Vodovod Čelechovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vodovod Čelechovice zadávané zadavatelem Obec Čelechovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Čelechovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vodovod Čelechovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování vodovodní sítě v obci Čelechovice, která vychází z požadavku spolehlivého a nenáročného provozu, pro bezproblémové zajištění dopravy pitné vody pro obyvatele obce. Zajištění dodávky bude probíhat ze stávající vodovodní sítě obce Kokory, která je zásobena z vodojemu Kokory, 2 x 250 m3 s hladinou 259,25 až 263,00 m n.m. Zástavba v obci je maximálně dvoupodlažní a nachází se v úrovni cca 245,00 m n.m. Pro napojení zástavby obce je nutno zajistit hydrodynamický přetlak minimálně 0,15 MPa, proto bude před obcí na trase umístěna podzemní posilovací AT stanice. Měření spotřeby vody bude zajištěno vodoměrnou šachtou umístěnou na přivaděči za místem napojení na stávající vodovod. Od místa napojení v obci Kokory, je trasa vodovodního přivaděče navržena podél komunikace III/43615, kde dochází k podchodu pod vodotečí Kopřivnice. Trasa dále pokračuje severním směrem podél asfaltové komunikace, kterou přechází a dále v zemědělsky obhospodařovaném pozemku podél komunikace III/43616 až do obce Čelechovice. Křížení s komunikacemi i vodotečí budou provedeny formou protlaku. V obci jsou rozvodné řady navrženy podél komunikací u zásobovaných nemovitostí, doplněné krátkými přechody komunikace protlaky, pro napojení druhé strany zástavby. Dimenze přivaděče a hlavního rozvodného řadu je navržena DN 100, vedlejší rozvody budou dimenze DN 80. Pro zajištění provozu vodovodu budou na trase osazeny podzemní hydranty s funkcí kalníků a vzdušníků. Na přivaděči v zemědělsky užívaných plochách budou navržené objekty vyznačeny sloupky a chráněny betonovými konstrukcemi.
Členění stavby:
SO 01 - Vodovodní přivaděč
SO 02 - Posilovací AT stanice
SO 03 - Rozvodné řady
SO 04 - Přípojky vody

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace (DPS) zpracované projekční kanceláří Ing. Petr Kuda - AQUAPLAN, Národních hrdinů 912, 751 31 Lipník n. Bečvou, IČ: 15515931, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Podrobné požadavky zadavatele na rozsah plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

630652

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

44161200-8

Místo plnění veřejné zakázky

obec Čelechovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

23. 3. 2016, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Expirit, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lenka Severová

Kontaktní e-mail: lenka.severova@expirit.cz

Kontaktní telefon: + 420 731 682 529

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vodovod Čelechovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 25. 2. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1: Projektová dokumentace stavby + slepý výkaz výměr 25. 2. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2: Obchodní podmínky - editovatelné 25. 2. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2: Obchodní podmínky - s el. podpisem 25. 2. 2016 Zobrazit
Příloha č. 3: Krycí list nabídky (vzor) - editovatelné 25. 2. 2016 Zobrazit
Příloha č. 3: Krycí list nabídky (vzor) - s el. podpisem 25. 2. 2016 Zobrazit
Příloha č. 4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor) - editovatelné 25. 2. 2016 Zobrazit
Příloha č. 4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor) - s el. podpisem 25. 2. 2016 Zobrazit
Příloha č. 5: Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky (vzor) - editovatelné 25. 2. 2016 Zobrazit
Příloha č. 5: Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky (vzor) - s el. podpisem 25. 2. 2016 Zobrazit
Příloha č. 6: Čestná prohlášení dle § 68 (vzor) - editovatelné 25. 2. 2016 Zobrazit
Příloha č. 6: Čestná prohlášení dle § 68 (vzor) - s el. podpisem 25. 2. 2016 Zobrazit
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 25. 2. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 4. 5. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo 4. 5. 2016 Zobrazit
Přílohy Smlouvy o dílo 4. 5. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 26. 10. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 28. 11. 2016 Zobrazit
Oznámení o skutečně uhrazené ceně v roce 2016 31. 3. 2017 Zobrazit
Dodatek č.3 Smlouvy o dílo 9. 5. 2017 Zobrazit
Oznámení o skutečně uhrazené ceně za plnění smlouvy 7. 8. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vodovod Čelechovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VK-AQUA OLOMOUC, spol. s r. o. (25371878) Dodavatel 5 117 158,- Kč vč. DPH
4 229 056,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Vodovod Čelechovice zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2016 VK-AQUA OLOMOUC, spol. s r. o. (25371878) 3 701 676,09
3 059 236,44
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap