Nemocnice MSKB v Praze – obnova přístrojového vybavení pro operační sály a ARO

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nemocnice MSKB v Praze – obnova přístrojového vybavení pro operační sály a ARO zadávané zadavatelem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nemocnice MSKB v Praze – obnova přístrojového vybavení pro operační sály a ARO

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání laparoskopické věže, svítidla dvoukopulového a přístroje pro umělou plicní ventilaci pro operační sály a ARO Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Všechny přístroje musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jejich řádnému a nerušenému nakládání a užívání zadavatelem. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude také kompletní příslušenství, doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, likvidace odpadu, instruktáž dle ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o zdravotnických prostředcích“), včetně poučení výrobcem (platí pro zdravotnické prostředky třídy IIb nebo III a zdravotnické prostředky, u nichž to stanovil výrobce), zaškolení příslušných zaměstnanců, tj. techniků a obsluhujícího personálu zadavatele a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce, záručního servisu a dále dle ostatních zadávacích podmínek.
Předmět plnění části 1 veřejné zakázky je podrobně vymezen ve specifikaci předmětu plnění části 1 veřejné zakázky, jež je Přílohou č. 1a) Výzvy.
Předmět plnění části 2 veřejné zakázky je podrobně vymezen ve specifikaci předmětu plnění části 2 veřejné zakázky, jež je Přílohou č. 1b) Výzvy.
Předmět plnění části 3 veřejné zakázky je podrobně vymezen ve specifikaci předmětu plnění části 3 veřejné zakázky, jež je Přílohou č. 1c) Výzvy.

Poznámka

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části dle ustanovení § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Názvy částí veřejné zakázky:
Část 1 veřejné zakázky: Nemocnice MSKB v Praze – Laparoskopická věž
Část 2 veřejné zakázky: Nemocnice MSKB v Praze – Svítidlo dvoukopulové
Část 3 veřejné zakázky: Nemocnice MSKB v Praze – Přístroj pro umělou plicní ventilaci

Nebude-li ve Výzvě uvedeno jinak, vztahují se ustanovení Výzvy na každou část veřejné zakázky přiměřeně. Nabídku mohou uchazeči podat na všechny tři části zakázky, nebo na dvě části zakázky, anebo pouze na jednu část zakázky. Na každou část zakázky musí být uchazečem podána vždy jedna kompletní samostatná nabídka. Na obálce s nabídkou a na samotné nabídce bude zřetelně uvedeno, na kterou část zakázky je nabídka podávána. Každá nabídka jednotlivého uchazeče na konkrétní část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně a nezávisle na nabídce uchazeče na druhou nebo třetí část zakázky.

Prohlídka místa plnění nebude realizována, neboť v daném případě není prohlídka místa plnění pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky nezbytná.

Na základě obdržené písemné žádosti dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám vyhotovil zadavatel dne 27.09.2016 dodatečné informace k zadávacím podmínkám pro část 1 veřejné zakázky. Všichni dodavatelé při zpracování svých nabídek do části 1 veřejné zakázky zohlední a použijí tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Na základě obdržených písemných žádostí dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám vyhotovil zadavatel dne 04.10.2016 dodatečné informace k zadávacím podmínkám pro části 1 a 2 veřejné zakázky. Všichni dodavatelé při zpracování svých nabídek do částí 1 a 2 veřejné zakázky zohlední a použijí tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám částí 1 a 2 veřejné zakázky úpravu či změnu zadávacích podmínek ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 ZVZ, lhůta pro podání nabídek se v případě částí 1 a 2 veřejné zakázky prodlužuje do 24. 10. 2016 do 10:00 hodin, tj. na celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek s nabídkami se v případě částí 1 a 2 veřejné zakázky uskuteční dne 24. 10. 2016 od 10:05 hodin, tj. ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v sídle zadavatele, na adrese: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Vlašská 336/36, Praha - Malá Strana, v zasedací místnosti ředitele č. 363 (3. patro). Otevírání obálek se v případě části 2 veřejné zakázky uskuteční ihned po ukončení otevírání obálek s nabídkami v rámci části 1 veřejné zakázky.

V případě části 3 veřejné zakázky se lhůta pro podání nabídek, termín a místo otevírání obálek s nabídkami nemění. Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 10. 2016 v 10:00 hodin a otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10. 10. 2016 od 10:05 hodin, tj. ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Na základě obdržené písemné žádosti dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám vyhotovil zadavatel dne 11. 10. 2016 dodatečné informace k zadávacím podmínkám číslo 3 pro část 1 veřejné zakázky. Všichni dodavatelé při zpracování svých nabídek do části 1 veřejné zakázky zohlední a použijí také tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3.

Na základě obdržené písemné žádosti dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám vyhotovil zadavatel dne 17.10.2016 společné dodatečné informace k zadávacím podmínkám číslo 4 pro část 1 veřejné zakázky a číslo 2 pro část 2 veřejné zakázky. Všichni dodavatelé při zpracování svých nabídek do částí 1 a 2 veřejné zakázky zohlední a použijí také tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2016-004933

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33100000-1, 33168000-5, 33167000-8, 33157400-9

Místo plnění veřejné zakázky

Praha, sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 604 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 563 158,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 9. 2016

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RUNICON consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Roman Novotný

Kontaktní e-mail: verejne-zakazky@email.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nemocnice MSKB v Praze – obnova přístrojového vybavení pro operační sály a ARO.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 22. 9. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1a) – Specifikace předmět plnění části 1 veřejné zakázky 22. 9. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1b) – Specifikace předmět plnění části 2 veřejné zakázky 22. 9. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1c) – Specifikace předmět plnění části 3 veřejné zakázky 22. 9. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení dle § 62 odst. 3 ZVZ 22. 9. 2016 Zobrazit
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ 22. 9. 2016 Zobrazit
Příloha č. 4 - Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy 22. 9. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám - čast 1 VZ - Nemocnice MSKB v Praze - Laparoskopická věž 27. 9. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 - čast 1 VZ - Nemocnice MSKB v Praze - Laparoskopická věž 4. 10. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám - čast 2 VZ - Nemocnice MSKB v Praze - Svítidlo dvoukopulové 4. 10. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 - čast 1 VZ - Nemocnice MSKB v Praze - Laparoskopická věž 11. 10. 2016 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - část 3 veřejné zakázky (Přístroj pro umělou plicní ventilaci) 17. 10. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 - čast 1 VZ (Laparoskopická věž) a č. 2 - část 2 VZ (Svítidlo dvoukopulové) 17. 10. 2016 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - část 1 VZ (Laparoskopická věž) 8. 11. 2016 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - část 2 VZ (Svítidlo dvoukopulové) 8. 11. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 25. 11. 2016 Zobrazit
Kupní smlouva - část 1 VZ 25. 11. 2016 Zobrazit
Kupní smlouva - část 3 VZ 25. 11. 2016 Zobrazit
Kupní smlouva - část 2 VZ 29. 11. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nemocnice MSKB v Praze – obnova přístrojového vybavení pro operační sály a ARO zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
HOSPIMED, spol. s.r.o. (00676853) Uchazeč 1 502 333,58 Kč vč. DPH
1 241 598,- Kč bez DPH
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. (28685521) Dodavatel 965 894,60 Kč vč. DPH
798 260,- Kč bez DPH
CHEIRÓN a.s. (27094987) Dodavatel 278 297,58 Kč vč. DPH
229 998,- Kč bez DPH
Fénix Brno, spol. s.r.o. (44961863) Uchazeč 385 990,- Kč vč. DPH
319 000,- Kč bez DPH
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. (25376217) Uchazeč 484 669,95 Kč vč. DPH
400 553,68 Kč bez DPH
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. (28685521) Uchazeč 398 429,- Kč vč. DPH
329 280,- Kč bez DPH
CHEIRÓN a.s. (27094987) Dodavatel 647 229,- Kč vč. DPH
534 900,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap