III/33016 Křečkov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/33016 Křečkov zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/33016 Křečkov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava povrchu silnice III. třídy číslo III/33016, a to od křižovatky se silnicí II/330 směrem na obec Křečkov.

Způsob a technologie opravy:

- odstranit stávající konstrukci na hloubku 100 mm
- provést recyklaci stávajícího konstrukčního souvrství podle TP 208 technologií za studena na místě - tloušťka vrstvy 200 mm Výsledná recyklovaná směs dle TP 208 : RS 0/45 CA

Před prováděním samotné recyklace na místě doporučujeme ověření fyzikálně-mechanických
vlastností budoucí recyklované směsi – zpracování průkazních zkoušek.
- provést infiltrační postřik asfaltovou emulzí PI-A v množství 0,60 kg/m2 zbytkového asfaltu
- položit podkladní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 16 podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 60 mm s asfaltovým pojivem 50/70
- provést spojovací postřik asfaltovou emulzí PS-A v množství 0,20 kg/m2 zbytkového asfaltu
- položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 40 mm s asfaltovým pojivem 50/70

Celková délka opravy je 820 m a rozsah oprav byl upřesněn správcem silnice.

Z důvodu homogenizace stávající komunikace (úprava-navýšení nivelety komunikace kvůli absenci min. podélných sklonů, úprava a sjednocení stávajících příčných sklonů) bude nezbytné doplnit materiál před plánovaným provedením recyklace za studena na místě. Do stávajícího konstrukčního souvrství bude doplněna štěrkodrť ŠD 0/32 a R-materiál v poměru 50 % : 50 %. Před prováděním samotné recyklace na místě doporučujeme ověření fyzikálně-mechanických vlastností budoucí recyklované směsi – zpracování průkazních zkoušek. Po provedení těchto zkoušek může být poměr doplňovaného materiálu dle potřeby upraven.

Polohově je komunikace umístěna ve stávající trase. Šířkové uspořádaní komunikace III/33016 se nemění a zůstává prakticky dle stávajícího stavu. Podélný sklon komunikace sjednocuje stávající stav a výškově zachovává stávající niveletu. Příčný sklon komunikace je střechovitý 2,5 % v místech oblouků se mění na jednostranný 2,5%, a částečně se přizpůsobuje stávajícímu stavu. Nezpevněné krajnice v celém úseku stavby bude mít jednostranný 8,0% sklon směrem od komunikace. Šířka nezpevněné krajnice se předpokládá 0,5 m. Krajnice bude vytvořena pomocí štěrkodrti frakce 0/32 popř. R-materiálu.

V trase silnice a bude také provedeno vodorovné dopravní značení, zejména pak vodících proužků V4 0,125, po obou stranách komunikace.

Rozsah opravy silnice III/33016 a její směrové a výškové uspořádání je patrné z výkresové části projektové dokumentace.

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky a nebude členěná na etapy.

Stavba bude probíhat v souladu s projektovou dokumentací, který je přílohou č. 2 této Výzvy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000274

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

vz-342/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je silnice III/33016, a to od křižovatky se silnicí II/330 směrem na obec Křečkov, okres Nymburk.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 986 844,- bez DPH (7 244 081,24 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 790 032,45 bez DPH (7 005 939,26 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 10. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

25. 9. 2015, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/33016 Křečkov.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap