Zajištění vzdělávání pro NANOPROGRESS, z.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění vzdělávání pro NANOPROGRESS, z.s. zadávané zadavatelem NANOPROGRESS, z.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NANOPROGRESS, z.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění vzdělávání pro NANOPROGRESS, z.s.

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 5 části v souladu s ust. § 35 zákona, a to:

ČÁST 1: Měkké a manažerské vzdělávání
Blíže specifikováno v příloze – Podrobná specifikace pro část 1.

ČÁST 2: Obecné IT vzdělávání
Blíže specifikováno v příloze – Podrobná specifikace pro část 2.

ČÁST 3: Účetní, ekonomické a právní kurzy
Blíže specifikováno v příloze – Podrobná specifikace pro část 3.

ČÁST 4: Jazykové kurzy
Blíže specifikováno v příloze – Podrobná specifikace pro část 4.

ČÁST 5: Administrace projektu
Blíže specifikováno níže, v návrhu smlouvy a současně v přílohách Podrobná specifikace pro část 1, část 2, část 3 a část 4.

Nabídku je možné podat pro jednu či více části. Nabídka se podává v jednotlivých obálkách pro každou z částí samostatně.

Předmětem veřejné zakázky platným pro části 1- 4 je:
Kompletní služby spojené s proškolením účastníků zahrnují zajištění těchto činností:
a) Vzdělávání dle specifikovaných kurzů.
b) Zajištění školicích materiálů pro účastníky.
c) Zajištění PC pro výuku (mobilní IT učebna) - (platné pouze pro část 2!).
d) Zajištění školících prostor (vhodné školící prostory z hlediska akustiky a prostoru pro skupinu cca 12 osob, k dispozici WC) – počty kurzů, osob apod. dle jednotlivých typů vzdělávání.
e) Zajištění didaktické techniky (flipchart nebo whiteboard, dataprojektor a PC).
f) Zajištění občerstvení pro účastníky po dobu školení: dopolední a odpolední coffee break, zahrnující kávu nebo čaj, vodu a drobné občerstvení.
g) Zajištění potřebné dokumentace ke kurzům dle příručky OPZ „Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání“ (prezenční listiny, certifikáty, dokumentace ke kurzům aj.).
h) Dodržování publicity v rámci školení dle pravidel OPZ.
i) Vyhodnocení vzdělávacích aktivit a zpracování zpětné vazby ze školení.
j) Vypracování celkového souhrnu školení (tabulka za všechna školení dle jednotlivých typů a cílových skupin).


Předmětem veřejné zakázky platným pro část 5 je:
Kompletní služby spojené s organizací a administrací projektu:
Dodavatel zodpovídá za komunikaci se členy NANOPROGRESS, z.s., zjištění potřeb členů NANOPROGRESS, z.s. a kompletní organizační zajištění vzdělávání v oblasti Obecného IT, Měkkých a manažerských dovedností, Jazykového vzdělávání, Účetních, ekonomických a právních kurzů s vysoutěženými dodavateli, kompletní plánování harmonogramu, témat, které bude možné měnit dle požadavků členů, zajištění a organizaci vzdělávacích programů s vítěznými dodavateli jednotlivých oblastí vzdělávání. V rámci projektu se jedná o 55 024 osobohodin školení. Administrátor má za povinnost koordinovat činnosti dodavatelů pro část 1 – 4.
a) Dodavatel bude zodpovídat za naplnění aktivit projektu a závazných indikátorů projektu
b) Dodavatel bude provádět a plně odpovídat za zjištění, upřesnění a aktualizaci požadavků na vzdělávání zaměstnanců členů, koordinaci realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členů dle pravidel projektu a OPZ:
a. Komunikace se členskými podniky příjemce, organizace jejich zapojení do projektu včetně všech náležitostí s tím související, které vyžadují pravidla OPZ a výzvy 03_16_060.
b. Zajištění pozvánek na kurz, komunikace s účastníky školení.
c. Pravidelná aktualizace harmonogramu kurzů, zajištění povinného hlášení změn harmonogramu prostřednictvím ISKP dle pravidel OPZ.
d. Průběžné zapracování eventuálních změn témat ve vzdělávacím plánu a harmonogramu projektu dle potřeb zapojených členských podniků
c) Zajištění administrativní činnosti spojené s realizací školení v souladu s pravidly OPZ:
a. Kontrola potřebné dokumentace k aktivitám projektu dle příručky OPZ „Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání“ (prezenční listiny, certifikáty, dokumentace ke kurzům aj.) pro potřeby zpracování zpráv o realizaci projektu a povinné archivace projektu.
b. Zajištění povinné dokumentace k naplňování indikátorů projektu dle pravidel OPZ a zajištění souhlasu účastníků se zpracováním osobních údajů.
c. Evidence proškolených hodin u jednotlivých účastníků, zanesení evidence do systému IS ESF.
d. Zajištění publicity v rámci školení dle pravidel OPZ.
e. Komunikace s poskytovatelem dotace, řešení operativních problémů a eventuálních změn projektu.
f. Účast na případných kontrolách projektu.
d) Pravidelné měsíční hlášení příjemci o stavu realizace projektu (tabulka odškolených kurzů, počtu účastníků, odškolených osobohodin za všechna školení dle jednotlivých typů a cílových skupin).
e) Kontrola povinné dokumentace k aktivitám projektu dle pravidel OPZ a zajištění jejich archivace.
f) Zpracování zpráv o realizaci projektu v systému IS KP14+ včetně všech příloh a případných požadavků na doplnění.
g) Řešení případných změn a operativních problémů projektu.

Externí odkaz na bližší informace

http://nanoprogres.profilzadavatele.cz/

Poznámka

Tato veřejná zakázka bude spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. (dále jen „OPZ“). Vzdělání je budoucnost, registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005879.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-006885

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

17/04

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

80000000-4; 79951000-5; 72224000-1; 75112100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaným místem plnění (místy realizace daných školení) jsou: Nové Město na Moravě; Bohumín; Zlín; Olomouc; Pardubice; Česká Třebová; Středočeský kraj v blízkosti Prahy; Letovice. Zadavatel stanovil místa plnění s ohledem na rozložení lokací školení

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 890 480,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

24. 4. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: BOHEMIA BELLE,a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Veronika Winklerová

Kontaktní e-mail: winklerova@bohemia-belle.cz

Kontaktní telefon: 602287061

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění vzdělávání pro NANOPROGRESS, z.s..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace elektronicky podepsaná 20. 3. 2017 Zobrazit
Smlouva na plnění zakázky část 1 20. 3. 2017 Zobrazit
Smlouva na plnění zakázky část 2 20. 3. 2017 Zobrazit
Smlouva na plnění zakázky část 3 20. 3. 2017 Zobrazit
Smlouva na plnění zakázky část 4 20. 3. 2017 Zobrazit
Smlouva na plnění zakázky část 5 20. 3. 2017 Zobrazit
Krycí list vzor pro část 1 20. 3. 2017 Zobrazit
Krycí list vzor pro část 2 20. 3. 2017 Zobrazit
Krycí list vzor pro část 3 20. 3. 2017 Zobrazit
Krycí list vzor pro část 4 20. 3. 2017 Zobrazit
Krycí list vzor pro část 5 20. 3. 2017 Zobrazit
Seznam poddodavatelů VZOR 20. 3. 2017 Zobrazit
Čestné prohlášení ke kvalifikaci 20. 3. 2017 Zobrazit
Vysvětlení, změna či doplnění č. 1 29. 3. 2017 Zobrazit
Vysvětlení, změna či doplnění č. 2 - 5 11. 4. 2017 Zobrazit
Vysvětlení, změna či doplnění č. 6 13. 4. 2017 Zobrazit
Část 1 - Podepsaná smlouva o realizaci veřejné zakázky 18. 7. 2017 Zobrazit
Část 2 - Podepsaná smlouva o realizaci veřejné zakázky 18. 7. 2017 Zobrazit
Část 3 - Podepsaná smlouva o realizaci veřejné zakázky 18. 7. 2017 Zobrazit
Část 4 - Podepsaná smlouva o realizaci veřejné zakázky 18. 7. 2017 Zobrazit
Část 5 - Podepsaná smlouva o realizaci veřejné zakázky 18. 7. 2017 Zobrazit
Část 1 - Písemná zpráva zadavatele 18. 7. 2017 Zobrazit
Část 2 - Písemná zpráva zadavatele 18. 7. 2017 Zobrazit
Část 3 - Písemná zpráva zadavatele 18. 7. 2017 Zobrazit
Část 4 - Písemná zpráva zadavatele 18. 7. 2017 Zobrazit
Část 5 - Písemná zpráva zadavatele 18. 7. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap