Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov zadávané zadavatelem Obec Struhařov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Struhařov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov. Projekt řeší havarijní technický stav místních komunikací v Obci Struhařov vedoucí k důležitým objektům hospodářského rozvoje v obci. Projektem dojde k rekonstrukci a modernizaci místních komunikací s důrazem na zvýšení kvality a bezpečnosti silničního provozu. Celkově projekt přinese zkvalitnění dopravy, zlepší přístupnost objektů hospodářského rozvoje a přispěje k řešení dopravní a bezpečnostní situace v centrální části obce Struhařov. Při rekonstrukci komunikací dojde jak ke zvýšení únosnosti recyklací podkladních vrstev a zesílením krytu vozovky, tak ke zvýšení užitkových vlastností komunikace doplněním obrubníků, odvodnění a dopravně bezpečnostních prvků.

Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací:
V11 – ul. U Lesa
V12 – ul. K průhonu
V21 – ul. U Hřiště – severní část
V22 – ul. U Hřiště – jižní část
V23 – ul. U Hřiště – východní část
V31 – ul. Spojovací
V41 – ul. Jevanská – západní část
V42 – ul. Jevanská – východní část
V43 – ul. V Domcích
V44 – ul. Slunečná
V51 – ul. Vilová
V52 – ul. Požárníků
V71 – ul. K Zaječí
V81 – ul. Družstevní I. část (Školní náměstí)
V82 – ul. Družstevní II. část (Školní náměstí)

Technické řešení komunikací

Rekonstrukce stávajících asfaltových krytů:
Stávající asfaltové kryty se budou rekonstruovat úplným odfrézováním stávajícího krytu až na štěrkové konstrukční vrstvy. V případě, že nebude možné odfrézování krytu, bude stávající asfaltový kryt odtěžen a to také až na stávající štěrkové podložní vrstvy. Celkový tloušťka odfrézovaného povrchu bude provedena v mocnosti 100 mm (odstranění stávajícího asfaltu a konstrukčních vrstev).

Po odstranění asfaltu budou vyplněny výtluky a díry ve štěrkových konstrukčních vrstvách. Vyplnění těchto výtluků bude hutněným štěrkem s cementovým pojivem.

Na rekonstruované podložní vrstvy bude pokládán nový asfalt a to ve dvou vrstvách. První vrstva bude z obalovaného kameniva ACP 16+ o tloušťce 60 mm. Na první vrstvu bude použit spojovací postřik o gramáži 1,2 kg/m2. Dále bude na spojovací postřik položena finální asfaltobetonová vrstva ACO 11 o tloušťce 40 mm.

Komunikace budou ohraničeny betonovými silničními obrubami, které budou ukládány do betonového lože. V případě odvodnění komunikace do zeleně a do stávajících příkopů budou betonové obruby bez převýšení a v případě odvodnění do stávajících nebo nových uličních vpustí, budou obruby uloženy s převýšením nad asfaltovou vozovkou o 20 mm. Z důvodu snadného vyhnutí automobilů na úzkých komunikacích je navrženo převýšení pouze o 20 mm a to z důvodu snadného přejíždění obrub.

Provedená rekonstrukce komunikací bude respektovat stávající šířkové, výškové, sklonové a příčné poměry. Výšková úprava je možná v nutných případech a to pro vyrovnání plynulých výškových oblouků a navázání na stávající odvodnění. Výšková úprava vozovky je možná max. 30 mm.

Rekonstrukce stávajících asfaltových krytů s provedením odfrézováním stávající asfaltových krytu a horních konstrukčních vrstev je pro následují dílčí popisy způsobu rekonstrukce jednotlivých komunikací označena jako „ Rekonstrukce A“.

Rekonstrukce stávajících štěrkových a makadamových krytů:
Rekonstrukce komunikací bude provedena metodou Roadcem.

Stávající štěrkové a makadamové kryty budou pomocí zemní frézy a dávkovače pojiva přetvořeny na stabilizovanou vrstvu o tloušťce 250 mm. Jako pojivo budou požity cementy, vápno a jiné pojiva, dle pracovního postupu dodavatele. Provedená stabilizovaná vrstva bude zhutněna zemními válci.

Po provedení stabilizované vrstvy bude proveden spojovací penetrační postřik a na něj bude položena jedna vrstva asfaltobetonu ACO 11 o tl. 50 mm. Celková tloušťka provedené opravy komunikací bude 300 mm.

Provedená rekonstrukce komunikací bude respektovat stávající šířkové, výškové, sklonové a příčné poměry. Výšková úprava je možná v nutných případech a to pro vyrovnání plynulých výškových oblouků a navázání na stávající odvodnění. Výšková úprava je možná max. 30 mm.

Rekonstrukce stávajících štěrkových komunikací rekonstruovaných metodou „RoadCem“ je pro následují dílčí popisy způsobu opravy jednotlivých komunikací označena jako „ Rekonstrukce B“.

Zpomalovací prahy:
Na komunikacích jsou stávající asfaltové zpomalovací prahy, tyto prahy budou odstraněny a budu nahrazeny novými zpomalovacími prahy. Dále jsou navrženy nové zpomalovací prahy.

Zpomalovací prahy jsou navrženy lichoběžníkové co celkové délce 7 m. Sklon rampy bude 1:10, převýšení rampy bude 100 mm a délka rampy bude 1 m. Dolní a horní hrana rampy bude tvořena zapuštěnou betonovou silniční obrubou uloženou do betonového lože. Kryt rampy bude proveden ze žulových kostek uložených do podložních konstrukčních vrstev. Konstrukční vrstvy budou tvořeny štěrkodrtí ŠDA s cementovou stabilizací. Horní plošina zpomalovacího prahu bude asfaltová.
Zpomalovací prahy budou u obou stran příjezdu komunikace označeny svislým dopravním značením IP 02 – „Zpomalovací práh“ a D20a – „Nejvyšší povolená rychlost“ 20 km/hod.

Doplněné odvodnění:
V několika místech, kde je nevyhovující stávající odvodnění (chybí odvodňovací prvky) bude stávající odvodnění doplněno o nové odvodňovací prvky. Osazení nových odvodňovacích prvků je navrženo v situaci.
Nové odvodňovací prvky (uliční vpusti) budou osazeny před zvýšenými zpomalovacími prahy.

Zpevněné plochy parkovacího stání:
Před školou, u křižovatky Jevanská, Ondřejovská a v ulici K Průhonu se nacházejí stávající parkovací pruhy. Parkovací pruhy budou určeny pro podélné či šikmé parkování a nebude provedeno vyznačení jednotlivých parkovacích míst. Před školou bude jedno vyznačené parkovací stání pro tělesně postižené.

Dopravní značení:
U parkovacích ploch a zpomalovacích prahů bude doplněno odpovídající dopravní značení.

Předmět je blíže specifikován v příloze č. 4 – Projektová dokumentace vč. výkazu výměr.
Podáním nabídky se uchazeč současně zavazuje plnit dílo v souladu s Technologickými podmínkami provádění komunikací, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako příloha č. 7.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

486282

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Struhařov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 500 000,- bez DPH (15 125 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

10 874 574,64 bez DPH (13 158 235,31 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

10 866 701,59 bez DPH (13 148 708,92 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek

10. 7. 2014, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CGB-Consult, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Veronika Winklerová

Kontaktní e-mail: winklerova@cgb.cz

Kontaktní telefon: 602287061

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 6. 6. 2014 Zobrazit
Odůvodnění veřejné zakázky 6. 6. 2014 Zobrazit
Návrh Smlouvy o dílo - Příloha č. 1 6. 6. 2014 Zobrazit
Krycí list nabídky - Příloha č. 2 6. 6. 2014 Zobrazit
Seznam subdodavatelů (vzor) - Příloha č. 3 6. 6. 2014 Zobrazit
Projektová dokumentace včetně výkazu výměr - Příloha č. 4 6. 6. 2014 Zobrazit
Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům - příloha č. 5 6. 6. 2014 Zobrazit
Čestné prohlášení - reference - Príliha č. 6 6. 6. 2014 Zobrazit
Čestné prohlášení k ekonomické a finanční způsobilosti - Příloha č.7 6. 6. 2014 Zobrazit
Čestné prohlášení k ust. §68 - Příloha č.8 6. 6. 2014 Zobrazit
Technologické podmínky 6. 6. 2014 Zobrazit
Odpověď na dotaz č. 1 - 3 13. 6. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 - Seznam příloh k dotazu č. 1 13. 6. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace vč. výkazu výměr II. 13. 6. 2014 Zobrazit
Příloha č. 3 - Rozhodnutí o prodloužení lhůty pro podání nabídek 13. 6. 2014 Zobrazit
Odpověď na dotaz č. 4 - 5 18. 6. 2014 Zobrazit
Odpověď na dotaz č. 6 - 9 2. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 - Neoceněný výkaz výměr II. 2. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2 - Rozhodnutí o prodloužení lhůty pro podání nabídek 2. 7. 2014 Zobrazit
Odpověď na dotaz č. 10 7. 7. 2014 Zobrazit
Podepsaná smlouva vč. příloh 15. 8. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 15. 8. 2014 Zobrazit
Dodatek smlouvy o dílo č. 1 15. 11. 2014 Zobrazit
Dodatek č.2 Smlouvy o dílo 15. 11. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo přílohy 15. 11. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap