Rekonstrukce hygienického zázemí v objektu Husova4, Praha

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce hygienického zázemí v objektu Husova4, Praha zadávané zadavatelem Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce hygienického zázemí v objektu Husova4, Praha

Předmět veřejné zakázky

1) Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce hygienického zázemí v podkroví objektu Husova 4, Praha 1.

2) Přesný popis části předmětu plnění je přiložen k této zadávací dokumentaci jako příloha č. 1 v rozsahu:

a) technická zpráva
b) výkaz výměr

Předmět rekonstrukce navazuje na rekonstrukci provedenou v předchozích etapách. Proto veškeré názvy požadovaných dlažeb, obkladů, zařizovacích předmětů uvedených v dokumentaci jsou závazné pro podání nabídky. Tam, kde zadavatel připustil variantu, je toto výslovně uvedeno. Pokud by uchazeč použil ve své nabídce jiných materiálů, bude taková nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Jedinou možností je předchozí výslovné schválení variantního materiálu zadavatelem ještě před podáním nabídky. Ke schválení je nutné předložit nejlépe vzorky (např. obkladů, dlažeb), které zpracovatel projektové dokumentace posoudí ve vztahu k projektu. Schváleny budou pouze materiály odpovídající celkové koncepci rekonstrukce.

3) Zatřídění předmětu zadávacího řízení dle jednotného slovníku pro zadávání veřejných zakázek (CPV)

4) 45300000-0 Stavební montážní práce

5) Doba a místo plnění veřejné zakázky

a) Termín zahájení provádění díla: nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání staveniště (předpoklad 4. čtvrtletí 2012)
b) Termín provedení (dokončení) díla: nejpozději do 30. listopadu 2012.
c) Místem plnění je budova č.p. 352 v k.ú. Staré Město, Husova ulice, Praha 1.

6) Případné odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a označení výrobků či obchodních názvů materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů a kvality daných v projektovém řešení.

7) Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky činí 644 000,- Kč bez DPH. Tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou. Nabídka, která přesáhne tuto předpokládanou cenu, nesplňuje zadávací podmínky a jako nepřijatelná nabídka bude vyřazena z posuzování a následného hodnocení.

8) Finanční harmonogram

Stavba bude financována ze státního rozpočtu.

Zadavatel upozorňuje na režim přenesení daňové povinnosti platný s účinností od 1.1.2012, kdy celou částku DPH odvede zadavatel.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45300000-0 Stavební montážní práce

Místo plnění veřejné zakázky

Husova 4, Praha 1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

644 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 9. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 9. 2012

Lhůta pro podání nabídek

3. 10. 2012, 13:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce hygienického zázemí v objektu Husova4, Praha.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 27. 9. 2012 Zobrazit
Smlouva o dílo 18. 10. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap