Rekonstrukce výrobního objektu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce výrobního objektu zadávané zadavatelem Simply fin s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Simply fin s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce výrobního objektu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce a přístavby nevyužívaného výrobního objektu. Stavba bude provedena na základě dokumentace pro výběr zhotovitele, zpracované Ing. arch. Michalem Kutálkem. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 5 – Dokumentace pro výběr zhotovitele.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 52) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Staré Město

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 9. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

22. 9. 2017, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ing. David Frolík

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: davidfrolik@seznam.cz

Kontaktní telefon: 733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce výrobního objektu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k předložení nabídky 3. 9. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace 3. 9. 2017 Zobrazit
Přílohy č. 1 - 6 ZD 3. 9. 2017 Zobrazit
Dotaz č. 1 13. 9. 2017 Zobrazit
Příloha dotazu č. 1 13. 9. 2017 Zobrazit
Dotaz č. 2 15. 9. 2017 Zobrazit
Dotaz č. 3 19. 9. 2017 Zobrazit
Dotaz č.4 20. 9. 2017 Zobrazit
Rozhodnutí o přidělení zakázky 25. 9. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce výrobního objektu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
CBS stavby, s.r.o. (29319285) Dodavatel 11 573 263,93 Kč vč. DPH
9 564 680,93 Kč bez DPH
GATLIN s.r.o. (03320669) Uchazeč 14 790 806,47 Kč vč. DPH
12 223 807,- Kč bez DPH
LISONĚK, s.r.o. (25345168) Dodavatel 16 862 389,- Kč vč. DPH
13 935 859,- Kč bez DPH
PaPP, spol. s r.o. (00207608) Uchazeč 18 046 182,- Kč vč. DPH
14 914 200,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap