Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec zadávané zadavatelem Městys Drnholec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Drnholec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou služby dle předané projektové dokumentace.
Realizací díla budou vytvořeny podmínky pro rozvoj a následné uchování rostlinných a živočišných společenstev blízkých společenstvům původním, dále pak ochrana půdního fondu, zlepšení životního prostředí, kompenzace negativních důsledků intenzivního rozvoje zemědělství, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability.

Projekt „Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“ řeší výsadby krajinné zeleně na místech k tomu určených komplexní pozemkovou úpravou. Jedná se o založení biocenter a ostatních prvků územního systému ekologické stability – výsadby zejména na plochách v současné době využívaných jako orná půda – již převedeny do vlastnictví městyse Drnholce jako ostatní plocha – zeleň.
Cílem projektu je doplnit stávající síť biocenter a biokoridorů, přestavět nevyhovující skladbu dřevin na pozemku p.č. 8959 a rozčlenit stávající velké plochy orné půdy liniovými interakčními prvky.
Předmětem zadávacího řízení je rovněž následná péče v délce 2 roky.

Předmětem veřejné zakázky je také zajištění povinné publicity projektu dle nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení Evropské komice (ES) č. 1828/2006, která spočívá ve zhotovení a instalaci velkoplošného informačního panelu a trvalé pamětní desky v souladu pravidly publicity Operačního programu životní prostředí a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000006

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

492455

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

P13V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77300000-3 Zahradnické služby, 77310000-6 Služby vysazování a údržby zelených ploch, 77211600-8 Vysazování stromů

Místo plnění veřejné zakázky

Městys Drnholec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

45 993 754,- bez DPH (55 562 442,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 7. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

8. 9. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: VIOLETTE, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Monika Medková

Kontaktní e-mail: sekretariat@violette-sro.cz

Kontaktní telefon: +420 585 242 713

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap