Rekonstrukce hygienického zázemí v objektu Jilská 3, Praha 1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce hygienického zázemí v objektu Jilská 3, Praha 1 zadávané zadavatelem Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce hygienického zázemí v objektu Jilská 3, Praha 1

Předmět veřejné zakázky

Zadávací dokumentace, která je v rámci tohoto zadávacího řízení zájemcům předkládána je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou výzvou více zájemcům mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen ZVZ).

1) Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce hygienického zázemí v objektu Jilská 3, Praha 1.

2) Přesný popis části předmětu plnění je přiložen k této zadávací dokumentaci jako příloha č. 1 v rozsahu:

a) technická zpráva
b) výkaz výměr

Předmět rekonstrukce navazuje na rekonstrukci provedenou v předchozích etapách. Proto veškeré názvy požadovaných dlažeb, obkladů, zařizovacích předmětů uvedených v dokumentaci jsou závazné pro podání nabídky. Tam, kde zadavatel připustil variantu, je toto výslovně uvedeno. Pokud by uchazeč použil ve své nabídce jiných materiálů, bude taková nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Jedinou možností je předchozí výslovné schválení variantního materiálu zadavatelem ještě před podáním nabídky. Ke schválení je nutné předložit nejlépe vzorky (např. obkladů, dlažeb), které zpracovatel projektové dokumentace posoudí ve vztahu k projektu. Schváleny budou pouze materiály odpovídající celkové koncepci rekonstrukce.

3) Zatřídění předmětu zadávacího řízení dle jednotného slovníku pro zadávání veřejných zakázek (CPV)

4) 45300000-0 Stavební montážní práce

5) Doba a místo plnění veřejné zakázky

a) Termín zahájení provádění díla: nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání staveniště (předpoklad 3. čtvrtletí 2012)
b) Termín provedení (dokončení) díla: nejpozději do 31. října 2012.
c) Místem plnění jsou budovy č.p. 236 a 352 v k.ú. Staré Město, Jilská ulice, Praha 1.

6) Případné odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a označení výrobků či obchodních názvů materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů a kvality daných v projektovém řešení.

7) Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 1 720 000,- Kč bez DPH. Tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou. Nabídka, která přesáhne tuto předpokládanou cenu, nesplňuje zadávací podmínky a jako nepřijatelná nabídka bude vyřazena z posuzování a následného hodnocení.

8) Finanční harmonogram
Stavba bude financována ze státního rozpočtu.
Zadavatel upozorňuje na režim přenesení daňové povinnosti platný s účinností od 1.1.2012, kdy celou částku DPH odvede zadavatel.

Kontaktní osoby zadavatele
Zadavatel stanovil tyto kontaktní osoby:

pro věci technické: Ing. František Kučera (kucera@flu.cas.cz, tel.: 603 837 128)
pro věci organizační: Ing. Lenka Rybáková (rybakova@flu.cas.cz, tel.: 605 299 186) , Dana Bendová (dana.bendova@soc.cas.cz, tel. 603 468 362)

Nabídka musí být doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním do podatelny Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, do 27.8. 2012, do 12:00 hodin.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45300000-0 Stavební montážní práce

Místo plnění veřejné zakázky

Jilská 3, Praha 1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 720 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 8. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 8. 2012

Lhůta pro podání nabídek

27. 8. 2012, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce hygienického zázemí v objektu Jilská 3, Praha 1.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 6. 8. 2012 Zobrazit
Smlouva o dílo 12. 10. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap