Dolní Újezd – infrastruktura v zóně 9

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dolní Újezd – infrastruktura v zóně 9 zadávané zadavatelem Obec Dolní Újezd. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dolní Újezd

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dolní Újezd – infrastruktura v zóně 9

Předmět veřejné zakázky

Účelem užívání stavby je vybudování technické infrastruktury pro zónu č. 9, ve které je počítáno s napojením 21ks rodinných domů v obci Dolní Újezd, okr. Přerov.
Návrh infrastruktury je proveden na orné půdě za hřbitovem v obci Dolní Újezd. Do stávající a nové komunikace budou uloženy nové inženýrské sítě (vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plynovod, elektrické kabely veřejného osvětlení a rozvod elektro NN), jejichž dispoziční uspořádání respektuje ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání technického vybavení.
Nová komunikace š.5,0m dl. 355,338m s živičným krytem ukončená obratištěm bude napojena na přístupovou komunikaci na pozemku par. č.2069/2 k.ú. Dolní Újezd, na které bude vzhledem k nedostačující šířce zbudována nová výhybna, aby umožňovala vyhýbání dvou protijedoucích vozidel. Šířka komunikace se odvíjí od šířky veřejného prostoru, který činí pro zónu č.9, 10,0m. Veřejný prostor je rozdělen na zeleň šířky cca šířky 1,85m, chodník šířky 2,1m, komunikaci šířky 5,0m a zeleň šířky 1,05m. K jednotlivým parcelám bude zřízen sjezd šířky 4,0m. Nová dvoupruhová místní komunikace SO 100 je začleněna do funkční skupiny C směrově nerozdělené, kategorie MO2cp – 30km/hod, dopravního zatížení třídy V-D1-N-2. Komunikace je zakončena obratištěm pro nákladní vozidla do délky 10m a pro 22t tříosé vozidlo pro svoz odpadu. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí 13ks uličních vpustí zaústěných do SO 301 Dešťové kanalizace s odtokem do melioračního kanálu obce a vodoteče Lubeň. Pěší doprava bude řešena po novém chodníku, který bude krátkou dlážděnou neprůjezdnou cestou (dl. 36,7m) spojen se stávající zástavbou obce. Doprava v klidu bude řešena na pozemcích jednotlivých rodinných domů.
Realizace SO 100 Komunikace, chodník bude řešena v rámci dvou etap. Rozsah jednotlivých etap je definován Projektem a Rozpočtem.
Podrobný rozsah stavebních a montážních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v Projektu a v Rozpočtu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000 – 7

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou (630322)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 3. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 3. 2020

Lhůta pro podání nabídek

20. 4. 2020, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ARL INNOVATION s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Miloš Axmann

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dolní Újezd – infrastruktura v zóně 9.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap