Zpracování technické dokumentace pro instalaci zařízení na linku výroby syntetických zeolitů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracování technické dokumentace pro instalaci zařízení na linku výroby syntetických zeolitů zadávané zadavatelem Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracování technické dokumentace pro instalaci zařízení na linku výroby syntetických zeolitů

Předmět veřejné zakázky

Cílem této zakázky pro projekt "Zavedení výroby syntetických Zeolitů ve společnosti ESMC" je vypracování detailní projekční dokumentace pro instalaci jednotlivých zařízení do výrobní linky splňující veškeré technické a zákonné požadavky.
Popis výrobního procesu:
Vzhledem k tomu, že suroviny a meziprodukty jsou toxické, hořlavé s nebezpečím výbuchu, je třeba technicky zabezpečit bezpečný provoz linky jak pro obsluhu, tak pro životní prostředí.
Technologický postup je následující:
• Příprava pravých roztoků vstupních surovin;
• Syntéza a krystalizace při teplotách do 200 °C a tlaku do 40 Bar;
• Dekantace;
• Filtrace;
• Promývání;
• Iontová výměna;
• Promývání;
• Sušení;
• Žíhání;
• Finální zpracování a balení.
Použité zařízení se skládá z míchaných a ohřívaných rozpouštěcích nádrží, autoklávu, dekantačních nádrží, tlakového filtru, nádrží na iontovou výměnu, sušárny, žíhací pece a balicí linky.
Minimální požadavky
Zpracování detailní projekční dokumentace nutné pro výstavbu linky na výrobu syntetických zeolitů splňující veškeré technické, bezpečnostní parametry a zákonné požadavky.

Rozsah prací požadovaný od projekční kanceláře:
1. Zpracování technického řešení postupně pro tři receptury výroby syntetických Zeolitů.
2. Příprava projektového plánu aktivit a jednotlivých kroků, který bude odpovídat hlavním milníkům projektu.
3. Revize a detailní dokončení připraveného PID (Process and Instrumentation Diagram) za účelem získání povolení.
PID je podklad pro přípravu detailního návrhu rozmístění a propojení výrobních zařízení. Je připraven na základě PFD (Process Flow Diagram) a schematických nákresů zobrazujících výrobní proces, včetně výrobních zařízení, jejich velikosti, propojení, propojovacích členů, řídících členů, míst na odběr vzorků, odvětrání, odkalení, monitorovacích členů, motorů, atd.
a) Firma Euro Support poskytne koncept PID. Tento koncept bude zrevidován a dokončen projekční kanceláří do takové míry, aby odpovídal bezpečnostním předpisům a byl dostatečný z hlediska získání povolení;
b) Návrh veškerých nezbytných bezpečnostních opatření, odpovídající platné legislativě a bezpečnostním předpisům.
4. Návrh kapacity vstupních surovin na základě známých detailů o výrobním procesu.
a) Návrh diagramu pro páru, tlakový vzduch, dusík a jejich propojení se stávajícími rozvody;
b) Návrh potřebné dodávky elektrické energie a její integrace do současného systému;
c) V případě potřeby navýšení energií, zajistit tyto energie od firmy UNIPETROL RPA, s.r.o. (dále jen Unipetrol).
5. Detailní seznam požadavků souvisejících s provozem v ATEX (ATmosphèreEXplosible) prostředí uvažující:
a) Povolení;
b) Bezpečnost;
c) Nařízení firmy Unipetrol;
d) Vyhovující pracovní prostředí.
6. Návrh ATEX opatření tak, aby odpovídal všem platným předpisům.
7. Návrh bezpečnostních systémů tak, aby odpovídaly všem platným předpisům.
8. Revize a dokončení návrhu rozmístění výrobních zařízení podle aktuálního seznamu výrobních zařízení, vyhovující uvažovanému prostoru, požadavků na přístup pro údržbu zařízení a požadavkům na bezpečnost.
9. Návrh pro vedení trubek a elektroinstalaci.
10. Specifikovat:
a) Návrh řídícího systému, jeho podmínky a logiku funkce;
b) Instrumentaci a měření – seznam potřebného vybavení, včetně doporučení vhodného dodavatele;
c) Seznam potřebných ventilů a čerpadel;
d) Detailní soupis parametrů potrubí.
11. K budově, v níž je zamýšleno výrobní technologii postavit, dodat:
a) Seznam požadavků na úpravu budovy nutných k získání stavebního povolení;
b) Návrh úprav budovy nutných k umístění zamýšlené konstrukce do budovy;
c) Integrace výrobní technologie s existující budovou z pohledu vstupního prostoru a dodávky surovin;
d) Detailní výrobní výkresy pro nutné úpravy na budově;
e) Dokumentace pro stavební povolení a inženýring ke stavebnímu povolení;
f) Zajištění stavebního povolení.
12. HAZOP (Hazard Operational Analysis) studie a seznam preventivních opatření.
13. Odchylky od původní dokumentace dodané firmou Euro Support jsou možné jen po schválení změn firmy Euro Support.
14. Dodání podkladů na poptávku pro jiná zařízení než uvedená v dokumentaci firmy Euro Support.
15. Kompletní technická dokumentace k realizaci projektu.
16. Technická dokumentace skutečného provedení.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

ZEOLIT_2021_001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38000000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Litvínov, Záluží 1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5.000.000,- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 3. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 3. 2021

Lhůta pro podání nabídek

12. 4. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Karel Svoboda

Kontaktní e-mail: karel.svoboda@eurosupport.cz

Kontaktní telefon: +420733133252

Kontaktní datová schránka: v2au6nd

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracování technické dokumentace pro instalaci zařízení na linku výroby syntetických zeolitů.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap