V 00288A – přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce V 00288A – přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice zadávané zadavatelem Obec Želešice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Želešice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

V 00288A – přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003177, konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky jsou také následující činnosti:
 vytýčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací
 geodetické zaměření skutečně provedeného díla v digitalizované formě s orientačním zakreslením do platné mapy KN v jednom vyhotovení. Situační a výškové zaměření všech objektů stavby (vč. sítí) v měřítku 1:500 v prostředí MicroStation nebo kompatibilním, v souřadnicovém systému S-JTSK – výškový systém Balt po vyrovnání. Zpracování a předání v tištěné formě a na CD nosiči, vždy ve 3 vyhotoveních
 vypracování dokumentace skutečně provedené stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znění, od všech objektů stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a jednom v elektronické formě
 vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek
 zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během stavby
a jejich zpětné předání správcům
 zajištění potřebných záborů ploch
 uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště
 odvoz a uložení stavebního odpadu z činnosti dodavatele na skládku, vč. úhrady příslušných poplatků
 doklad o uložení přebytečné ornice a zeminy na skládku
 zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy a Policií ČR
 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny (např. zkoušky hutnění základové spáry, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.) nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení stavby
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím stavby dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován
Zadavatel výslovně upozorňuje, že stavební práce se budou provádět za plného provozu školy. Z tohoto důvodu je nutno omezit provoz hlučných procesů do 13.00 hod v době výuky. Plný provoz bude v roce 2018 umožněn od 2. 6. 2018 do 20. 8. 2018, poté opět omezen jako v době výuky. Po dohodě je možno provádět práce i v době víkendů.
Zhotovitel stavby se zavazuje, že při realizaci tohoto díla nepoužije žádného recyklovaného materiálu ani výrobku z recyklátu, a to ve všech možných částech díla viditelných i skrytých.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „Přístavba a rekonstrukce ZŠ Želešice“, zpracované společností ArchSta servis, s.r.o., IČ: 01776835, odpovědný projektant Ing. Libor Trunečka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č. autorizace ČKAIT 1005739, která je spolu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

V 00288A

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Pozemky dle projektové dokumentace, k.ú: Želešice; 795968

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

16 094 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

25. 6. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ladislav Kavřík

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@sklegal.cz

Kontaktní telefon: +420732837223

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce V 00288A – přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap