Kanalizace a ČOV - Butoves

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV - Butoves zadávané zadavatelem Obec Butoves. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Butoves

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace a ČOV - Butoves

Předmět veřejné zakázky

Předmět této veřejné zakázky řeší výstavbu oddílné gravitační splaškové kanalizace a výstavbu mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 300 E.O. Navržená oddílná splašková gravitační kanalizace je vedena na pozemcích v intravilánu obce. Stávající kanalizace bude ponechána jako dešťová. Nový splaškový sběrač bude z polypropylénového potrubí Ultra Rib 2 DN 300. Součástí projektu je i vybudování nové čerpací stanice a výtlačného tlakového potrubí PE 90 v délce 267 m. Veškeré splaškové vody jsou svedeny na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod, jejíž součástí je také čerpací stanice s výtlačným potrubím 2xPE 75 v délce 14 m. Areál ČOV je umístěn na pozemku v katastrálním území Butoves, u komunikace směrem na Vrbici. Oplocený areál ČOV bude o rozměrech 23,4 x 15,1 m. ČOV je navržena jako čistírenský monoblok o půdorysném rozměru 8,4 x 5,1 m. Monolitická železobetonová nádrž bude rozdělena příčkami na prostor aktivace, denitrifikace a kalový prostor. Nad denitrifikační nádrží bude vyzděn nadzemní provozní objekt o vnitřních rozměrech 1,65 x 2,35 m. Součástí ČOV je odtokové odpadní potrubí PP UR2 DN 150, které je zaústěno do Butovského potoka.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.butoves.cz/

Poznámka

Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků finančních mechanismů Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v operačním programu Program rozvoje venkova.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

346212

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ/01/2013/Butoves

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

Místo plnění veřejné zakázky

místem plnění je k.ú. Butoves (intravilán obce)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

32 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

26 698 000,- bez DPH (32 304 580,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 4. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 4. 2013

Lhůta pro podání nabídek

26. 6. 2013, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Profesionálové, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Richard Rak

Kontaktní e-mail: richard.rak@profesionalove.cz

Kontaktní telefon: +420 731 179 474

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV - Butoves.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Kanalizace a ČOV - Butoves 20. 2. 2013 Zobrazit
Přílohy Kvalifikační dokumentace - Kanalizace a ČOV - Butoves 8. 4. 2013 Zobrazit
Odůvodnění veřejné zakázky - Kanalizace a ČOV - Butoves 8. 4. 2013 Zobrazit
Kvalifikační dokumentace - Kanalizace a ČOV - Butoves 8. 4. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace ke Kvalifikační dokumetnaci č. 1 - Butoves 12. 4. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace ke Kvalifikační dokumetnaci č. 2 - Butoves 18. 4. 2013 Zobrazit
Výzva k podání nabídky - Kanalizace a ČOV - Butoves 11. 6. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Kanalizace a ČOV - Butoves - II. kolo 11. 6. 2013 Zobrazit
Přílohy Zadávací dokumentace - Kanalizace a ČOV - Butoves - II. kolo 11. 6. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace k Zadávací dokumetnaci č. 1 - Butoves 20. 6. 2013 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o zrušení II. kola užšího zadávacího řízení - - Kanalizace a ČOV - Butoves - II. kolo 19. 8. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Kanalizace a ČOV - Butoves - II. kolo_NOVÉ 22. 8. 2013 Zobrazit
Přílohy Zadávací dokumentace - Kanalizace a ČOV - Butoves - II. kolo_NOVÉ 22. 8. 2013 Zobrazit
Výzva k podání nabídky - Kanalizace a ČOV - Butoves_NOVÉ 22. 8. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo č. RE13000000/001 - Stavoka Kosice a.s. a Obec Butoves 29. 10. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele - Butoves 8. 11. 2013 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Butoves 20. 1. 2014 Zobrazit
Uveřejnění výše skutečně uhrazené kupní ceny 4. 8. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Butoves 2. 4. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kanalizace a ČOV - Butoves zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Stavoka Kosice, a.s. (25275119) Dodavatel 32 304 580,- Kč vč. DPH
26 698 000,- Kč bez DPH
VHS Brno, a.s. (25556568) Uchazeč 34 822 780,- Kč vč. DPH
28 779 157,- Kč bez DPH
EUROVIA CS, a.s. (45274924) Uchazeč 35 094 338,- Kč vč. DPH
29 003 585,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap