Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí zadávané zadavatelem Městská část Praha - Čakovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městská část Praha - Čakovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nového objektu ZŠ v ulici Jizerská, který bude propojen se stávající budovou školy č.p. 816 v každém patře spojovacím krčkem. V objektu bude celkem 7 kmenových tříd, každá pro 30 žáků a tři učebny, každá pro 15 žáků. Přes část 1. PP a 1. NP je navržena tělocvična. Centrální šatny a šatny s hygienickým zázemím pro tělocvičnu jsou umístěny v 1. PP. Jednotlivá patra objektu jsou propojena výtahem a třemi únikovými schodišti.
V nové dispozici suterénu vzniknou prostory pro skříňkové šatny, hygienické zázemí včetně zázemí pedagogických pracovníků se sprchou a WC, tělocvična včetně zázemí, dále místnosti pro sklad a úklid. V přízemí objektu se nachází vstupní hala do objektu školy, hygienické zázemí a tři kmenové učebny. V patře jsou umístěny další tři kmenové třídy, sborovna, 3 učebny a hygienické zázemí. Z chodby je umožněn přístup na obytnou terasu. Celá budova školy je navržena také s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Hlavní vstup je navržen bezbariérový a jednotlivá podlaží budou propojena výtahem. V každém podlaží je navrženo také hygienické zázemí pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
Stavba bude sloužit pro potřeby rozšíření kapacity Základní školy Dr. Edvarda Beneše.
Předmět je dále blíže specifikován v dokumentaci pro provádění stavby (příloha č. 1), ve výkazu výměr stavby (příloha č. 2) a ve smlouvě o dílo (příloha č. 3).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000011

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

F2017-024361

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2017/KVÚ/14

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce, 45454000-4 Přestavba budov

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky parc. č. 1151/5, 1151/1, 1151/17, 1151/18, 1151/19, 1560/1, vše v k.ú. Čakovice, obec Praha.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

89 412 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

88 888 888,- bez DPH (107 555 554,48 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

30. 10. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát advokátní kanceláře ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 9459

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Dita Zimmermannová

Kontaktní e-mail: zimmermannova@akev.cz

Kontaktní telefon: +420 224 409 920

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Příloha č. 1 Dokumentace pro provádění stavby 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 Výkaz výměr_původní verze 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo_původní verze 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4 Krycí list 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 5 Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 6 Seznam stavebních prací 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 7 Seznam poddodavatelů 6. 9. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace_původní verze 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1_Stavební vyjádření 6. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 4 18. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 1 - 4 18. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 vysvětlení č. 1 - 4 18. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 vysvětlení č. 1 - 4 18. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 18. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 37 19. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 -31 19. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 6 - 31 19. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 vysvětlení č. 6 - 31 19. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 vysvětlení č. 6 - 31 19. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4 vysvětlení č. 6 - 31 19. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 32 - 36 19. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 32 - 36 19. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 38 - 40 19. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 38 - 40 19. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 41 - 43 19. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 41 - 43 19. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 44 - 45 22. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 46-64 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 46-64 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 vysvětlení č. 46 - 64 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 vysvětlení č. 46-64_výkaz výměr aktualizovaný k 2.10.2017 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4 vysvětlení č. 46 - 64_návrh smlouvy o dílo aktualizovaný k 2.10.2017 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 65-66 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 67-69 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 70 - 75 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 70 - 75 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 76 - 78 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 79 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 79 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 vysvětlení č. 79 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 80 - 105 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 80 - 105 (soubor A) 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 80 - 105 (soubor B) 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 80 - 105 (soubor C) 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 80 - 105 (soubor D) 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 80 - 105 (soubor E) 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 106 - 117 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 118 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 118_zadávací dokumentace aktualizovaná k 2.10.2017 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 119 5. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 120 - 123 5. 10. 2017 Zobrazit
vysvětlení zadávací dokumentace č. 124-127 11. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 124_127_smlouva o dílo_aktualizace k 11.10.2017 11. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 vysvětlení č. 124_127_zadávací dokumentace_aktualizace k 11.10.2017 11. 10. 2017 Zobrazit
vysvětlení zadávací dokumentace č. 128 - 129 11. 10. 2017 Zobrazit
vysvětlení zadávací dokumentace č. 130-131 17. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 132 - 139 19. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 132 - 139 19. 10. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo 10. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 smlouvy o dílo 10. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 3 smlouvy o dílo 10. 5. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 10. 5. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 10. 5. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap