Kontrolní měření hluku se sčítáním dopravního zatížení na pěti silničních úsecích „tiché kryty“ v rámci Stč. Kraje

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kontrolní měření hluku se sčítáním dopravního zatížení na pěti silničních úsecích „tiché kryty“ v rámci Stč. Kraje zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kontrolní měření hluku se sčítáním dopravního zatížení na pěti silničních úsecích „tiché kryty“ v rámci Stč. Kraje

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je kontrolní 24-hodinové měření hluku se sčítáním dopravního zatížení na 5-ti silničních úsecích po pokládce ,,tichého krytu“ vozovek v rámci středočeského kraje a to:.

– Měření bude provedeno na všech 5-ti místech předpoklad v 4.Q 2014 , celkem troje měření,s předpokladem optimálních klimatických podmínek

Podmínky měření- s ohledem na již provedené předchozí měření:
- naprosto shodné místo měření a jeho konfigurace
- naprosto shodná výška umístění měřícího mikrofonu
- při měření je třeba důsledně sčítat dopravu v obou směrech s rozdělením osobní/nákladní
- z důvodu přesnosti je třeba měřit kontinuálně po dobu minimálně 16 hodin/den 8 hodin/noc
- měření se nesmí provádět den před a den po dnech pracovního klidu a ve dnech pracovního klidu
- měření po realizaci se doporučuje provést ve stejný den v rámci týdne (úterý, středa nebo čtvrtek)
- důsledně vybrat vhodné měřící místo (specifikace níže)
- ve vybraném a měřeném profilu nesmí dojít k výkyvům dopravního zatížení (např. objížďky, jiné omezení provozu nebo rychlosti) a k výkyvu rychlosti (dopravní zácpě apod.).

Způsob měření a vyhodnocení:
- měření je prováděno dle platné metodiky a příslušných norem, zejména ČSN ISO 1996-1,2 Popis a měření hluku prostředí, Metodický návod MZdr. HEM-300-11.12.01.34065 Měření hluku v mimopracovním prostředí, měření hluku ve stavbách pro bydlení a ve venkovním prostředí a NV č. 272/2011 Sb..

Výběr vhodného měřícího místa:
- v měřeném prostoru nesmí měření rušit jiné zdroje hluku jako například stacionární zdroje na okolních budovách (VZT, klimatizace apod.)
- obecně hlučné lokality (např. v okolí restaurací, obchodů apod.)
- povrch komunikace nesmí vykazovat viditelné spáry, přechody, kanály, poklopy či jiné nerovnosti, které by ovlivňovaly výsledky měření
- v měřícím místě musí být vyloučena změna konfigurace okolního prostoru i parkování či stání vozidel, které by při jiné konfiguraci mohlo způsobovat rozdíly měřených hodnot (odrazy, útlum)
- v měřeném místě by měla být komunikace přímá (rovná) alespoň v délce cca 100 metrů

Způsobilost pro měření:
Ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění (§ 32a) může měření hluku v životním prostředí provádět pouze osoba která je k tomuto úkonu akreditována (ČIA) nebo autorizována (MZDr., SZÚ)

Měřené parametry:
- Ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LAeq, 16h – den a LAeq, 8h – noc
- Přesná specifikace dopravního zatížení v rozdělení den/noc a osobní/nákladní doprava souběžně po celou dobu obou měření
- meteorologické podmínky


Vyhodnocení:
Závěrem bude specifikován rozdíl odpočtovou metodou a porovnáním rozdílu naměřených hodnot s přihlédnutím k vlivu kolísání dopravního zatížení v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami.
Vzhledem k značnému vlivu rychlosti vozidel na hlukovou emisi z dopravy je pro porovnávací měření hluku před a po položení tichého povrchu požadováno na měřeném úseku současné kontinuální měření a vyhodnocování rychlosti vozidel rychlostním radarem v obou dopravních pruzích. Naměřené údaje statisticky vyhodnotit pro konečné vyhodnocení obou měření.
V hodnocení vlivu TP je třeba započíst korekci na změnu rychlosti vozidel, stejně jako pro závěrečné hodnocení vypočítávání korekce na velikost dopravního zatížení (počty vozidel) při měření před a po položení TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000085

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

164/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90742300-3

Místo plnění veřejné zakázky

II/331 Nymburk, II/125 Poďousy,II/324 Městec Králové, III/1189 Příbram, II/101 a III/00315 v obci Dolní Břežany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

750 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 11. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 10. 2014

Lhůta pro podání nabídek

17. 10. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petr Holan

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kontrolní měření hluku se sčítáním dopravního zatížení na pěti silničních úsecích „tiché kryty“ v rámci Stč. Kraje.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o poskytování služeb 4. 11. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap