Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále i zákon), je základním stavebním kamenem veřejného investování v České republice. Veřejní a další zadavatelé jsou ve stanovených případech povinni řídit se tímto právním předpisem.

Zákon upravuje nejen průběh zadávacích řízení a jejich druhy (zejm. otevřené, užší, jednací řízení s uveřejněním či bez uveřejnění, zjednodušené podlimitní řízení a soutěžní dialog), ale taktéž ochranu proti nesprávnému postupu zadavatele či seznam kvalifikovaných dodavatelů a systém certifikovaných dodavatelů.

Veřejná zakázka

Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.

Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy. Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce.

Zákon rozlišuje podle finanční hodnoty veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky a podle jejich předmětu je lze dále členit na zakázky na stavební práce, služby či dodávky.

Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty

Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle předchozího odstavce.

Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. Tento prováděcí právní předpis stanoví rovněž seznam zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu. Aktuálně platné limity naleznete níže.

Finanční limity pro nadlimitní veřejné zakázky platné od 1. 10. 2016

Od 1. 10. 2016 dochází ke stanovení nových finančních limitů veřejných zakázek pro realizaci nadlimitní veřejné zakázky. Limity se týkají zakázek zahájených po tomto datu. Limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ze dne dne 11. května 2016.

Veřejné zakázky na dodávky a služby

3 686 000,- Kč bez DPH pro Českou republiku, Českou národní banku a státní příspěvkovou organizaci
(§ 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona)

5 706 000,- Kč bez DPH pro územní samosprávný celek nebo příspěvkovou organizaci, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, jinou (veřejnou) právnickou osobu a dotovaného zadavatele
(§ 4 odst. 1 písm. d) a e), odst. 2 a 5 zákona)

11 413 000,- Kč bez DPH pro sektorového zadavatele

Veřejné zakázky na stavební práce

142 668 000,- Kč bez DPH pro všechny zadavatele

Druhy zadávacích řízení

Zákon o zadávání veřejných zakázek upravuje tyto druhy zadávacích řízení:
a) zjednodušené podlimitní řízení,
b) otevřené řízení,
c) užší řízení,
d) jednací řízení s uveřejněním,
e) jednací řízení bez uveřejnění,
f) řízení se soutěžním dialogem,
g) řízení o inovačním partnerství,
h) koncesní řízení, a
i) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap