Profil zadavatele jako nástroj

Profil zadavatele je elektronickým nástrojem zadavatelů veřejných zakázek, který slouží k uveřejňování informací o veřejných zakázek. Fakticky jde o úřední desku zadavatele, na které uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Smyslem profilu zadavatele je zpřístupnění veřejných zakázek co nejširšímu okruhu potenciálních dodavatelů i veřejnosti a posílení transparentnosti vynakládání veřejných prostředků.

Definice profilu zadavatele

Profil zadavatele je dle ust. § 28 odst. 1 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

Podle ust. § 214 zákona o zadávání veřejných zakázek musí být internetová adresa profilu zadavatele uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, přičemž zákon též stanoví, že se informace a dokumenty na profilu zadavatele považují za uveřejněné až od okamžiku uveřejnění profilu zadavatele ve Věstníku.

Zadavatel může použít elektronické nástroje pouze za předpokladu, že použití těchto elektronických nástrojů neporušuje zákaz diskriminace a tyto elektronické nástroje jsou s ohledem na předmět veřejné zakázky obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačními a komunikačními technologiemi.

Použití elektronického nástroje musí být pro dodavatele bezplatné.

Informace a dokumenty uveřejňované na profilu zadavatele

Níže uvedený přehled vyjmenovává dokumenty, které je nutné (příp. možné) na profilu zadavatele uveřejňovat. Zkratka ZZVZ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pozornost je nutné věnovat taktéž informaci uvedené za přehledem.

I. Veřejná zakázka malého rozsahu v hodnotě do 500 000,- Kč bez DPH

Žádná informace ani dokument

II. Veřejná zakázka malého rozsahu v hodnotě 500 000 Kč bez DPH a více

Smlouva vč. změn a dodatků (§ 219/1 ZZVZ)
Skutečně uhrazená cena (§ 219/3 ZZVZ)

III. Zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek (§ 53/1 ZZVZ)
Zadávací dokumentace (§ 96/1 ZZVZ)
Vysvětlení zadávací dokumentace (§ 98/1 ZZVZ)
Změna nebo doplnění zadávací dokumentace (§ 99/1 ZZVZ)
Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení* (§ 53/5 ZZVZ)
Oznámení o výběru dodavatele* (§ 53/5 ZZVZ)
Písemná zpráva zadavatele (§ 217/5 ZVZ)
Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení (§53/8 ZZVZ)
Smlouva vč. změn a dodatků (§ 219/1 ZZVZ)
Skutečně uhrazená cena (§ 219/3 ZZVZ)

IV. Otevřené řízení

Zadávací dokumentace (§ 96/1 ZZVZ)
Vysvětlení zadávací dokumentace (§ 98/1 ZZVZ)
Změna nebo doplnění zadávací dokumentace (§ 99/1 ZZVZ)
Písemná zpráva zadavatele (§ 217/5 ZVZ)
Smlouva vč. změn a dodatků (§ 219/1 ZZVZ)
Skutečně uhrazená cena (§ 219/3 ZZVZ)

V. Užší řízení

Zadávací dokumentace (§ 96/1 ZZVZ)
Vysvětlení zadávací dokumentace (§ 98/1 ZZVZ)
Změna nebo doplnění zadávací dokumentace (§ 99/1 ZZVZ)
Písemná zpráva zadavatele (§ 217/5 ZVZ)
Smlouva vč. změn a dodatků (§ 219/1 ZZVZ)
Skutečně uhrazená cena (§ 219/3 ZZVZ)

VI. Jednací řízení s uveřejněním

Zadávací dokumentace (§ 96/1 ZZVZ)
Vysvětlení zadávací dokumentace (§ 98/1 ZZVZ)
Změna nebo doplnění zadávací dokumentace (§ 99/1 ZZVZ)
Písemná zpráva zadavatele (§ 217/5 ZVZ)
Smlouva vč. změn a dodatků (§ 219/1 ZZVZ)
Skutečně uhrazená cena (§ 219/3 ZZVZ)

VII. Jednací řízení bez uveřejnění

Písemná zpráva zadavatele (§ 217/5 ZVZ)
Smlouva vč. změn a dodatků (§ 219/1 ZZVZ)
Skutečně uhrazená cena (§ 219/3 ZZVZ)


Zkratka ZZVZ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a u každé položky je uveden v závorce odkaz na jeho ustanovení.
Položky označené hvězdičkou (*) je možné uveřejnit na základě výhrady zadavatele nebo není nutné v případech stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Povinnost zadavatele zřídit si profil zadavatele

Zadavatel má dle zákona o zadávání veřejných zakázek povinnost některé informace a dokumenty k veřejným zakázkách uveřejňovat na profilu zadavatele. Zadavatel by si měl zřídit profil a následně jeho adresu oznámit do Věstníku veřejných zakázek. Nástroj profilzadavatele.cz je vhodným pomocníkem pro obojí. Zřízení i veškerý další provoz nástroje profilzadavatele.cz je bezplatný a součástí zřízení je taktéž uveřejnění Oznámení adresy profilu zadavatele do Věstníku veřejných zakázek (řeší se na základě individuální žádosti), které je rovněž bezplatné (poplatek provozovatele Věstníku tím není dotčen).

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap