Fotovoltaická elektrárna

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Fotovoltaická elektrárna zadávané zadavatelem VANHOZ s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

VANHOZ s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Fotovoltaická elektrárna

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je výběr vhodného dodavatele pro realizaci dodávky a instalaci fotovoltaického systému. Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické podmínky, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách uveřejněných na profilu zadavatele. Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nabídka se podává v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty, katalogy zařízení či prospekty nad rámec požadovaných dokumentů dle zadávací dokumentace mohou být i cizojazyčné. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Předmět veřejné zakázky není rozdělen na více částí, zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro podnikatelskou činnost. Akceptovány budou pouze nabídky na stroje, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného softwaru zajišťujícího jejich funkčnost.

Poznámka

Zadavatel je žadatelem o dotaci z OP PIK, Úspory energie III. výzva – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu v rámci realizace projektu s názvem „Nový fotovoltaický systém VANHOZ“, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023091. Vítězný účastník má povinnost označit všechny relevantní dokumenty (předávací protokol, fakturu, apod.) výše uvedeným názvem a číslem projektu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Jana Palacha 1188, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, okres Karviná. Katastrální území 707 031 Nový Bohumín. List vlastnictví č. 2212, parcela číslo 1444/9.

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 5. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 5. 2021

Lhůta pro podání nabídek

24. 5. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jarmila Veverková, Ph.D.

Kontaktní e-mail: veverkova@subvens.cz

Kontaktní telefon: +420 778 527 025

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Fotovoltaická elektrárna.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap