Výkon odborného technického dozoru nad prováděním nezbytných opatření nutných pro zajištění stability skalních stěn a svahů, a tím bezpečnosti provozu na komunikaci II/102 staničení 5,767-18,423 úsek Strnady (Zbraslav) – Štěchovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výkon odborného technického dozoru nad prováděním nezbytných opatření nutných pro zajištění stability skalních stěn a svahů, a tím bezpečnosti provozu na komunikaci II/102 staničení 5,767-18,423 úsek Strnady (Zbraslav) – Štěchovice zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výkon odborného technického dozoru nad prováděním nezbytných opatření nutných pro zajištění stability skalních stěn a svahů, a tím bezpečnosti provozu na komunikaci II/102 staničení 5,767-18,423 úsek Strnady (Zbraslav) – Štěchovice

Předmět veřejné zakázky

Výkon odborného technického dozoru nad prováděním nezbytných opatření nutných pro zajištění stability skalních stěn a svahů, a tím bezpečnosti provozu na komunikaci II/102 staničení 5,767-18,423 úsek Strnady (Zbraslav) – Štěchovice na základě vydaného znaleckého posudku Ing. Jiřím Růžičkou, CSc. z 20. 6. 2012 a provedeného posouzení rizik možných skalních řícení nad silnicí II/102 v uvedeném úseku dle provedené podrobné analýzy geotechnických rizik, zpracované SG-Geoprojektem Brno pod č. zakázky 11-12-029 z února 2012 ve sjednaném rozsahu:

Zajištění předání staveniště zhotoviteli stavby včetně kontroly a evidence uzavřených dohod o odběru elektrické energie, vody, ploch zařízení staveniště. O předání staveniště zástupci zhotovitele pořídí zápis popř. provede zápis do stavebního deníku dodavatele. Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby.

Výkon stálého technického dozoru investora v průběhu výstavby, organizace a vedení kontrolních dnů stavby včetně vyhotovení a rozeslání zápisu zúčastněným stranám dle pokynů objednatele.
Dozor nad technickou kvalitou prováděných prací, kontrola souladu prováděných prací s platnou projektovou dokumentací, kontrolu dodržování předpisů BOZ, PO, o ochraně životního prostředí včetně dodržování hygienických pravidel, pořádku a čistoty na staveništi.

Součástí zakázky je dále mimo jiné:

- Zpracování harmonogramu sanačních prací s určením místa a termínu
- Zpracování podmínek krizových prací
- Odsouhlasení dopravních opatření odvozených od harmonogramu sanačních prací
- Průběžný odborný dozor nad prováděním stanovených krizových opatření
- Sledování a kontrola provedených dopravních opatření k zajištění bezpečného silničního provozu
- Součinnost výkonu geotechnického dozoru a zpracovatele znaleckého posudku
- Zajištění dokumentace prováděných krizových zásahů fotografickou dokumentací a případnými nákresy před zahájením prací, průběh provádění a konečný stav provedených krizových opatření
- Provádění týdenních hodnocení provedeného rozsahu krizových prací a navržení opatření pro další postup v termínu a dle místních podmínek
- Řešení vhodného uložení vybouraných skal s možností dalšího použití podle zpracovaného projektu komplexní sanace
- Zajištění součinnosti projektanta při odstraňování krizových úseků. Následné zpracování kompletních podkladů pro doplnění již zpracovaného Komplexního projektu skal.
- V rámci týdenního hodnocení kontrolovat a sledovat výkazy a doklady skutečně provedených sanačních krizových prací.
- Průběžně týdně konzultovat se znalcem a projektantem postup a rozsah prováděných sanačních prací k zajištění bezpečnosti komunikace a podle jejich připomínek a návrhů zajistit následné plnění
- Pravidelně sledovat ukládání odtěženého materiálu ze skalních stěn a hledat řešení ke zvýšení hospodárnosti a jeho dalšího využití
- Kontrolovat zajištění bezpečnosti pracovníků provádějících sanační zásahy pravidelným sledováním vybraných pracovních postupů a místa prováděné sanace
- Sledovat rozsah a pravidelnost odborného školení pracovníků, provádění kontrol jejich výstroje a vyžadovat pravidelné relace o postupu prací od vedoucích pracovníků realizační firmy
- V případě zjištěných nedostatků, které by mohly vést ke zhoršení situace, po konzultaci se znalcem a odbornými geotechnickými pracovníky, navrhnout a zajistit provedení potřebných opatření
- Spolupráce s pracovníky dodavatele při vykonávání opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými pohromami.
- Upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požaduje zjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku je oprávněn nařídit zhotoviteli stavby zastavení prací (viz § 550 obch. zák.).
- Neprodleně informuje investora o všech závažných okolnostech, které se vyskytly v průběhu realizace stavby.
- Zajišťuje další úkoly vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo investora se zhotovitelem (dodavateli).
- Projednání změn a doplňků s přísl. orgány státní správy, vč. zajištění platných dokladů nutných pro souhlasná stanoviska potřebných pro realizaci díla.
- Organizace a evidence kontrolních dnů.
- Z každého kontrolního dne vypracovává zápis a pravidelně informuje objednatele o aktuálním stavu.
- Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné,
a o kterých uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71322100-2

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/102 km 5,767-18,423 úsek Strnady (Zbraslav) – Štěchovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

833 333,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 8. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 7. 2012

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výkon odborného technického dozoru nad prováděním nezbytných opatření nutných pro zajištění stability skalních stěn a svahů, a tím bezpečnosti provozu na komunikaci II/102 staničení 5,767-18,423 úsek Strnady (Zbraslav) – Štěchovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 30. 8. 2012 Zobrazit
Dodatek č. 1 30. 8. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap