Modernizace technologií v mlékárně - Část II. - Výrobník na sýry 2

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace technologií v mlékárně - Část II. - Výrobník na sýry 2 zadávané zadavatelem NĚMCOVA SELSKÁ MLÉKÁRNA RADONICE, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.). K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NĚMCOVA SELSKÁ MLÉKÁRNA RADONICE, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace technologií v mlékárně - Část II. - Výrobník na sýry 2

Předmět veřejné zakázky

Zakázka na dodávky zadávaná mimo režim ZVZ
zadávaná dle závazného postupu pro žadatele/příjemce dotace z Programu rozvoje venkova

a. Předmětem zakázky je dodání 1 ks Výrobníku na sýry
b. Předmět zakázky bude nový, nepoužitý.
c. Součástí dodání předmětu zakázky bude též zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu.
d. Předmět zakázky musí splňovat všechny požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách, zejména v příloze č. 5 (Technická specifikace) - ve své nabídce (rovněž v příloze č. 5) musí uchazeč doložit, jaký konkrétní přístroj (konkrétní obchodní název, jiné nezaměnitelné označení) a od jakého výrobce zadavateli nabízí. Řádně vyplněnou tabulku obsaženou v příloze č. 5 zahrne uchazeč do své nabídky, přičemž vyplní požadované buňky. Vyplněná uvedená tabulka bude před podpisem kupní smlouvy učiněna její přílohou. Pro pokyny k řádnému dodání vyplněné přílohy č. 5 - Technická specifikace - nechť uchazeč postupuje v souladu s pokyny uvedenými v dané příloze a čl. 9 odst. 5 zadávací dokumentace.
e. Předpokládaná hodnota u zakázky Modernizace technologií v mlékárně - Část II. - Výrobník na sýry 2 činí 1.500.000,- Kč bez DPH. Předpokládanou cenu zakázky lze překročit

Externí odkaz na bližší informace

x

Poznámka

Toto oznámení otevřené výzvy k podání nabídky není výzvou ve zjednodušeném podlimitním řízení či jiným postupem pro zadávání podlimitní ani nadlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „zákon“).
Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele. Tyto požadavky je každý uchazeč povinen respektovat při zpracování nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.
Samotná zakázka „Modernizace technologií v mlékárně“ se skládá celkem z tří částí, a to:
Část I. - Plnička na jogurty, jogurtové nápoje a tvarohové krémy
Část II. - Výrobník na sýry 2
Část III. - Automatická váha s etiketovacím strojem
Pro každou část zakázky bylo samostatně vypracováno OZNÁMENÍ OTEVŘENÉ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).
Dodavatel je oprávněn podat nabídku jen do jedné, dvou či všech tří částí zakázky. Každá nabídka pro jednotlivou část zakázky bude podána samostatně, a v samostatné obálce, dle pokynů v textu níže uvedených (Pozn. Každý uchazeč však může pro danou část zakázky podat pouze jedinou nabídku, odevzdání více než jediné nabídky pro danou část zakázky či účast na více než jedné z podaných nabídek pro danou část zakázky /např. jako člen sdružení uchazečů/ je nepřípustná).
Kompletní zadávací dokumentace, včetně všech příloh je k dispozici všem dodavatelům ke stažení a je zveřejněna na profilu zadavatele, tj. na webové adrese:
http://mlekarna-radonice.profilzadavatele.cz/
Část II. – Výrobník na sýry 2, je oznamováno podruhé, proto je toto oznámení označeno pořadovým číslem 2. Důvodem pro opětovné oznámení je fakt, že zadavatel neobdržel žádnou nabídku

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

x

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

x

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42211000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Radonice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 500 000,- bez DPH (1 815 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 1. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek

25. 1. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: BIOLOGICA s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Klára Kratochvílová

Kontaktní e-mail: kratochvilova@biologica.cz

Kontaktní telefon: 775909947

Kontaktní datová schránka: ka9rsy6

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace technologií v mlékárně - Část II. - Výrobník na sýry 2.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Modernizace technologií v mlékárně - Část II. - Výrobník na sýry 2 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VPS engineering a.s. (47452927) Dodavatel 2 863 521,87 Kč vč. DPH
2 366 547,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap