Vypracování projektové dokumentace “Splašková kanalizace a ČOV v obci Blatec”

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vypracování projektové dokumentace “Splašková kanalizace a ČOV v obci Blatec” zadávané zadavatelem Obec Blatec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Blatec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vypracování projektové dokumentace “Splašková kanalizace a ČOV v obci Blatec”

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je:
1. Vypracování návrhu změny PRVKOK
2. Polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby
3. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Obsah, členění s ostatní náležitosti projektové dokumentace budou zpracovány dle platného znění Zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. dle prováděcí vyhlášky 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.
4. Projektová dokumentace k zadání stavby (DZS), vč. asistence při výběrovém řízení na dodavatele stavby. Rozsah a členění DZS:
DZS bude obsahovat obchodní podmínky a technickou dokumentaci dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle prováděcí vyhlášky 230/2012 Sb. v platném znění. Dále bude DZS zpracována dle platného znění Zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. dle prováděcí vyhlášky 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Předmětem DZS bude celá stavba stokové sítě a čerpacích stanic. V DZS nebudou konkrétně specifikovány typy, resp. výrobci potrubí, šachet, resp. technologie čerpacích stanic a dalších objektů, atp. (nesmějí být uvedeny názvy konkrétních výrobků). Jednotlivé výrobky mohou být popsány tak, aby je mohlo dodat více výrobců, výjimku tvoří patentově chráněné, resp. ojedinělé výrobky, za které neexistuje náhrada. Uvádějí se tedy průměry potrubí, typ materiálu trubního vedení, pevnostní třída potrubí, dopravní výška čerpací techniky, množství čerpaných vod atp. Spolupráce s vyhodnocení VRD v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 v platném znění a dle podmínek administrátora dotace, včetně asistence při kontrole předložených cenových nabídek z pohledu splnění veškerých podmínek uvedených v DZS (správnost předložených materiálů, strojů a zařízení), resp. kontrola z pohledu mimořádně nízkých nabídkových cen.
5. Projektová dokumentace pro provádění staveb (DPS)
V rámci projekčních prací bude řešeno: technické řešení stokové sítě, hydrotechnické posouzení sítě pomocí matematického modelování (např. AWWM, EPANET atd.), strojně-technologické řešení, měření a regulace, elektrotechnické řešení, rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN a soupis prací a výkaz výměr. Předmětem bude celá stavba stokové sítě a všech souvisejících objektů. V DPS jsou již uvedeny konkrétní výrobky dle jejich obchodních názvů. Obsah, členění a ostatní náležitosti projektové dokumentace budou zpracovány dle platného znění Zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.
6. Autorský dozor
Celková délka kanalizace je cca 6000 m.
Kapacita ČOV 750 EO
Počet kanalizačních přípojek k vlastníkům nemovitostí 250

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71541000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Blatec

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vypracování projektové dokumentace “Splašková kanalizace a ČOV v obci Blatec”.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 29. 4. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap