Projektová dokumentace: Vybudování oddílné splaškové kanalizace v obci Darkovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Projektová dokumentace: Vybudování oddílné splaškové kanalizace v obci Darkovice zadávané zadavatelem Obec Darkovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Darkovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Projektová dokumentace: Vybudování oddílné splaškové kanalizace v obci Darkovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení projektové dokumentace pro vybudování nové oddílné gravitační splaškové kanalizace včetně kanalizačních přípojek k nemovitostem v obci Darkovice. Celá kanalizace bude zakončena ČOV u obce Hať a v přečerpávací stanici u obce Hať. Jedná se o:
1. Pořízení projektové dokumentace pro územní řízení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále také jen „DÚR“), včetně vyřízení pravomocného územního rozhodnutí pro umístění stavby. Součástí projektu je tachymetrické zaměření terénu a další průzkumné práce, potřebné pro zjištění polohy inženýrských sítí, případně hydrogeologický průzkum, dále zjištění vlastníků dotčených nemovitostí a návrh pro vypořádání majetkoprávních vztahů. Projednání s provozovatelem ČOV a s dotčenými orgány státní správy. Součástí DÚR bude také seznam dotčených nemovitostí a návrh na majetkoprávní vypořádání k nemovitostem, které nejsou ve vlastnictví obce Darkovice
2. Dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále také jen „DSP“), včetně položkového rozpočtu a slepého rozpočtu, a včetně vyřízení pravomocného stavebního povolení. Projednání s dotčenými orgány státní správy.
3. Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále také jen „DPS“), včetně podrobného položkového rozpočtu a slepého rozpočtu (pro zadání veřejné zakázky na dodavatele stavby).
4. Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby v nutném rozsahu, minimálně však 1x měsíčně s osobní účastí na kontrolních dnech.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také zajištění veškerých potřebných průzkumů, vyjádření a povolení pro vlastní realizaci stavebních prací – výstavby kanalizační sítě, včetně úhrady všech případných poplatků, kolků apod.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71250000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Darkovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 950 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 2. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

28. 2. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Marcel Pobořil

Kontaktní e-mail: poboril@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 775 021 934

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Projektová dokumentace: Vybudování oddílné splaškové kanalizace v obci Darkovice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Projektová dokumentace: Vybudování oddílné splaškové kanalizace v obci Darkovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
AQUA STAVBY s.r.o. (05477417) Dodavatel 1 523 390,- Kč vč. DPH
1 259 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap