Zadávací dokumentace

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Zpracování technické dokumentace pro instalaci zařízení na linku výroby syntetických zeolitů zadávané zadavatelem Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Zadávací dokumentace

Popis informace či souboru

Cílem této zakázky pro projekt "Zavedení výroby syntetických Zeolitů ve společnosti ESMC" je vypracování detailní projekční dokumentace pro instalaci jednotlivých zařízení do výrobní linky splňující veškeré technické a zákonné požadavky.
Popis výrobního procesu:
Vzhledem k tomu, že suroviny a meziprodukty jsou toxické, hořlavé s nebezpečím výbuchu, je třeba technicky zabezpečit bezpečný provoz linky jak pro obsluhu, tak pro životní prostředí.
Technologický postup je následující:
• Příprava pravých roztoků vstupních surovin;
• Syntéza a krystalizace při teplotách do 200 °C a tlaku do 40 Bar;
• Dekantace;
• Filtrace;
• Promývání;
• Iontová výměna;
• Promývání;
• Sušení;
• Žíhání;
• Finální zpracování a balení.
Použité zařízení se skládá z míchaných a ohřívaných rozpouštěcích nádrží, autoklávu, dekantačních nádrží, tlakového filtru, nádrží na iontovou výměnu, sušárny, žíhací pece a balicí linky.
Minimální požadavky
Zpracování detailní projekční dokumentace nutné pro výstavbu linky na výrobu syntetických zeolitů splňující veškeré technické, bezpečnostní parametry a zákonné požadavky.

Rozsah prací požadovaný od projekční kanceláře:
1. Zpracování technického řešení postupně pro tři receptury výroby syntetických Zeolitů.
2. Příprava projektového plánu aktivit a jednotlivých kroků, který bude odpovídat hlavním milníkům projektu.
3. Revize a detailní dokončení připraveného PID (Process and Instrumentation Diagram) za účelem získání povolení.
PID je podklad pro přípravu detailního návrhu rozmístění a propojení výrobních zařízení. Je připraven na základě PFD (Process Flow Diagram) a schematických nákresů zobrazujících výrobní proces, včetně výrobních zařízení, jejich velikosti, propojení, propojovacích členů, řídících členů, míst na odběr vzorků, odvětrání, odkalení, monitorovacích členů, motorů, atd.
a) Firma Euro Support poskytne koncept PID. Tento koncept bude zrevidován a dokončen projekční kanceláří do takové míry, aby odpovídal bezpečnostním předpisům a byl dostatečný z hlediska získání povolení;
b) Návrh veškerých nezbytných bezpečnostních opatření, odpovídající platné legislativě a bezpečnostním předpisům.
4. Návrh kapacity vstupních surovin na základě známých detailů o výrobním procesu.
a) Návrh diagramu pro páru, tlakový vzduch, dusík a jejich propojení se stávajícími rozvody;
b) Návrh potřebné dodávky elektrické energie a její integrace do současného systému;
c) V případě potřeby navýšení energií, zajistit tyto energie od firmy UNIPETROL RPA, s.r.o. (dále jen Unipetrol).
5. Detailní seznam požadavků souvisejících s provozem v ATEX (ATmosphèreEXplosible) prostředí uvažující:
a) Povolení;
b) Bezpečnost;
c) Nařízení firmy Unipetrol;
d) Vyhovující pracovní prostředí.
6. Návrh ATEX opatření tak, aby odpovídal všem platným předpisům.
7. Návrh bezpečnostních systémů tak, aby odpovídaly všem platným předpisům.
8. Revize a dokončení návrhu rozmístění výrobních zařízení podle aktuálního seznamu výrobních zařízení, vyhovující uvažovanému prostoru, požadavků na přístup pro údržbu zařízení a požadavkům na bezpečnost.
9. Návrh pro vedení trubek a elektroinstalaci.
10. Specifikovat:
a) Návrh řídícího systému, jeho podmínky a logiku funkce;
b) Instrumentaci a měření – seznam potřebného vybavení, včetně doporučení vhodného dodavatele;
c) Seznam potřebných ventilů a čerpadel;
d) Detailní soupis parametrů potrubí.
11. K budově, v níž je zamýšleno výrobní technologii postavit, dodat:
a) Seznam požadavků na úpravu budovy nutných k získání stavebního povolení;
b) Návrh úprav budovy nutných k umístění zamýšlené konstrukce do budovy;
c) Integrace výrobní technologie s existující budovou z pohledu vstupního prostoru a dodávky surovin;
d) Detailní výrobní výkresy pro nutné úpravy na budově;
e) Dokumentace pro stavební povolení a inženýring ke stavebnímu povolení;
f) Zajištění stavebního povolení.
12. HAZOP (Hazard Operational Analysis) studie a seznam preventivních opatření.
13. Odchylky od původní dokumentace dodané firmou Euro Support jsou možné jen po schválení změn firmy Euro Support.
14. Dodání podkladů na poptávku pro jiná zařízení než uvedená v dokumentaci firmy Euro Support.
15. Kompletní technická dokumentace k realizaci projektu.
16. Technická dokumentace skutečného provedení.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Datum uveřejnění

4. 3. 2021

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap