Obnova vybraných polních cest_zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova vybraných polních cest_zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova vybraných polních cest_zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS

Předmět veřejné zakázky

Rozsah požadovaných prací:
1) Vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro vydání územního a stavebního povolení, ve společném řízení a pro provedení stavby (DUR, DSP a DPS), včetně soupisu prací s výkazem výměr a oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu), na obnovu polních cest v k. ú Nové Strašecí, které jsou vyznačeny v přiložené situaci. Cesty budou vedeny v původních trasách zřetelných z katastrální mapy převážně po pozemcích ve vlastnictví Města Nové Strašecí. Celková přibližná délka navrhovaných cest je 4 km. (cesta č. 1 – 1,4 km, cesta č. 2 – 1,5 km, cesta č. 3 – 1,1 km)
2) Projednání vypracované jednostupňové projektové dokumentace pro vydání územního a stavebního povolení s dotčenými orgány, a správci či vlastníky sítí technické infrastruktury, včetně související inženýrské činnosti a opatření kladných stanovisek, vyjádření, souhlasů či správních rozhodnutí dotčených orgánů a správců či vlastníků sítí technické infrastruktury k projektové dokumentaci ve stupni DUR, DSP a DPS,
3) Součástí předmětu díla je i provedení nezbytných stavebně technických, technologických, geologických a statických průzkumů, geodetického zaměření stávajícího stavu – polohopis, výškopis, fotodokumentace stávajícího stavu, pro potřeby vypracování požadované projektové dokumentace.
Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání územního a stavebního povolení (DUR, DSP) a pro provedení stavby (DPS) bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy k nim, vymezujícími rozsah a způsob provedení předmětné projektové dokumentace (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.). Požadovaná dokumentace bude současně zpracována v souladu s požadavky ostatních zákonných předpisů právního řádu ČR, týkajících se předmětu veřejné zakázky, zejména se jedná o hygienické požadavky, požární předpisy, požadavky na bezpečné užívání stavby, bezpečnost silniční dopravy apod.
4) Součástí inženýrské činnosti k předmětu zakázky bude také zpracování přehledu stavbou dotčených pozemků a projednání majetkoprávních záležitostí vyvolaných stavbou s objednatelem, a to ve stupni návrhu stavebně technického řešení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000009

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

150 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 7. 2019

Lhůta pro podání nabídek

31. 8. 2019, 24:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert.pavel@gmail.com

Kontaktní telefon: +420721155016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova vybraných polních cest_zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap