Hotel Ski - energetické úspory - II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Hotel Ski - energetické úspory - II. zadávané zadavatelem RMN, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

RMN, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Hotel Ski - energetické úspory - II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je provedení stavebních úprav stávajícího objektu č.p.1000 na pozemcích parc.č. 3104/1,3104/2 3104/3, 3118/10, 3124/3, katastrální území Nové Město na Moravě. v podobě zateplení obvodového pláště, střešní konstrukce, výměny oken, vnějších dveří, vzduchotechniky, osvětlení a výtahu. Stavba bude provedena v souladu s přílohou č. 6 – Dokumentace pro provedení stavby, která byla zpracována společností instinkt projekt s.r.o., se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČO 06071490.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky, dílčí plnění ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu smlouvy o dílo).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Účastník bere na vědomí, že zadavatelem určený technický dozor stavby (TDI) nesmí být zajišťován osobou účastníka či osobou s ní majetkově či personálně propojenou
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu v souladu s čl.39) – 41) PpVD OPPIK. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v souladu s čl. 56) PpVD OPPIK oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Délka zadávací lhůty činí 60 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7;45212000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Město na Moravě

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 2. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 2. 2022

Lhůta pro podání nabídek

1. 4. 2022, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Hotel Ski - energetické úspory - II..

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Hotel Ski - energetické úspory - II. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Hrušecká stavební spol. s r.o. (25585142) Dodavatel 21 536 657,13 Kč vč. DPH
17 798 890,19 Kč bez DPH
STAREDO s.r.o. (28270495) Uchazeč 22 228 910,- Kč vč. DPH
18 371 000,- Kč bez DPH
SKR stav, s.r.o. (26961474) Uchazeč 22 914 834,80 Kč vč. DPH
18 937 880,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap