SOD - „Stavební úpravy a nástavba objektu Mateřské školy ve Stráži“

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce „Stavební úpravy a nástavba objektu Mateřské školy ve Stráži“ zadávané zadavatelem Městys Stráž.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

SOD - „Stavební úpravy a nástavba objektu Mateřské školy ve Stráži“

Popis informace či souboru

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, v rámci realizace investiční akce: „Stavební úpravy a nástavba objektu Mateřské školy ve Stráži“, spočívající ve zhotovení stavby a v provedení souvisejících stavebních prací.


Stručný technický popis stavby (objektu):

Objekt, na němž má být úprava provedena, se nachází v areálu stávající Mateřské školy ve Stráži v zastavěné části obce.
Nástavba bude provedena na objektu stávajícího přízemního hospodářského pavilonu. Stavba byla realizována před cca 40-ti lety klasickou zděnou technologií z cihelných bloků na základových pasech. Nosnou konstrukci stropů a střech tvoří železobetonové panely. Střecha je provedena ze sedlových dřevěných sbíjených vazníků položených na stropních panelech.
Stavba je v poměrně dobrém stavebně technickém stavu a je vhodná pro provedení stavebních úprav a nástavby.

Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.:
- zastavěná plocha nástavby cca 284 m2
- obestavěný prostor cca 1000 m3
- užitná plocha cca 239 m2

Přístavba pavilonu vyvolává potřebu nového řešení zastavování vozidel rodičů při dopravě žáků do a ze školy. Z tohoto důvodu se v rámci přístavby pavilonu vybuduje nové parkoviště pro osobní automobily v ulici severozápadně od objektu.

Místo stavby: k.ú. Stráž , p.p.č. 2464/1, st.p.č. 434

Přesná specifikace stavebních prací je uvedena v projektové dokumentaci a slepém položkovém rozpočtu (výkazu výměr). Podrobněji je předmět veřejné zakázky definován v zadávací dokumentaci, v přílohách zadávací dokumentace, obchodních podmínkách, návrhu SOD, projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.

Datum uveřejnění

5. 11. 2021

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap