MVE Slezská Harta - Stavební část

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce MVE Slezská Harta - Stavební část zadávané zadavatelem Slezské energetické závody s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Slezské energetické závody s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

MVE Slezská Harta - Stavební část

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby s názvem „MVE Slezská Harta – Stavební část“, tj. rekonstrukce stávajícího objektu mlýna, výstavba balvanitého skluzu a horní a dolní stavby samotné MVE (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Součástí stavby jsou dále veškeré práce, dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v těchto zadávacích podmínkách a jejich přílohách. Přesná specifikace díla a technické podmínky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby, vytvořené společností AQUATIS a. s. Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO 46347526, s názvem Obnova vzdouvacího objektu, nátoku a MVE (dále jen „projektová dokumentace“ a v souladu s podmínkami Stavebního povolení MUBR/60532-17lpat- o1p-6g6312017/pat a dalšími povoleními příslušných úřadů, které společně tvoří přílohu č. 4 zadávacích podmínek, Projektová dokumentace a povolení (dále také „projektová dokumentace“ nebo „stavební povolení“) a ve slepém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 3 těchto zadávacích podmínek (dále jen „soupis stavebních prací“). Podrobná specifikace povinností zhotovitele je dále uvedena v návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), který je přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek. Svou cenovou nabídku rozvede účastník zadávacího řízení (dále také „účastník“ nebo „dodavatel“) vyplněním soupisu stavebních prací.

Poznámka

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
Zadavatel může v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost údajů, či dokladů.
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje všude tam, kde mu to zákon umožňuje, doručovat písemnosti účastníkům a dodavatelům zadávacího řízení v souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona umístěním na profil zadavatele, přičemž za okamžik doručení dodavatelům nebo účastníkům se považuje moment takového uveřejnění dokumentů nebo listin na profil zadavatele k příslušné veřejné zakázce.
Dodavatel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Odpovědné veřejné zadávání je proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Podrobnosti dále stanoví návrh smlouvy.
Vybraný dodavatel bere na vědomí, že uvedená zakázka je spolufinancována prostřednictvím OPPIK, projekt „MVE Slezská Harta, reg.č. CZ.01.3.09/0.0/0.0/19_306/0020471“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7; 45110000-1;c) 45220000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Bílčice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 600 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 3. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 3. 2021

Lhůta pro podání nabídek

25. 3. 2021, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce MVE Slezská Harta - Stavební část.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 4. 3. 2021 Zobrazit
Přílohy č. 1 -4 ZD 4. 3. 2021 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení 5. 4. 2021 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 5. 4. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap