Zajištění a realizace zadavatelských činností vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a k němu vydaných prováděcích vyhlášek, pro zadání veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce místníc

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění a realizace zadavatelských činností vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a k němu vydaných prováděcích vyhlášek, pro zadání veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce místníc zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění a realizace zadavatelských činností vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a k němu vydaných prováděcích vyhlášek, pro zadání veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce místníc

Předmět veřejné zakázky

Na základě uzavření mandátní smlouvy dle ustanovení § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, vítězný uchazeč jako dodavatel (mandatář) pro mandanta:
Zajistí a realizuje zadavatelské činnosti vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), a k němu vydaných prováděcích vyhlášek, pro zadání veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova, Nové Strašecí“, v rozsahu:
a) zpracuje a zadavateli předloží k rozhodnutí návrh nejvhodnějšího druhu zadávacího řízení podle ZVZ, ve vztahu k předmětu veřejné zakázky,
b) zpracuje návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně obchodních podmínek (návrhu smlouvy o dílo), do 30 kalendářních dnů od prokazatelného oznámení mandanta mandatáři:
- o druhu zadávacího řízení dle zákona,
- o základních podmínkách veřejné zakázky, tj. předání prováděcí dokumentace stavby a výkazu výměr.
c) zajistí administraci a organizaci veškerých kroků zadavatele v průběhu veřejné zakázky:
- včetně zveřejňování příslušné dokumentace k veřejné zakázce na Portálu veřejných zakázek a na Profilu zadavatele,
- včetně kroků zadavatele při řešení podání námitek některého z uchazečů, a kroků zadavatele v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele,
dle zákona a ve lhůtách podle zákona, včetně úhrady veškerých souvisejících poplatků a administrativních nákladů,
d) zajistí zpracování, příslušné zveřejnění a kompletaci k archivaci veškeré dokumentace k veřejné zakázce s předáním zadavateli (mandantovi), dle příslušných ustanovení ZVZ,
termín: ve lhůtách dle ZVZ.
e) zajistí účast odpovědných osob dodavatele (mandatáře) na třech poradních schůzkách se zadavatelem (mandantem) k předmětu veřejné zakázky, v sídle zadavatele, v dohodnutém termínu v průběhu dodávky, vyjma úkonů zadavatele dle zákona,
f) zajistí účast odpovědných osob dodavatele (mandatáře) na nezbytných jednáních na Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy – Úřadu Regionální rady v Praze (Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2), dle požadavků zadavatele na koordinaci postupu s dotačním orgánem.

Veřejná zakázka na stavební práce „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova, Nové Strašecí“, bude z hlediska předpokládané hodnoty podlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.novestraseci.cz/aktuality/uredni-deska/zajisteni-anbsprealizace-zadavatelskych-cinnosti-pronbspzadani-verejne-zakazky-nanbspstavebni-prace-rekonstrukce-mistnich-komunikaci-vnbspulicich-kenbspstadionu-unbspskoly-anbsppodebradova-2025.html

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79000000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

70 000,- bez DPH (90 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 3. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 3. 2013

Lhůta pro podání nabídek

8. 4. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MěÚ Nové Strašecí, odbor investic

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: +420 721 155 016

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění a realizace zadavatelských činností vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a k němu vydaných prováděcích vyhlášek, pro zadání veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce místníc.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap