Nová výrobní technologie ve společnosti ROBEX DK, s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nová výrobní technologie ve společnosti ROBEX DK, s.r.o. zadávané zadavatelem ROBEX DK, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ROBEX DK, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nová výrobní technologie ve společnosti ROBEX DK, s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele (účastníka) či dodavatelů (účastníků), který či kteří zajistí řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky spočívajících v dodávce strojů a strojního zařízení dle požadavků zadavatele pro provozovnu zadavatele umístěnou v jeho sídle ve Dvoře Králové nad Labem.
Z rozhodnutí zadavatele je tato veřejná zakázka zadávána na části, kdy je rozdělená do 3 (tří) následujících částí:
ČÁST I.: Frézka vertikální univerzální (konzolová)
ČÁST II.: Univerzální hrotový soustruh
ČÁST III.: Svařovací stůl pro těžké aplikace

Předmětem tohoto výběrového řízení je řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky formou dodávek a souvisejících služeb v rámci následujících částí této veřejné zakázky:
ČÁST I.: Frézka vertikální univerzální (konzolová):
- Zařízení (stroj) je určeno pro všestranné použití při nerotačním třískovém obrábění ve strojírenství, kde vynikají vlastnosti jako přesnost, tuhost, stabilita a odolnost proti vibracím.
- Zařízení (stroj), jako obráběcí stroj, je určeno pro provádění širokého rozsahu frézovacích, vrtacích a vyvrtávacích operací na malých a středních obrobcích, ve všech oborech strojírenské výroby.
- Zařízení (stroj) bude sloužit k výrobě dílů a polotovarů do strojů vyráběných společností ROBEX DK, s.r.o.
- Zařízení (stroj) je pořizováno společností ROBEX DK, s.r.o. jako náhrada za původní frézku (stáří 50 let), která již nedosahuje požadovaných přesností při obrábění a je značně poruchová.
• Přesné vymezení předmětu této části veřejné zakázky v rámci ČÁSTI I. je uvedeno v Příloze č. 1.a – Charakteristika stroje (zařízení) – Frézka vertikální univerzální (konzolová)

ČÁST II.: Univerzální hrotový soustruh:
- Zařízení (stroj), jako obráběcí stroj, je určeno pro provádění soustružení ve všech oborech strojírenské výroby.
- Zařízení (stroj) bude sloužit k výrobě dílů a polotovarů do strojů vyráběných společností ROBEX DK, s.r.o.
- Zařízení (stroj) je pořizováno společností ROBEX DK, s.r.o. jako náhrada za původní soustruh (stáří 40–50 let), která již nedosahuje požadovaných přesností při obrábění.
• Přesné vymezení předmětu této části veřejné zakázky v rámci ČÁSTI II. je uvedeno v Příloze č. 1.b – Charakteristika stroje (zařízení) – Univerzální hrotový soustruh

ČÁST III.: Svařovací stůl pro těžké aplikace:
- Zařízení – svařovací stůl – je určeno pro sváření a polohování při sváření pro ocelové konstrukce strojů vyráběných společností ROBEX DK, s.r.o., pro dodržení rovinnosti a přesnosti těchto polotovarů společnosti ROBEX DK, s.r.o.
- Pracovní deska svařovacího stolu musí být chráněna proti poškrábání, korozi a ulpívání svařovacích kuliček.
- Zařízení – svařovací stůl – je pořizováno společností ROBEX DK, s.r.o. jako náhrada za stávající litinový stůl, který již zcela nevyhovuje velikostí, rovinností i kvalitou povrchu.
• Přesné vymezení předmětu této části veřejné zakázky v rámci ČÁSTI III. je uvedeno v Příloze č. 1.c – Charakteristika stroje (zařízení) – Svařovací stůl pro těžké aplikace

Dále je předmětem této veřejné zakázky poskytnutí následujících služeb souvisejících s dodávkou jednotlivých zařízení (strojů) dle shora vymezených částí této veřejné zakázky (tj. ČÁSTI I., ČÁSTI II. a ČÁSTI III.):
- ZÁRUKA ZA JAKOST, tj. garance, že po dobu běhu záruční lhůty bude dodávané zařízení (stroj) způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel a zachová si požadované funkční, technické a technologické vlastnosti včetně užitných parametrů a vlastností, a dále garance odstranění vad, které se na předmětném zařízení (stroji) vyskytnou v záruční době ve smyslu poskytnuté záruky za jakost.

Zadavatel tímto uvádí, že každý dodavatel (účastník) může podat svou nabídku do jedné z částí či do dvou částí či do všech tří částí této veřejné zakázky. Zadavatel tak neomezuje dodavatele (účastníky) v tom, do kolika částí (zda pouze do jedné či více z nich) podají svou nabídku.
Zadavatel tímto stanovuje, že na každou část této veřejné zakázky (a každou část předmětu plnění) je dodavatel (účastník) povinen podat řádnou SAMOSTATNOU nabídku obsahující požadavky Zadávací dokumentace, a to v samostatné a řádně označené obálce (vyhotovení).

Externí odkaz na bližší informace

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzprv/Prehled/Detail.aspx?guid=eec29319-a9b4-44a3-8afc-223d9347a977

Poznámka

Tato veřejná zakázka je dle svého předmětu klasifikována jako veřejná zakázka na dodávky dle ustanovení čl. 2 odst. 2.2.3 Příručky pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Příručka PRV“) (resp. ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“).
Tato veřejná zakázka je zadávána mimo režim ZZVZ. Tato veřejná zakázka je zadávána v OTEVŘENÉ VÝZVĚ dle ustanovení čl. 3 odst. 3.1.2 Příručky PRV.
Předmět této veřejné zakázky je spolufinancován z finančních prostředků Programu rozvoje venkova v rámci opatření 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.
Zadavatel doplňuje, že finanční prostředky poskytnuté z Programu rozvoje venkova (tj. z rozpočtových prostředků fondu Evropské unie) nedosahují 50% peněžních prostředků, které budou použity na úhradu předmětu veřejné zakázky. Zadavatel tudíž není povinen zadávat toto výběrové řízení podle ZZVZ, nicméně dále je povinen řídit se pokyny, pravidly a příručkami příslušného dotačního programu (tj. Programu rozvoje venkova).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

01/2018/ROBEX

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42600000-2: Strojní nářadí

Místo plnění veřejné zakázky

ROBEX DK, s.r.o., Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 110 000,- bez DPH (2 553 100,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 893 755,- bez DPH (2 291 443,55 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 893 755,- bez DPH (2 291 443,55 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

28. 6. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Zdeněk Tomáš

Kontaktní e-mail: tomas@akbht.cz

Kontaktní telefon: +420608607501

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nová výrobní technologie ve společnosti ROBEX DK, s.r.o..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení výběrového řízení 11. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1.a – Charakteristika stroje (zařízení) – Frézka vertikální univerzální (konzolová) 11. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1.b – Charakteristika stroje (zařízení) – Univerzální hrotový soustruh 11. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1.c – Charakteristika stroje (zařízení) – Svařovací stůl pro těžké aplikace 11. 6. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 11. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2: Krycí list 11. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 3: Čestné prohlášení – Základní způsobilost 11. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 4: Čestné prohlášení – Referenční list 11. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 5.a – Čestné prohlášení – Nabízené technické řešení – Frézka vertikální univerzální (konzolová) 11. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 5.b – Čestné prohlášení – Nabízené technické řešení – Univerzální hrotový soustruh 11. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 5.c – Čestné prohlášení – Nabízené technické řešení – Svařovací stůl pro těžké aplikace 11. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů 11. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 7.a – návrh Kupní smlouvy – Frézka vertikální univerzální (konzolová) 11. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 7.b – návrh Kupní smlouvy – Univerzální hrotový soustruh 11. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 7.c – návrh Kupní smlouvy – Svařovací stůl pro těžké aplikace. 11. 6. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace vč. Příloh č. 1-7 (elektronicky podepsané) 11. 6. 2018 Zobrazit
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 14. 6. 2018 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení a rozhodnutí o výběru dodavatele (účastníka) v rámci ČÁSTI II. - Univerzální hrotový soust 12. 7. 2018 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení a rozhodnutí o výběru dodavatele (účastníka) v rámci ČÁSTI I. - Frézka vertikální univerzá 12. 7. 2018 Zobrazit
ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA (DODAVATELE) v rámci ČÁSTI II. - Univerzální hrotový soustruh 12. 7. 2018 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení a rozhodnutí o výběru dodavatele (účastníka) v rámci ČÁSTI III. - Svařovací stůl pro těžké 12. 7. 2018 Zobrazit
Kupní smlouva na ČÁST I. - Frézka vertikální univerzální (konzolová) 18. 7. 2018 Zobrazit
Kupní smlouva na ČÁST II. - Univerzální hrotový soustruh 18. 7. 2018 Zobrazit
Kupní smlouva na ČÁST III. - Svařovací stůl pro těžké aplikace 18. 7. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 19. 7. 2018 Zobrazit
Informace o skutečně uhrazené ceně za plnění smlouvy - ČÁST III. - Svařovací stůl pro těžké aplikace 10. 11. 2018 Zobrazit
Informace o skutečně uhrazené ceně za plnění smlouvy - ČÁST II. - Univerzální hrotový soustruh 7. 3. 2019 Zobrazit
Informace o skutečně uhrazené ceně za plnění smlouvy - ČÁST I. - Frézka vertikální univerzální (konzolová) 29. 3. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nová výrobní technologie ve společnosti ROBEX DK, s.r.o. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BOUKAL s.r.o. (Nabídka v rámci ČÁSTI II.) (04229282) Uchazeč 683 362,63 Kč vč. DPH
564 762,50 Kč bez DPH
TYNTECH s.r.o. (Nabídka v rámci ČÁSTI I.) (27722961) Uchazeč 1 192 576,- Kč vč. DPH
985 600,- Kč bez DPH
TYNTECH s.r.o. (Nabídka v rámci ČÁSTI II.) (27722961) Uchazeč 897 316,64 Kč vč. DPH
741 584,- Kč bez DPH
TOS Olomouc, s.r.o. (Nabídka v rámci ČÁSTI I.) (43965156) Dodavatel 1 156 760,- Kč vč. DPH
956 000,- Kč bez DPH
TOS Olomouc, s.r.o. (Nabídka v rámci ČÁSTI II.) (43965156) Dodavatel 892 744,05 Kč vč. DPH
737 805,- Kč bez DPH
TOS Olomouc, s.r.o. (Nabídka v rámci ČÁSTI III.) (43965156) Dodavatel 241 939,50 Kč vč. DPH
199 950,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nová výrobní technologie ve společnosti ROBEX DK, s.r.o. zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
TST servis a.s. (v rámci ČÁSTI II.) (00548880)
JC - METAL s.r.o. (v rámci ČÁSTI III.) (25366963)
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap