém náměstí v Praze" Zobrazit
Rozšíření Ramanského systému Zobrazit
Rozšíření Ramanského systému (zrušené zadávací řízení) Zobrazit
Rozšíření zařízení pro optickou detekci povrchových jevů pomocí Ramanské spektroskopie Zobrazit
Sada malých autonomních mobilních robotů s manipulátorem Zobrazit
Server a pracovní počítače Zobrazit
Sestava vakuových komor a řídící elektroniky pro zdroj chladných iontů Zobrazit
Solid state lidar Zobrazit
Souprava prvků pro tvarování optických pulsů kratších než 7 femtosekund Zobrazit
Spektroskopický elipsometr Woollam RC2 - rozšíření stávajícího rozsahu Zobrazit
UK - MFF - Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji Zobrazit
UK – ICT, přístroje a zařízení 2017 Akce 17/2: Serverové vybavení pro výuku administrace UNIXu Akce 17/6: Serverové vybavení pro studentské práce v oblasti performance cloud a big data řešení Zobrazit
Vertikální pec pro žíhání vzorků ve vakuu a v ochranné atmosféře Zobrazit
VUV spektrometr Zobrazit
Vybavení serverovny Matematicko-fyzikální fakulty UK Zobrazit
Vybavení serverovny Matematicko-fyzikální fakulty UK - optická páteřní síť Zobrazit
Vybavení serverovny Matematicko-fyzikální fakulty UK – rozšíření kapacity Zobrazit
Výpočetní cluster Zobrazit
Výpočetní cluster Zobrazit
Výpočetní cluster pro ab initio molekulární dynamiku Zobrazit
Výpočetní uzly pro astronomický ustav MFF UK Zobrazit
Výstavba objektu M a I pracovišť MFF UK v Troji – serverovna Zobrazit
Vývoj a implementace Informačního systému propagačních agend MFF UK Zobrazit
Vývoj a implementace informačního systému – správa obsahu oficiálního webu MFF UK Zobrazit
Vývoj elektronických obvodů rychlého monitoru slunečního větru BMSW-S Zobrazit
Výzkumný invertovaný materiálografický mikroskop Zobrazit
Záchrana rotundy sv. Václava - archeologické práce Zobrazit
Záchrana rotundy Sv. Václava - stavební a restaurátorské práce Zobrazit
Zajištění pořádání mezinárodní konference MFF UK - ICHEP2020 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap