Výběr zhotovitele projektové dokumentace, výkon inž.činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru“ Kapucínský klášter - Dům v zahradě Páně”

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběr zhotovitele projektové dokumentace, výkon inž.činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru“ Kapucínský klášter - Dům v zahradě Páně” zadávané zadavatelem Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběr zhotovitele projektové dokumentace, výkon inž.činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru“ Kapucínský klášter - Dům v zahradě Páně”

Předmět veřejné zakázky

1. Podkladem pro celkové řešení projektové dokumentace bude Ideová studie obnovy a funkčního využití bývalého kapucínského kláštera zpracovaná projekčním studiem STRNADOVÁ - GIRSA spol. s r. o. v prosinci 2015, č. z. 03 15.
2. Projektová dokumentace včetně rozpočtů bude rozdělena na dva hlavní dílčí celky: stavební řešení / dodávky a služby.
3. Řešení veřejnosti přístupných expozic bude vytvořeno na základě libret expozic a lapidária zpracovaných objednatelem. Z libreta bude vycházet také technický scénář, který bude součástí projektové dokumentace.
4. Projektová dokumentace bude respektovat všechny požadavky Integrovaného regionálního operačního programu výzvy č. 79 Muzea II (vychází z výzvy č. 21).
5. V rámci projektové dokumentace bude pro prostory 1.01 a 1.05 navržen nový typ mobiliáře dle konzultace a souhlasu s objednatelem.
6. Dílčí navržené citelné stavební zásahy v prostoře 1.01 a 1.05 budou v průběhu přípravy projektové dokumentace konzultovány s objednatelem.
7. Místnost č. 1.02 a její budoucí využití bude v průběhu přípravy projektové dokumentace konzultována s objednatelem.
8. Lapidárium bude rozděleno na expoziční část a depozitární část. Depozitární část bude využita také pro zefektivnění podsbírky archeologie pomocí pojízdných regálových systémů.
9. Celkem bude zpracováno do projektové dokumentace 25 ks restaurátorských záměrů na díla výtvarného umění a 10 ks restaurátorských záměrů pro sbírku kamenných plastik a stavebních artefaktů.
10. Kontrolní dny se budou uskutečňovat jedenkrát za tři týdny na místě projekčního řešení.
11. Restaurátorské průzkumy objektu budou zapracovány do projektové dokumentace v počtu 20 pásových sond omítkových vrstev vyhotovených restaurátory s platnou licencí Ministerstva kultury České republiky vztahující se na tyto činnosti.
12. Součástí projektové dokumentace bude zaměření současného stavu objektu dodáné v digitální podobě objednateli v .dwg a .pdf verzi.
13. Řešení projektové dokumentace musí respektovat zásady památkové péče a stanoviska pověřených orgánů.
14. Na dodávky a služby bude proveden průzkum trhu.
15. Sankční podmínky: 1% celkové ceny za každý den prodlení

16. Předmětem výběrového řízení je:


Výběr zhotovitele projektové dokumentace,
výkon inženýrské činnosti,
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a
autorského dozoru
akce “ Kapucínský klášter – Dům v zahradě Páně”

1. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Obsah, členění s ostatní náležitosti projektové dokumentace budou zpracovány dle platného znění Zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. dle prováděcí vyhlášky 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Projektová dokumentace pro provádění staveb (DPS), včetně rozpočtu díla a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
V rámci projekčních prací bude řešeno: technické řešení stokové sítě, hydrotechnické posouzení sítě pomocí matematického modelování (např. AWWM, EPANET atd.), strojně-technologické řešení, měření a regulace, elektrotechnické řešení, rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN a soupis prací a výkaz výměr. Předmětem bude celá stavba stokové sítě a všech souvisejících objektů. V DPS jsou již uvedeny konkrétní výrobky dle jejich obchodních názvů. Obsah, členění a ostatní náležitosti projektové dokumentace budou zpracovány dle platného znění Zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o dokumentaci staveb.
3. Autorský dozor,
4. Výkon inženýrské činnosti,
5. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-025774

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71541000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Fulnek - bývalý Kapucínský klášter a kostel sv. Josefa

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

12. 9. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: VIOLETTE, s.r.o., Tovární 42A, 779 00 Olomouc

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Monika Medková MBA

Kontaktní e-mail: monika.medkova@violette-sro.cz

Kontaktní telefon: +420 585 242 713

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběr zhotovitele projektové dokumentace, výkon inž.činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru“ Kapucínský klášter - Dům v zahradě Páně”.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 24. 8. 2017 Zobrazit
Vysvětlení ZD č.1 4. 9. 2017 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení ZŘ 15. 9. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap