Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Lesíka v Novém Strašecí, MŠ J. A. Komenského, Al. Jiráska 938, Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Lesíka v Novém Strašecí, MŠ J. A. Komenského, Al. Jiráska 938, Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Lesíka v Novém Strašecí, MŠ J. A. Komenského, Al. Jiráska 938, Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

- Jedná se o budovu Mateřské školy U Lesíka z druhé poloviny 80. let 20. století. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní (montážní) podlaží. V objektu se nachází prostory mateřské školy se zázemím. V montážním podlaží jsou vedeny rozvody energií a nachází se zde zásobníky TUV, dílna a sklady.
- Provedení stavebních úprav budovy, a to zateplovacího systému dle opatření navržených energetickým auditem, sníží energetickou náročnost budovy, dojde k významnému poklesu spotřeby energie, a tedy ekologickému přínosu s kladným dopadem na životní prostředí. Realizací opatření bude dosaženo splnění požadavku normy ČSN 73 0540-2 na průměrný součinitel obálky budovy a budou splněny požadavky vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb., na energetickou náročnost budov. Rozsah stavebních úprav:
a) výměna oken, začištění ze strany interiéru,
b) zateplení obvodového pláště objektu certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS,
c) zateplení plochých střech,
d) související opravy.
- Popis stavebních prací – výměna oken:
a) Část oken a dveří v objektu byla již v nedávné době vyměněna za nové výplně s plastovými rámy a izolačním dvojsklem.
b) Bude provedena výměna ještě nevyměněných oken a dveří v souladu s požadavky energetického auditu. Původní dřevěná okna budou vyměněna za nová s plastovými rámy a s izolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla oken s UW max. 1,2 W/(m2K). Vstupní dveře budou vyměněny za nové s plastovými rámy a s izolačním dvojsklem s hodnotou součinitele prostupu tepla Ud max. 1,2 W/(m2K). Nové výplně budou mít plastový rám, výplň křídla bude izolační dvojsklo. Na všech místech výplně musí být splněn požadavek na povrchovou teplotu dle ČSN EN 13 788 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti uvnitř konstrukce pro vnitřní prostředí +20°C, rh 50%, to doloží dodavatel konkrétního výrobku. /Poznámka: Výměna vzduchu ve vnitřním prostoru byla zajištěna spárovou průvzdušností původních oken. Nová okna mají v zavřeném stavu velmi nízký součinitel spárové průvzdušnosti a není tak zajištěna dostatečná výměna vzduchu ve vnitřním prostoru. Pro větrání v objektu je nutné využívat mikroventilační polohy kování nových oken v kombinaci s pravidelným otevíráním oken uživateli. Kvalita vnitřního prostředí bude sledována pomocí měřidla koncentrace oxidu uhličitého osazeného v každé pobytové místnosti. Čidlo CO2 bude umístěno ve výšce 2 m nad podlahou, nejlépe na stěně proti oknům. Prostor kolem čidla musí umožnit proudění vzduchu. Čidlo není vhodné umístit blízko oknům, do rohu místnosti nebo čidlo jakýmkoliv způsobem zakrývat. Při překročení hodnoty koncentrace oxidu uhličitého 1000 ppm je nutné vyvětrat. Nucené větrání není předmětem tohoto projektu. Z tohoto důvodu je navrženo osadit do objektu 8 ks měřičů (herna, ložnice dětí, kancelář)./
c) Osazení výplní musí umožnit zateplení nadpraží, ostění a parapetu tloušťkou tepelného izolantu 40 mm. Tepelnou izolaci je nutné napojit až na rámy oken (zateplení nadpraží, ostění a parapetu) a tím zamezit nejvýznamnějšímu liniovému tepelnému mostu na styku okenního rámu a obvodového panelu.
d) Všechny výplně otvorů budou v bílé barvě.
e) Připojovací spára nově osazených výplní bude pro zajištění neprůvzdušnosti na interiérové straně opatřena parotěsnící (interiérovou) páskou, na vnější straně prodyšnou exteriérovou páskou. V případě původních výplní bude vzduchotěsnost zajištěna páskou pouze na vnější straně připojovací spáry.
f) Vzhledem k tomu, že je chodba v severní části nevytápěná, může z důvodu nedostatečné cirkulace vzduchu docházet ke kondenzování vlhkosti na skleněných výplních. Z tohoto důvodu doporučujeme umísit na chodbu lokální otopná tělesa.
g) Výměna výplňových konstrukcí musí být provedena před provedením kontaktního zateplovacího systému. Tepelnou izolaci je nutné napojit až na rámy oken (zateplení nadpraží, ostění a parapetu) a tím zamezit nejvýznamnějšímu liniovému tepelnému mostu na styku okenního rámu a obvodového panelu. Připojovací spára výplně bude pro zajištění neprůvzdušnosti na interiérové straně opatřena parotěsnící (interiérovou) páskou, na vnější straně prodyšnou exteriérovou páskou.
h) Přesné zaměření všech výplňových konstrukcí provede realizační firma před vlastní realizací výměny.
i) V celém objektu budou osazeny nové vnější parapety z Al profilu s povrchovou úpravou bílé barvy. Přesah okapní hrany parapetu přes vrchní líc kontaktního zateplovacího systému bude min. 30 mm. Vnitřní parapety budou provedeny nové plastové.
j) Osazení a rám oken musí umožnit zateplení nadpraží, ostění a parapetu tloušťkou tepelného izolantu 40 mm. Pro zateplení ostění, nadpraží a parapetu je navrženo použít desky z fenolické pěny tl. min. 40 mm Na všech místech okna musí být splněn požadavek na povrchovou teplotu dle ČSN EN 13 788 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti uvnitř konstrukce.
- Popis stavebních prací – fasády:
a) Fasády budou opatřeny vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem (ETICS).
b) Před zahájením zateplovacích prací je nezbytné odstranit současné opláštění obvodových stěn z vláknocementových desek obsahující azbest, toto bude svěřeno odborné firmě, jejíž pracovníci budou řádně proškoleni a obeznámeni s technologickým postupem o odstraňování a zacházení s materiálem obsahující azbest.
c) Desky tepelné izolace budou lepeny a kotveny do sádrovláknitých desek tl. 15 mm. Tyto desky budou kotveny do nosných dřevěných trámků stěnových panelů přes stávající exteriérové dřevotřískové desky. Předpokládá se, že dřevěné trámky jsou osazeny po osové vzdálenosti 800 mm.
d) Do těchto desek budou celoplošně lepeny a bodově mechanicky kotveny desky tepelné izolace z pěnového polystyrenu EPS 70F tl. 140 mm.
e) Spáry desek a napojení desek na ostatní konstrukce budou přelepeny vzduchotěsnící pružnou lepicí páskou šířky min. 80 mm.
f) Dále bude provedeno zateplení zděných stěn ze škvárobetonových tvárnic tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. 160 mm a obvodové stěny suterénního podlaží tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. 100 mm. Zateplovací systém bude založen cca 500 mm pod úrovní upraveného terénu. Minimálně do výšky 300 mm nad přilehlý terén bude pro zateplení použita tepelná izolace z pěnového polystyrenu vypěněného do formy "perimetru" pro sokl tl. 100 mm. V místech se zvýšenými nároky na požárně bezpečnostní řešení bude použita tepelná izolace z minerálních vláken, rozsah je patrný z projektové dokumentace. Konstrukce na styku exteriér – exteriér budou zatepleny tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. 40 mm.
g) Použitý ETICS bude v souladu s požadavky ČSN EN 13499 resp. ČSN EN 13500.
h) Povrchová úprava fasády bude tvořena tenkovrstvou omítkou na akrylátové bázi, soklová část bude provedena speciální soklovou dekorativní omítkou a to minimálně však 300 mm nad upravený terén.
i) Ochrana tepelné izolace pod terénem bude řešena nopovou fólií.
j) Součástí realizace ETICS budou úpravy klempířských konstrukcí a doplnění nových klempířských konstrukcí z důvodu nárůstu tloušťky obvodového pláště. V celém objektu budou demontovány stávající vnější parapety a osazeny budou nové vnější parapety z Al profilu s povrchovou úpravou bílé barvy. Přesah okapní hrany parapetu přes vrchní líc kontaktního zateplovacího systému bude min. 30 mm.
k) Pro zateplení ostění, nadpraží a parapetu je navrženo použít desky z tuhé fenolické pěny tl. min. 40 mm.
l) Ke kotvení tepelné izolace z pěnového polystyrenu a desek z minerálních vláken do sádrovláknitých desek budou použity šrouby s držákem izolace s ocelovým trnem, ke kotvení tepelné izolace do škvárobetonového zdiva a suterénního zdiva jsou navrženy talířové hmoždinky s ocelovým trnem – typ hmoždinky nutno ověřit provedením výtažných zkoušek před zahájením realizace.
m) Původní balkóny vynesené ocelovou konstrukcí, která je kotvena a spojena s nosným ocelovým systémem objektu, budou odstraněny. Nově bude vytvořeno pouze zábradlí, které bude kotveno do dřevěných stěnových nosných prvků. Typ a návrh zábradlí bude součástí dílenské dokumentace dodavatele zábradlí. Konstrukce zábradlí se předpokládá hliníková bez barevné úpravy.
- Popis stavebních prací – zateplení střešního pláště:
a) Zateplení střešního pláště včetně nové hydroizolační vrstvy doporučujeme provést před provedením ETICS svislého obvodového pláště.
b) Bude provedeno zateplení střešního pláště tepelnou izolací z pěnového objemově stabilizovaného polystyrenu kladeného ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 240 mm se spodními deskami z pěnového objemově stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 70S Stabil, min. pevnost v tlaku 70 kPa při 10% deformaci v tl. 140 mm a horními deskami z pěnového objemově stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100S Stabil, min. pevnost v tlaku 100 kPa při 10% deformaci v tl. 100 mm, k podkladu mechanicky kotveny samostatně obě vrstvy dvěma kotvami.
c) Původní dvouplášťová střecha s odvětrávanou vrstvou bude převedena na jednoplášťovou plochou střechou s nevětranou vzduchovou mezerou.
d) V prvé fázi bude odstraněno stávající hydroizolační souvrství horního střešního pláště až na dřevěné bednění skládající se z asfaltového pásu, falcované krytiny a podkladního asfaltového pásu.
e) Následně bude provedena kontrola dřevěných prvků, v případě degradovaných prken záklopu bude provedena jejich náhrada – předpokládá se výměna 10 % dřevěných prken záklopu tl. 25 mm.
f) Po obvodě střechy bude ze spodního pláště vyjmuta stávající tepelná izolace z minerálních vláken a to v rozsahu 1,0 m od okraje střechy směrem do interiéru. V rámci opravy střechy proběhne demontáž oplechování na čelech vazníků, které budou obloženy sádrovláknitou deskou s provedením zateplení systémem ETICS, stejně jako zateplení lehkého obvodového pláště.
g) Nové střešní souvrství bude spočívat v pokládce separační vrstvy z asfaltového pásu s vložkou ze surové hadrové lepenky, na který bude pokládán mechanicky kotvený do dřevěného bednění SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Spoje tohoto pásu budou nataveny. Tato vrstva bude tvořit parozábranu.
h) V další fázi proběhne pokládka 1. vrstvy tepelněizolačních desek z pěnového objemově stabilizovaného polystyrenu EPS 70S Stabil tl. 140 mm a 2. vrstvy deskami z EPS 100S Stabil tl. 100 mm, obě vrstvy budou mechanicky kotveny do podkladu z dřevěného bednění dvěma kotvami.
i) Hlavní hydroizolační vrstvu bude tvořit povlaková hydroizolace z PVC-P fólie, která bude stabilizována mechanicky kotvením do dřevěného bednění, od polystyrenu bude oddělena separační netkanou geotextilií o minimální plošné hmotnosti 300 g/m2.
j) Skladba střechy bude kotvená do stávajícího dřevěného bednění. Únosnost je třeba ověřit před realizací výtažnými zkouškami. Počet kotev je patrný z výkresu kotevního plánu. Ze statických důvodů je nutné provádět pokládku fóliových pásů kolmo k objektu.
k) Rovněž veškeré atiky budou zatepleny deskami z pěnového polystyrenu EPS 100 S Stabil v tl. min. 100 mm.
l) Dojezd výtahu, který vystupuje nad rovinu střešního pláště, bude zakryt novou dřevěnou konstrukcí. Ta se skládá ze čtyř kusů hranolů 80x80 mm, na které je přikotvena OSB deska 22 mm a provedeno zateplení, viz detail výtahové šachty. Tento prostor bude odvětrán umístěním nového větracího komínku nad výtahovou šachtu.
m) Střecha bude odvodněna prostřednictvím dvoustupňových odvodňovacích vtoků se systémovým nástavcem, tvarovka vtoku je opatřena integrovaným přířezem asfaltového pásu, nástavec je opatřen integrovaným přířezem PVC-P fólie a systémovou vtokovou mřížkou.
n) Stávající chrliče výše položené střechy budou přesunuty o tloušťku polystyrenu výš a osazeny systémovým chrličem DN 75, obsahujícím přířez hydroizolace z PVC.
o) Spádové poměry všech střech jsou dostačující a v novém stavu budou zachovány původní. Spád v ploše je cca 2°.
p) Před provedením zateplení střešního pláště je nutné osadit nové větrací tvarovky. Předem je nutné ověřit skutečné rozměry větracího potrubí. Předpokládaná dimenze je DN 100.
q) Stěny atik budou zatepleny tepelnou izolací EPS 100S Stabil tl. 100 mm, koruna atiky bude zateplena expandovaným polystyrenem EPS 100S Stabil seříznutým ve spádu 3° o minimální tloušťce 100 mm, hydroizolace bude vytažena až na korunu atiky a ukončena na závětrné liště z poplastovaného FeZn plechu.
- Popis stavebních prací – ostatní konstrukce:
a) Hromosvod:
- Svislé svody hromosvodu budou z důvodu nárůstu tloušťky obvodové stěny překotveny. Hromosvod bude veden vně zateplovacího systému. Vzdálenost podpěr bude max. 1,2 m. Podpěry musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu budoucího zateplovacího systému. Ve výšce cca 190 cm nad zemí budou umístěny zkušební svorky s mosaznými matkami a označením číslem svodu.
- Celé zařízení musí být v souladu s normou ČSN EN 62305.
- Realizace hromosvodu musí být svěřena zkušené odborné realizační firmě. Vlastní provedení musí být překontrolováno a schváleno revizním technikem.
- Prvky kotvené na fasádu a ventilační mřížky
- Veškeré prvky kotvené na fasádu objektu (venkovní osvětlovací prvky, elektrické skříně, apod.) budou před provedením zateplovacího systému demontovány. Opětovné osazení některých z těchto prvků či osazení nových prvků na fasádu bude provedeno na základě dohody mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby.
b) Žebřík:
- Žebřík sloužící pro výlez na střechu bude rovněž demontován, kotvení žebříku bude upraveno (prodlouženo o tl. ETICS) a na jeho místo se osadí repasovaný ocelový žebřík s antikorozní povrchovou úpravou. Povrch bude okartáčován ocelovým kartáčem a natřen základním ochranným syntetickým antikorozním nátěrem v jedné vrstvě (min. tl. suché vrstvy 50 um) a dále vrchním krycím nátěrem ve dvou vrstvách (min. tl. suché vrstvy 100um) v barevném provedení dle výběru investora, předpoklad je ořechově hnědá barva RAL 8011.
c) Okapový chodník:
- Po obvodě zateplovaných objektů bude proveden nový okapový chodníček z betonové dlažby 500x500x50 mm. Dlažba chodníčku bude osazena do štěrkového lože frakce 4/8, na podkladní vrstvu frakce 16/32. V místech současné betonové zámkové dlažby bude po zateplení dlažba zpět osazena. V těchto místech nebude pokládán betonový okapový chodníček s betonovým obrubníkem.
d) Zastřešení vstupů
- Nad hlavním vstupem do objektu bude stávající stříška v daném rozsahu zachována. Původní střešní krytina z falcovaného plechu bude odstraněna, původní podkladní bednění bude, v případě zhodnocení jako vyhovující, ponecháno. Boční a spodní opláštění z dřevěných palubek bude odstraněno. A to z důvodu zajištění nehořlavosti materiálu stříšky. nové opláštění bude provedeno z cementotřískových desek tl. 26 mm v barevném provedení dle výběru investora.
- Nově bude položena hladká střešní krytina z TiZn plechu spojovaná dvojitými stojatými drážkami. Odvodnění bude přes okapní hranu volným úkapem.
- Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci k zadání stavby v podrobnostech dokumentace k provádění stavby „Projekt snížení energetické náročnosti objektu – Mateřská škola U Lesíka v Novém Strašecí, Al. Jiráska 938, 271 01 Nové Strašecí“, zpracované společností DEKPROJEKT, s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČ: 276 42 411, a soupisu prací (výkazu výměr). Technické specifikace jsou obsaženy v technické zprávě.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.novestraseci.cz/aktuality/uredni-deska/verejna-zakazka-snizeni-energeticke-narocnosti-budov-ms-unbsplesika-vnbspnovem-straseci-2103.html

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214100-1

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 500 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 733 207,- bez DPH (4 517 181,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

25. 9. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: +420 313572511

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Lesíka v Novém Strašecí, MŠ J. A. Komenského, Al. Jiráska 938, Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap