Stavební úpravy ZUŠ (krov, střešní krytina) Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy ZUŠ (krov, střešní krytina) Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy ZUŠ (krov, střešní krytina) Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Stávající stav
ZUŠ Nové Strašecí pro svůj provoz využívá komplex budov pod čp 189. Celý komplex se skládá z několika objektů, z nichž část využívá ke svému provozu právě ZUŠ.
Směrem do Komenského náměstí se nachází hlavní objekt s věží s hodinami, v uliční frontě Palackého se nachází druhý objekt užívaný k provozu školy, a to bývalá budova podniku TESLA.

Objekt TESLA není předmětem této cenové poptávky.

Hlavní objekt je tvaru nerovnoramenného U, zastřešený sedlovými a valbovými střechami. V uliční frontě se nachází věž s hodinami.
Střecha do náměstí je zastřešena sedlovou střechou, na níž navazují střechy dvorních části. Tyto střechy jsou taktéž sedlové, na SZ straně zakončené valbou a na JZ straně do zděného štítu.
Stavebně technický stav krovu ZUŠ:
Krov je dřevěný, provedený tesařskými spoji – čepování, dřevěné kolíky. Ve srovnání s posouzením krovu Ing. Martinou Hřebenářovou (2010) došlo k vyčištění krovu od sutí, částečnému odhalení pozednic. Vlastní opravy a sanace týkající se zjištěných vad v konstrukci krovu nebyly provedeny. Lze konstatovat, že krytinou, která je nevhodně provedena (zejména s ohledem na její kotvení k laťování) do půdního prostoru zatéká. Poškození konstrukcí krovu tak dále pokračuje. Ze zjištění v posudku Ing. Hřebenářové jsou konstrukce krovu napadeny působením dřevokazných hub a hmyzu. Současný stav podporuje další destruování konstrukcí uvedenými způsoby.

Krov 1 – ZUŠ
Popis konstrukce krovu: sedlový krov s hřebenem v ose SZ-JV, na severo-západní straně do zděného štítu na jiho-východě s valbou, hambalková konstrukce s vaznicovým rámem, podepřeným sloupky se vzpěrami a pásky v plných vazbách. Sloupky opřeny do vazných trámů, trámy osedlány na pozednicích. Pozednice uloženy na zdivo bez kotvení. Sklony střešního pláště upraveny do dvora námětkami. Vazné trámy jsou v každé vazbě, krokve čepovány do vazných trámů. Střecha je pokryta šablonami ALUKRYT na latích. Střechou prostupuje věž. Stávající komínová tělesa ubourána pod úroveň střešního pláště.
Stavebnětechnický stav konstrukcí: stav konstrukcí odpovídá podmínkám v místě stavby a zjištěním v posouzení konstrukcí z roku 2010. Destruování konstrukcí nebylo i přes některá provedená opatření zabráněno tudíž stále dochází k poškozování konstrukcí.
Oproti zjištěním z posudku bylo zjištěno lokální poškození pozednic a krokví.
Plný rozsah poškození například u krokví nelze specifikovat do doby odstranění laťování a střešní krytiny. Vzhledem k provedení kotvení krytiny k latím přepokládáme zatékání v místě těchto spojů do ploch krokví.
V místě napojení střech 1 a 3 je totálně destruováno úžlabí. Spoj vazných trámů pozednice, úžlabní krokve a krokví je kritický. Části prvků již zcela chybí.
Stabilitu celé konstrukce v této části krovu zajišťuje dodatečně vložený trám pod vaznými trámy krovu.
Destrukce má za následek pokles úžlabí v řádech desítek centimetrů. Tento pokles je doprovázen rozpojením spojů vaznic.
Část krovu směrem do dvora nad chodbou ve 2NP je částečně vyklizena, částečně se zde nachází zbytky suti. I zde je patrné poškození prvků krovu, které musí být upřesněno po zpřístupnění této části střechy.
V místě napojení střechy na západní straně je místo úžlabí také velmi poškozeno, destrukce vazného trámu, pozednice a krokví odpovídají zjištěním z posudku Ing. Hřebenářové.
Krov 2 – ZUŠ
Popis konstrukce krovu: sedlový krov s hřebenem v ose SV-JZ, na severo-východní straně průnik do krovu 1, na JZ straně zakončen valbou, hambalková konstrukce s vaznicovým rámem, podepřeným sloupky se vzpěrami a pásky v plných vazbách. Sloupky opřeny do vazných trámů, trámy osedlány na pozednicích. Pozednice uloženy na zdivo bez kotvení. Vazné trámy jsou v každé vazbě, krokve čepovány do vazných trámů. Střecha je pokryta šablonami ALUKRYT na latích. Stávající komínová tělesa ubourána pod úroveň střešního pláště.
Stavebnětechnický stav konstrukcí: stav konstrukcí odpovídá podmínkám v místě stavby a zjištěním v posouzení konstrukcí z roku 2010. Destruování konstrukcí shodně jako u krovu 1 pokračuje, nebyla učiněna účinná opatření k zabránění zatékání dešťových vod a stávající poškozené konstrukce nebyly vyměněny.
Krov 3 – ZUŠ
Popis konstrukce krovu: sedlový krov s hřebenem v ose SV-JZ, na severo-východní straně průnik do krovu 1, na JZ straně původně zakončen valbou, dnes navazuje na krov 4 tělesa ubourána pod úroveň střešního pláště.
Stavebnětechnický stav konstrukcí: stav konstrukcí odpovídá podmínkám v místě stavby a zjištěním v posouzení konstrukcí z roku 2010. Destruování konstrukcí shodně jako u krovu 1 pokračuje, nebyla učiněna účinná opatření k zabránění zatékání dešťových vod a stávající poškozené konstrukce nebyly vyměněny. Zjištěny vady dřeva v konstrukcích prkenného horního zákopu, krokví a pozednic.
Průzkum stropních trámů v této části nebyl v minulosti prováděn, vzhledem k podmínkám a destrukcím prvků krovu předpokládáme poškození stropních trámů. Rozsah poškození není bez odkrytí konstrukcí možné určit.
Krov 4 – ZUŠ
Popis konstrukce krovu: sedlový krov s hřebenem v ose SV-JZ, na severo-východní straně průnik navazuje na krov 3, na JZ do zděného štítu, hambalková konstrukce. Krokve čepovány do vazných trámů, trámy osedlány na pozednicích. Mezi vaznými trámy čepována pozední vaznice. Pozednice nepřístupné. Vazné trámy jsou v každé vazbě, krokve čepovány do vazných trámů. Střecha je pokryta šablonami ALUKRYT na latích. Stávající komínová tělesa ubourána pod úroveň střešního pláště.
Stavebnětechnický stav konstrukcí: stav konstrukcí odpovídá podmínkám v místě stavby a zjištěním v posouzení konstrukcí z roku 2010. Destruování konstrukcí shodně jako u ostatních částí krovu pokračuje, nebyla učiněna účinná opatření k zabránění zatékání dešťových vod a stávající poškozené konstrukce nebyly vyměněny. Podlaha vykazuje známky poškození, dochází k propadu půdovek. Ani v této části nebyly prováděny průzkumy stropů, vzhledem k poškození podlahy je odůvodněný předpoklad poškození stropních trámů.
Věž – ZUŠ
Popis konstrukce krovu: tuhá konstrukce ze sloupků spojených příčkami, navzájem zavětrovanými. Středový sloup nad střechou tvoří lucernu, je osazen na trámovém roštu. Trámový rošt osazen nad patrem věžních hodin. Vstupní podlaha v úrovni vazných trámů krovu 1. Věž je kryta plechovou krytinou.
Stavebnětechnický stav konstrukcí: na dřevěné konstrukci věže je patrný pokus o ochranu dřevěných prvků nátěrem. V současné době však pokračuje destrukce těchto prvků dřevokazným hmyzem – poškození některých prvků je značné.
Bourací práce
Střešní plášť včetně laťování bude odstraněn. Bude provedena podrobná prohlídka všech prvků krovu. Poškozené prvky budou odstraněny. Při odstranění prvků musí být okolní konstrukce staticky zajištěny. Je nepřípustné opírat zajišťovací prvky o stávající stropní konstrukce.
Realizace vyžaduje průběžné zakrývání stávajících částí budov, aby bylo zabráněno škodám vzniklým zatečením! Tato opatření budou postupně kontrolována a udržována ve funkčním stavu.
Svislé nosné konstrukce
Nadezdívky budou očištěny, dojde k podezdění pozednic tak, aby byly plně podepřeny. V místě úžlabí střech 1 a 3 bude na stávajícím zdivu vybudován pilíř, který bude sloužit jako opora vazným trámům a pozednici. Zásahy do nosných konstrukcí nejsou plánovány.
Vodorovné nosné konstrukce
Pod hlavní vazný trám u měněného průniku krovů 1 a 3 bude vložena dvojice nosníků Ič.240 jako podpora. Nosníky budou osazeny do kapes ve zdivu. Kapsy upraveny na ložné ploše betonovou mazaninou. Nosníky budou v celé ploše podpírat vazný trám – po vyklínování v ložné spáře vyplnit tuto spáru roztažnou maltou. Zbývající část kapsy dozdít.
Ostatní nenosné konstrukce
Zazdívky a přizdívky spojené se stavebními úpravami budou provedeny z plných cihel. Jedná se především o úpravy nadezdívek.
Komínová tělesa budou ubourána na úroveň stávajících stropů, resp. podlah půdy, zde budou zaslepena: provede se ucpání průduchů, komín se opatří betonovou deskou tl. 50mm.
Vyzdění štítků u pultové střechy nad výtahovou šachtou bude provedeno z plných cihel. Štíty budou omítnuty a opatřeny nátěrem ve shodné barvě jako je fasáda objektu.
Konstrukce krovu
Krov na této budově bude opraven výměnami či částečnými výměnami poškozených prvků. Spoje při výměně prvků krovu prováděny výhradně tesařskými spoji, tj. čepování, osedlání, zapuštění, plátování atd. (shodně jako u stávajících prvků ponechaných ve vazbách). Spoje vazných trámů budou pouze čepované (shodně jako stávající spoje). Polohy a dimenze měněných prvků krovu budou shodné se stávajícími. Veškeré prvky krovu budou očištěny, případně odkorněny. V místech napadení škůdci dojde k očištění degradovaných částí až na zdravé dřevo. V případě většího poškození - oslabení jak 10% z průřezu nutno posoudit prvek a stanovit zda bude měněn, částečně měněn (protézován) nebo ponechán. Spoje vaznic provádět plátováním nad plnou vazbou, spoje krokví plátováním nad vaznicí.
Na základě provedených průzkumů byl stanoven základní rozsah opravy krovu. Dojde k plné výměně části krovu v místě propojení střech 1 a 3 kde došlo v minulosti k plné destrukci a poklesu konstrukce v úžlabí směrem do dvora. Dále bude měněno úžlabí mezi střechami 1 a 2. Lokálně jsou pak v projektu označena místa s patrnou destrukcí k výměně.
Po sejmutí krytiny bude vždy ta část odhaleného krovu řádně zkontrolována, očištěna a až po těchto pracích dojde k určení dalšího postupu!
Střešní plášť
Konstrukce krovu bude opatřena pojistnou hydroizolační fólií, laťováním a plechovou lamelovou krytinou se stojatou drážkou (tvar falcové krytiny) a podélnou zaklapávací drážkou se skrytými vruty. Povrchová úprava základní, vrchní odstín krytiny určí investor. Hřeben a nároží budou odvětrávané. Pojistná hydroizolace vyvedena do okapu. Krytina bude doplněna systémovými prvky oplechování.
Krytina bude v cihlově červené barvě.
Klempířské konstrukce
Plechová krytina provedena s použitím systémových prvků klempířských konstrukcí pro hřebeny, nároží, okapy, napojení na stěny a prostupy. Prvky budou materiálově a barevně shodné s krytinou. Instalace hromosvodové soustavy bude taktéž pomocí systémových prvků.
Spojení hřebene s nárožím bude provedeno pomocí klempířského zpracování přímo na místě tzn. zastřižení a spojení pomoci nýtů a případně těsnícího tmelu.
Okapy budou vyměněny. Osazeny budou na okapové háky. Svody budou nově propojeny kotlíky. Vlastní svody budou zachovány.
Nátěry, malby
Všechny nové i stávající prvky krovu budou ošetřeny chemickou impregnací přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a houbám některým z fungicidních a především insekticidních přípravků. Před aplikací na stávající prvky je nezbytné obroušení (oživení) dřeva (se současným odstraněním nečistot atp.), elektrickými drátěnými kartáči nebo speciálními brusnými kotouči k dosažení požadované vsákavosti prvků.
Nosníky stropní konstrukce v krovu ZUŠ budou opatřeny 2x základním nátěrem.

Externí odkaz na bližší informace

Komenského nám. 201

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Stavební práce 45000000-7 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce 45111000-8 Stavební úpravy školních budov 45214200-2 Střešní práce a jiné specializované stavební práce 45260000-7 Stavba střešních konstrukcí a pokládka střešních krytin a pomoc

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí - objekt ZUŠ v Novém Strašecí č.p. 189, Komenského náměstí. Pozemky dotčené stavbou: Parc. č. st. 179 - zastavěná plocha a nádvoří

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 200 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 033 768,98 bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 173 672,00 bez DPH (3 840 143,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 2. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

21. 3. 2017, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721155016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy ZUŠ (krov, střešní krytina) Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap