Oprava a rozšíření manipulační plochy - Terminál Obrnice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava a rozšíření manipulační plochy - Terminál Obrnice zadávané zadavatelem VELLERIN, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

VELLERIN, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava a rozšíření manipulační plochy - Terminál Obrnice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je provedení opravy a rozšíření stávající manipulační plochy v areálu zadavatele. Stavba bude provedena na základě dokumentace pro výběr zhotovitele, zpracované Ing. Václavem Vaverkou. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 6 – Dokumentace pro výběr zhotovitele.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení.

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213322-6

Místo plnění veřejné zakázky

Obrnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

25 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

11. 9. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420 733 643 822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava a rozšíření manipulační plochy - Terminál Obrnice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k předložení nabídky 9. 8. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace 9. 8. 2017 Zobrazit
Přílohy č. 1-7 ZD 9. 8. 2017 Zobrazit
Dotaz č. 1 16. 8. 2017 Zobrazit
Rozhodnutí o přidělení zakázky 21. 9. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava a rozšíření manipulační plochy - Terminál Obrnice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BERAN 2, s.r.o. (26439760) Dodavatel 14 404 093,92 Kč vč. DPH
11 904 209,85 Kč bez DPH
HERKUL a.s. (25004638) Uchazeč 14 522 698,32 Kč vč. DPH
12 002 230,02 Kč bez DPH
INSKY spol. s r.o. (00671533) Uchazeč 22 641 377,45 Kč vč. DPH
18 711 882,19 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap