Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Stavební objekt 101 – ul. 1. Máje:
Navrhované místní obslužné komunikace jsou řešeny jako obousměrné.
Místní komunikace začíná na v místě napojení na ul. Křivoklátská v místě stávající stykové křižovatky, vede západním směrem a konec je v místě průsečné křižovatky s ul. Jungmannova.
Místní komunikace navržena jako obousměrná dvoupruhová místní obslužná komunikace MO funkční třídy C s návrhovou rychlostí 30km/h a dopravním prostorem 15,00m – MO2p 15,0/15,0/30. Komunikace je dlouhá 240,12m a je tvořena jedním rovným úsekem. V začátku je komunikace napojena na ulici Křivoklátská. V místě napojení je navržena styková křižovatka. Hned za ní je vytvořeno místo pro přecházení, které je navrženo jako příčný práh. Konec rekonstrukce ul. 1. Máje je napojeny na průsečnou křižovatku s ul. Jungmannova. Na začátku km 0,00360, před stykovou křižovatkou s ul. Lidická km 0,09920 a na koci MK km 0,23640 je navrženo místo pro přecházení. To je řešeno jako vyvýšený příčný práh šířky 3,0m s nájezdy šířky 1,5m.
Dopravní prostor místní komunikace je tvořen obousměrnou silnicí šířky 6,0m se dvěma jízdními pruhy šířky 2x3,0m, levostranným podélným parkovacím pruhem šířky 2,5m, odstupem ze zeleně za obrubníky 2,8m, pravostranným odstupem mezi vozovkou a chodníkem ze zeleni šířky1,5m a pravostranným chodníkem 2,2m.
Parkování v dané lokalitě je navrženo na vytvořených parkovacích stáních pro osobní automobily a na pozemcích rodinných domů. V km 0,01256až 0,09321 a 0,12057 až 0,22619 jsou na pravé straně navržena podélné parkovací pruhy šířky 2,5m s náběhy 2,0m.
Z MK jsou navrženy na obou stranách vjezdy na parcely stávajících rodinných domů. Bude zde provedena bezbariérová úprava a osazení dlažby pro nevidomé dle vyhl.č. 399/2009 Sb. Napojení na sousedící komunikace je navrženo směrovými oblouky R=4 a 6m.
V ZU je niveleta plynule napojena na ul. Křivoklátská v místě nově navrhovaného místa pro přecházení. Komunikace v celém úseku stoupá s podélným spádem nivelety 0,5 až 3,69%. Přechod mezi spády je zabezpečen výškovými oblouky R=2900 a 5500m. Na konci je komunikace plynule napojena na ul. Jungmannova rovněž místem pro přecházení.
Chodník a okolní terén je od vozovky oddělen silničním betonovým obrubníkem s převýšení +15cm. V místě vjezdů je betonový pojezdový obrubník zapuštěn na úroveň +5cm od hrany vozovky, v místě přechodu pro přecházení a v místě příčného prahu je betonový pojezdový obrubník zapuštěn na úroveň +2cm od hrany vozovky (bezbariérový vstup). Nájezd je vytvořen v začátku chodníku se spádem max. 10,0%.
Příčný sklon vozovky je střechovitý a jednostranný 2,5%. Příčný spád parkovacích stání je vždy 2,5% směrem do vozovky. Spád chodníku je 2,0% směrem do silnice.

Předmětem veřejné zakázky není:
- Stavební objekt SO 102 – ul. Křivoklátská – chodník; tento stavební objekt je v příslušných částech dokumentace pro provedení stavby vyznačen, nebude však oceňován ani realizován dodavatelem předmětné veřejné zakázky.

Místo a doba plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je místní komunikace – část ulice 1. Máje v Novém Strašecí.

Pozemky dotčené stavbou:
Parc. č. 184/12 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 292/8 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 292/10 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 293/2 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 2128/1 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 2129/1 Město Nové Strašecí ostatní plocha

Předpokládaný termín zahájení plnění: srpen/září 2015
Požadovaný limitní termín ukončení plnění: 30. 11. 2015

Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen:
- projektovou dokumentací pro provedení stavby „Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové Strašecí“, zpracovatel Ing. Kamil Hrbek, datum zpracování 03/2015, včetně změnového listu Z.1. /přesun místa pro přecházení v blízkosti křižovatky ul. 1. Máje a ul. Lidická (příloha č. 9. Výzvy k podání nabídek – v elektronické podobě).
- závazným návrhem Smlouvy o dílo a jejími přílohami. Závazný návrh Smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Poznámka

Veřejná zakázka v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000022

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Stavební práce 45000000-7 Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0 Výstavba silnic 45233120-6 Stavební úpravy chodníků 45213316-1 Výstavba parkovišť 45223300-9 Stavby sloužící dopravě 45213300-6

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 300 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 894 710,60 bez DPH (4 712 599,83 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 621 608,75 bez DPH (4 382 146,59 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

14. 8. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721155016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap