Výkon koordinátora bezpečnosti práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, při prováděním stavby „Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výkon koordinátora bezpečnosti práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, při prováděním stavby „Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov“ zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výkon koordinátora bezpečnosti práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, při prováděním stavby „Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je:
a) Koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále jen „koordinátor“) sám, nebo prostřednictvím svého subdodavatele s požadovanou odbornou způsobilostí, zajistí výkon koordinátora bezpečnosti práce dle příslušných ustanovení zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a splnění všech povinností s tím souvisejících (zejména dle § 18 tohoto zákona).
b) Koordinátor vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby „Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov“ (dále jen „plán“). Plán bude investorovi stavby předán ve třech písemných vyhotoveních + v elektronické podobě na CD nosiči v otevřených formátech (např. .*doc, .*xls, .*jpg, .*pdf).
c) Dále bude koordinátor vykonávat zejména následující činnosti:
- předá podklady generálnímu dodavateli stavby (dále jen GDS), aby byl plán odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, a dále aby nově příchozí zhotovitelé, popř. subdodavatelé, před vstupem na staveniště, plán odsouhlasili a podepsali nejdéle při nástupu,
- vypracuje a zašle oznámení o zahájení prací na stavbě „Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov“ příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce,
- GDS a investorovi stavby předá přehled právních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě,
- provede informování GDS a investora o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa, nebo která vznikla na staveništi v průběhu postupu prací,
- upozorňuje na bezpečnost a vyžaduje nápravu sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- informuje zadavatele v případě, že nebyla zhotovitelem přijata opatření v rámci BOZP,
- dává podněty a na vyžádání GDS doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem, nebo ke které byl stavebním úřadem přizván mandant,
- bude organizovat průběžné schůzky (kontrolní dny k dodržování plánu BOZP) se všemi dotčenými zhotoviteli stavby (s GDS a jeho subdodavateli) na nichž bude přítomné informovat o bezpečnostních rizicích, která vznikají na staveništi postupem stavebních prací,
- navrhne termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti GDS a jeho subdodavatelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,
- sleduje, zda GDS a jeho subdodavatelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. O zjištěných nedostatcích písemně informuje GDS a jeho subdodavatelé,
- v rámci svých kompetencí spolupůsobí při vyšetřování pracovních úrazů na staveništi.
d) Spolupráce na kompletaci dokumentace stavby k archivaci po jejím dokončení.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.novestraseci.cz/aktuality/uredni-deska/verejna-zakazka-maleho-rozsahu-vykon-koordinatora-bezpecnosti-prace-nanbspstavenisti-prinbspprovadeni-stavby-nove-straseci-kanalizace-pecinov-2065.html

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Kat. území Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

100 000,- bez DPH (121 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 5. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 5. 2013

Lhůta pro podání nabídek

17. 6. 2013, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Stanislav Zahálka, DiS.

Kontaktní e-mail: zahalka@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: +420 601 569 420

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výkon koordinátora bezpečnosti práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, při prováděním stavby „Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 31. 5. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace 31. 5. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap