Facilitace tvorby místních rozvojových plánů vesnických partnerství a zpracování těchto plánů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Facilitace tvorby místních rozvojových plánů vesnických partnerství a zpracování těchto plánů zadávané zadavatelem Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Facilitace tvorby místních rozvojových plánů vesnických partnerství a zpracování těchto plánů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je facilitace procesu tvorby místních rozvojových plánů vesnických partnerství v různých obcích ČR a zpracování, editace a publikace celkem 8 rozvojových plánů. Facilitace bude prováděna ve venkovských obcích o velikosti do cca 4-5 000 obyvatel. Základním principem procesu je podpora venkovského rozvoje „zdola“, tzn. zapojení obyvatel obcí do celého procesu, kdy velká část rozvojového plánu je vytvořena přímo obyvateli obce (za zastoupení tří sektorů – veřejnost/neziskový sektor, samospráva, podnikatelé – a za respektování principu rovných příležitostí). Účastníci schůzek v požadované struktuře budou zajištěni. Výběr obcí provede zadavatel. Termíny schůzek budou stanovovány po dohodě se zástupci obcí a dodavatelem.

Cílem schůzek (každá o délce cca 3 hodiny) je vybudování místního partnerství a získání výstupů pro zpracování rozvojového plánu. Během schůzek budou respektovány rovné příležitosti žen a mužů.

Celý proces tvorby místních rozvojových plánů má směřovat ke zlepšení socioekonomické situace na venkově.

Celkem bude facilitováno 56 schůzek místních partnerství. Celková hodinová dotace facilitace je cca 168 hodin.

Proces tvorby strategického plánu se skládá z těchto schůzek:

1. schůzka: Komunitní workshop
- pozváni budou všichni obyvatelé obce; pozvánky ani účast nezajišťuje dodavatel
- z účastníků úvodního setkání budou dle navržené metody dodavatele vybrány osoby, které budou pozvány k zapojení do dalších fází procesu (týmové tvorby rozvojového plánu)
- hodnocenou součástí nabídky bude podrobný popis realizace facilitace workshopu, včetně popisu role facilitátora/ů, způsobu identifikace účastníků cílových skupin, použitých metod facilitace, konkrétních témat k řešení (rámec jednání), nastínění možných problémů a způsobů jejich řešení (zohledňujících specifika daného prostředí, situace a cílové skupiny), popisu organizace prostoru, v němž bude jednání probíhat, způsobů zaznamenávání názorů/myšlenek/návrhů účastníků, popisu konstrukce zpětnovazebního dotazníku, popisu metody výběru účastníků pro další fáze procesu


2. schůzka: Založení partnerského strategického týmu
- cíl: vytvoření spolupracujícího týmu z vybraných účastníků komunitního workshopu, který bude dále pracovat na tvorbě rozvojového plánu
- hodnocenou součástí nabídky bude navržený postup dodavatele pro založení partnerského strategického týmu, zohledňující charakter cílové skupiny a prostředí (metody, konkrétní témata, možné problémy a jejich řešení, popis konstrukce zpětnovazebního dotazníku)


3. – 7. schůzka: SWOT analýza obce, audit zdrojů obce, návrhová část rozvojového plánu (vize, priority, opatření)
- konkrétní rozvržení daných témat/úkolů do jednotlivých schůzek bude přizpůsobeno aktuální situaci a průběhu setkání (časové možnosti, aktivita účastníků apod.)
- hodnocenou součástí nabídky bude popis metodiky facilitace těchto setkání (metody facilitace a týmové práce, témata k řešení, možné problémy a jejich řešení, popis konstrukce zpětnovazebního dotazníku)Dlouhodobý třísektorový rozvojový plán obce (na cca 10-15 let) bude sestaven na základě výstupů jednání-schůzek místních partnerství. Bude obsahovat výstupy z jednotlivých schůzek (SWOT analýza, audit zdrojů obce, návrhová část – vize, priority, opatření), sociodemografickou analýzu obce, popis procesu tvorby plánu, expertní komentáře dodavatele.


Celkový rozsah jednoho dokumentu bude min. 30 stran.


Celkem bude vytvořeno 8 rozvojových plánů. V rámci zakázky bude provedena editace a publikace těchto plánů a předány budou vždy 2 výtisky plánu (1 pro danou obec a 1 pro potřeby zadavatele) a 2 elektronické kopie (na 2 CD/DVD nosičích – opět pro danou obec a pro potřeby zadavatele).

Finální podoba rozvojových plánů podléhá schválení zadavatele.

Zakázka se rovněž vztahuje na sestavení, zadání a vyhodnocení zpětnovazebních dotazníků (od každého účastníka každého setkání). Dodavatel rovněž zajistí podklady pro sledování monitorovacích indikátorů projektu (potřebné materiály budou dodány zadavatelem) a zajistí správné vyplnění prezenčních listin účastníky jednotlivých setkání a fotodokumentaci schůzek.Součástí zakázky je:

1. Facilitace 56 schůzek místních partnerství – každá schůzka cca 3 hodiny, celkem cca 168 hodin – včetně:

a. zajištění dílčích výstupů ze schůzek potřebných pro následnou tvorbu rozvojových plánů;

b. zajištění fotodokumentace ze schůzek;

c. vytvoření, zadání a vyhodnocení zpětnovazebních dotazníků (zadány všem účastníkům na všech schůzkách), včetně provedení případných nápravných opatření;

d. zajištění podkladů pro sledování monitorovacích indikátorů vztahujících se k tvorbě rozvojových plánů (počet podpořených osob včetně jednotlivých kategorií) – dle instrukcí od zadavatele – a průběžné předávání těchto údajů zadavateli;

e. zajištění správného vyplnění prezenčních listin na jednotlivých schůzkách a předání originálů zadavateli (samotné listiny budou připraveny zadavatelem);

f. vedlejších nákladů – např. potřebný materiál, cestovní, případně ubytovací náklady apod. (schůzky se budou konat v různých obcích ČR).

Předpokládaný rozsah prací nutných pro přípravu na jednotlivé schůzky a zpracování získaných výstupů (mimo samotnou facilitaci) je cca 400 hodin.

2. Editace a publikace 8 rozvojových plánů obcí včetně zpracování sociodemografické analýzy (rozsah 1 plánu min. 30 stran), předání 16 (8x2) výtisků a 16 (8x2) CD/DVD s elektronickými kopiemi obsahujícími rovněž fotografie z jednotlivých schůzek


3. Zajištění dodržení pravidel povinného minima publicity Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dle platné verze manuálu publicity OP LZZ v průběhu celého plnění zakázky (vztahuje se na všechny výstupy, dílčí dokumenty i prostor pro konání schůzek – doloženo bude na fotografiích).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

687 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

24. 9. 2013, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Facilitace tvorby místních rozvojových plánů vesnických partnerství a zpracování těchto plánů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 10. 9. 2013 Zobrazit
Odpověď na dotaz 17. 9. 2013 17. 9. 2013 Zobrazit
Odpověď na dotaz 19. 9. 2013 19. 9. 2013 Zobrazit
Výsledek výzvy 27. 9. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap