Nové Strašecí – revitalizace městského kamerového systému (MKDS)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nové Strašecí – revitalizace městského kamerového systému (MKDS) zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nové Strašecí – revitalizace městského kamerového systému (MKDS)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku je provést revitalizaci stávajícího MKDS, tj. dodat, instalovat, zprovoznit a zajistit záruční a pozáruční servisní činnosti MKDS v této struktuře:
- monitorovací a vyhodnocovací pracoviště
- kamerová místa
- přenos obrazu z kamer a řídících povelů,
v rozsahu:
I. Monitorovací a vyhodnocovací pracoviště
Nadále bude umístěno ve služebně Městské policie Nové Strašecí (Dukelská ul. č.p. 550), v celoročním nepřetržitém provozu.
Monitorovací pracoviště – požadavky:
a) možnost postupného rozšiřování technologie, tak aby operátor mohl ovládat současných 5 kamerových míst, s předpokládaným rozšířením v roce 2015 na celkem 11 kamerových míst, s možností dalšího rozšiřování počtu kamerových míst na celkem 20,
b) nahrávání záznamu ze všech kamerových míst nepřetržitě po dobu 24 hod. (den i noc),
c) zálohování dat minimálně 10 dní,
d) možnost sdílení obrazových informací pomocí sítě LAN pro PČR, která sídlí ve stejné budově jako MěP (v jiném podlaží),
e) možnost MKDS ovládat operátorem i automaticky s využitím řídícího počítače,
f) zajištění jednotného astronomického času záznamu událostí i obrazu na všech záznamových zařízení,
g) možnost automatického chodu podle zadání velitele MěP, současně umožňující operátorovi konat operativní sledování podle vlastního uvážení s tím, že činnost operátora bude zaznamenávána.Vyhodnocovací pracoviště – požadavky:
a) možnost efektivního vyhledávání a prohlížení vybraných sekvencí záznamu oprávněnou osobou,
b) možnost konverze a přenosu dat z MKDS ve vybraném časovém úseku libovolné délky, na kapacitně vhodné datové médium (flash disk, CD nebo DVD),
c) možnost pořízení fotodokumentace z vybraných dat MKDS,
d) zajištění reálné ochrany dat pořízených prostředky MKDS,
Zadavatel v nabídce požaduje dále podrobně popsat:
a) technické zabezpečení proti úniku a úpravě datových informací z MKDS,
b) jak je možné nahrávku archivovat, jaké jsou exportní formáty, jaké jsou přibližné datové objemy záznamu za časové jednotky 1 minuta, 1 hodina, 1 den,
c) možnosti nastavení záznamu.
Další požadavky na monitorovací a vyhodnocovací pracoviště:
a) Nabídka musí obsahovat dodávku serveru kapacitně a výkonově pokrývající požadavky zadavatele dle předmětu veřejné zakázky, včetně všech propojovacích komponent, a datového úložiště s kapacitou vyhovující dalším částem navržené revitalizace MKDS a požadavkům zadavatele.
b) Dodávka serveru bude včetně monitoru, na kterém bude možné sledovat záznam z více kamerových míst současně
c) Dodávka serveru bude včetně SW vybavení pro běh vlastního serveru.
d) Předmětem nabídky bude dodávka nového SW pro ovládání MKDS. Zadavatel požaduje jednoduchou uživatelskou obsluhu, stabilitu, robustnost, možnost jednoduchého (snadného) exportu libovolného časového úseku záznamu z vybrané kamery či kamer. V nabídce bude popsána časová náročnost exportu dat na vhodné datové médium za časovou jednotku – 1 hod. Zadavatel požaduje v nabídce uvést podrobný popis programového vybavení s důrazem na popis funkčnosti.

II. Kamerová místa
Zadavatel předpokládá v rámci revitalizace stávajícího MKDS využití umístění 4 stávajících kamerových míst a změnu umístění 1 stávajícího kamerového místa na nové stanoviště, v rozsahu:
- kamera č. 1 – statická: bude umístěna na rohové budově na náměstí (samoobsluha) a bude monitorovat prostor příjezdu na Komenského náměstí – ul. Vítězslava Hálka; stávající kamerové místo,
- kamera č. 2 – statická: bude umístěna na budově MěÚ a bude monitorovat prostor před budovou MěÚ na Komenského náměstí; stávající kamerové místo,
- kamera č. 3 – otočná: bude umístěna na budově č.p. 210 Komenského náměstí a bude monitorovat převažující prostor Komenského náměstí a část ulice Čs. Armády – příjezd na Komenského nám.; stávající kamerové místo,
- kamera č. 4 – otočná: bude umístěna v prostoru nám. B. Smetany (představa zadavatele je umístění kamery na stožáru), bude monitorovat prostory ulice Poděbradovy a ulice Čsl. armády – příjezd na Komenského náměstí a zejména výjezd z města směrem k poliklinice, dále část ul. Palackého; nové kamerové místo,
- kamera č. 5 – otočná: bude umístěna na městské budově „TESLA“ a bude monitorovat prostory ulice Palackého, stávající kamerové místo.
Předpokládané umístění jednotlivých kamerových míst – viz přiložený mapový podklad.
Přesné umístění kamery č. 4 určí vyhodnocení kamerové zkoušky.


Kamerová místa – požadavky:
a) použitý kamerový terminál musí umožňovat ovládání polohovací hlavice v obou osách současně, minimálně pak +10o až -90o vertikálně a 355o horizontálně,
b) provedení mechanických konstrukcí a upevnění zásadně v protikorozní úpravě a nepřenášející zvuk otáčejících se polohovacích hlavic na konstrukci obytných objektů,
c) kamerový terminál vykazující vysokou odolnost proti povětrnostním podmínkám lokality Nové Strašecí,
d) použití IP kamer s minimálním rozlišením 2 Mpx, s režimem den a noc, odolné proti povětrnostním vlivům lokality Nové Strašecí, s možností ostření (obličej, SPZ) na vzdálenost min. 200 m u otočných kamer, a min. 100 m u statických kamer, s přepěťovou ochranou a záložním zdrojem při výpadku el. energie na zajištění funkčnosti po dobu min. 30 min., parametry kamer a objektivů kamerových terminálů bude možné ovládat dálkově prostřednictvím telemetrických modulů stejně jako pohyby otočných hlavic
Kamerová místa – další požadavky:
- jednotlivá kamerová místa budou napojena na přenosovou optickou síť občanského sdružení bubákov.net; podmínky projedná s občanským sdružením každý uchazeč samostatně,
- cenová nabídka bude obsahovat podrobné uvedení položek a nákladů (v podrobnosti umožňující posoudit navržené technické řešení) na revitalizaci stávajících kamerových míst (včetně nosných a úchytných prvků, napojení na rozvod elektro a přenosovou optickou síť občanského sdružení bubákov.net) u stávajících kamerových míst (č. 1., 2., 3. a 5.), a zřízení nového kamerového místa č. 4 (opět včetně nosných a úchytných prvků, napojení na rozvod elektro a přenosovou optickou síť občanského sdružení bubákov.net), v rozsahu veškerých nezbytných a nutných nákladů pro zajištění revitalizace výše uvedených čtyř kamerových míst a zřízení jednoho nového kamerového místa,
- v nabídce uchazečů bude uveden u navržených kamer: typ, výrobce, parametry navržené kamery včetně rychlosti otáčení ve stupních/sec,
- v nabídce uchazečů bude uveden u navržených objektivů: typ, výrobce, zoom optický, zoom digitální, rozsah zoom v mm /pokud nebude součástí parametrů navržených kamer/.

III. Přenos obrazu z kamer a řídících povelů
- Přenos obrazu a řídících povelů musí být zajištěn obousměrný.
- Pro přenos dat bude využita optická síť občanského sdružení bubákov.net. Nabídka uchazečů bude obsahovat podrobné uvedení položek a nákladů (v podrobnosti umožňující posoudit navržené technické řešení) na připojení revitalizovaných stávajících kamerových míst u stávajících kamerových míst (č. 1., 2., 3. a 5.), a připojení nového kamerového místa č. 4, v rozsahu veškerých nezbytných a nutných nákladů pro zajištění revitalizace výše uvedených čtyř kamerových míst a zřízení jednoho nového kamerového místa.
IV. Další požadavky zadavatele na zpracování nabídky:
a) Součástí navrženého systému MKDS bude zajištění ochrany eliminující vznik škody působením enormních hodnot v napájecí síti nebo působením atmosférické elektřiny.
b) Součástí navrženého systému MKDS bude záložní napájení pro zajištění chodu MKDS při výpadku elektřiny na dobu min. 30 min. – způsob navrhne uchazeč ve své nabídce.
c) Součástí navrženého systému MKDS bude indikace výpadku napájecího napětí na vzdálených místech (kamerová místa).
d) Součástí nabídky uchazeče bude ocenění provedené kamerové zkoušky, případně opakovaných nezbytných kamerových zkoušek pro kamerové stanoviště č. 4, popřípadě nezbytných ověřovacích zkoušek pro čtyři revitalizovaná kamerová místa.
e) Zadavatel požaduje v nabídce specifikovat návrh servisních podmínek pro pozáruční servis. Zadavatel požaduje samostatně definovat podmínky zajištění pravidelné údržby a kontroly, a samostatně definovat podmínky provádění servisních úkonů při odstraňování závad a poruch, včetně časového vymezení času příjezdu k odstranění nahlášené poruchy; cenové návrhy budou obsahovat i přepravní náklady. Servisní podmínky budou specifikovány pro trvání smluvního vztahu v délce 4 roky od uzavření příslušné servisní smlouvy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Různé počítačové vybavení 30236000-2 Počítačová příslušenství 30237200-1 Bezpečnostní kamery 35125300-2 Kabely a související výrobky 44320000-9 Počítačové servery 48822000-6 Počítačové sítě 72700000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Smluvní hodnota veřejné zakázky

468 157,- bez DPH (566 470,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 4. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

25. 5. 2015, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721 155 016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nové Strašecí – revitalizace městského kamerového systému (MKDS).

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap