III/27951 Košík

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/27951 Košík zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/27951 Košík

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava povrchu silnice III. třídy číslo III/27951, a to od křižovatky se silnicí III/27952 směrem na obec Sovolusky.

Úsek v intravilánu obce
- odstranění stávající konstrukci na hloubku 90 mm
- provedení recyklace stávajícího konstrukčního souvrství podle TP 208 technologií za studena na míst – tloušťka vrstvy 200 mm
Výsledná recyklovaná směs dle TP 208 : RS 0/45 CA
Před prováděním samotné recyklace na místě proběhne ověření fyzikálně–mechanických vlastností budoucí recyklované směsi – zpracování průkazních zkoušek.
Niveleta komunikace bude ponechána v původní úrovni.

Úsek v extravilánu:
- provedení recyklace stávajícího konstrukčního souvrství podle TP 208 technologií za studena na míst - tloušťka vrstvy 200 mm
Výsledná recyklovaná směs dle TP 208 : RS 0/45 CA
Před prováděním samotné recyklace na míst doporučujeme ověření fyzikálně-mechanických
vlastností budoucí recyklované směsi – zpracování průkazních zkoušek.
- provedení infiltračního postřiku asfaltovou emulzí PI-A v množství 0,60 kg/m2 zbytkového asfaltu
- položení podkladní vrstvy z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 16 podle SN EN 13108-1 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70
- provedení spojovacího postřiku asfaltovou emulzí PS-A v množství 0,20 kg/m2 zbytkového asfaltu
- položení obrusné vrstvy z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 podle SN EN 13108-1 v tloušťce 40 mm s asfaltovým pojivem 50/70
Konstrukce bude zesílena o 90 mm.

Celková délky opravy je cca 1 100 m a rozsah oprav byl upřesněn správcem silnice.
Z důvodu homogenizace stávající komunikace (úprava-navýšení nivelety komunikace kvůli absenci min. podélných sklonů, úprava a sjednocení stávajících příčných sklonů) bude nezbytné doplnit materiál před plánovaným provedením recyklace za studena na místě. Do stávajícího konstrukčního souvrství bude doplněna štěrkodrť ŠD 0/32 a R-materiál v poměru 50 % : 50 %. Před prováděním samotné recyklace na místě proběhne ověření fyzikálně-mechanických vlastností budoucí recyklované směsi – zpracování průkazních zkoušek. Po provedení těchto zkoušek může být poměr doplňovaného materiálu dle potřeby upraven.
Polohově je komunikace umístěna ve stávající trase. Šířkové uspořádaní komunikace III/27951 se nemění a zůstává prakticky dle stávajícího stavu. Podélný sklon komunikace sjednocuje stávající stav a v extravilánu navyšuje niveletu o cca 90 mm. Příčný sklon komunikace je střechovitý 2,5% v místech oblouků se mění na jednostranný 2,5 – 3,5%, a částečně se přizpůsobuje stávajícímu stavu. Nezpevněné krajnice v celém úseku stavby bude mít jednostranný 8,0% sklon směrem od komunikace. Šířka nezpevněné krajnice se předpokládá 0,5 m, přičemž v místech, kde je technicky obtížné (místa rozšíření náspu silničního tělesa, případně rozšíření zářezu silnice) vybudování nezpevněné krajnice je možné tuto krajnici provádět v šířce 0,25 m, případně ji vynechat. Krajnice bude vytvořena pomocí štěrkodrti frakce 0/32 popř. R-materiálu.
V trase silnice a bude také provedeno obnovení stávajícího vodorovného dopravního značení, zejména pak vodících proužků V4 0,125, po obou stranách komunikace.
Rozsah opravy silnice III/27951 a její směrové a výškové uspořádání je patrné z výkresové části projektové dokumentace.
Stavba bude prováděna za úplné uzavírky a nebude členěná na etapy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000304

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

vz-343/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je silnice III/27951, a to od křižovatky se silnicí III/27952 směrem na obec Sovolusky, okres Nymburk.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 993 832,64 bez DPH (7 252 537,49 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 865 530,28 bez DPH (7 097 291,64 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 10. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

25. 9. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/27951 Košík.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap