III/23617 Nižbor - opěrná zeď u čp.100 v km 8,010 v obci Nižbor

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/23617 Nižbor - opěrná zeď u čp.100 v km 8,010 v obci Nižbor zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/23617 Nižbor - opěrná zeď u čp.100 v km 8,010 v obci Nižbor

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je:

- konstrukce kamenné rovnaniny bude parciálně vyměněna za navržené gabionové prvky. Jejich geometrie bude případně upravena dle skutečného průběhu skalního podloží, jehož poloha je v úrovni předpokládané základové spáry velmi různorodá.
- gabiony budou fungovat víceméně jako zárubní konstrukce.
- vedle gabionů směrem do vozovky bude na hutněném zásypu jejich rubu uložena železobetonová římsa, která bude zajištěna kotvením a uložením na hlavy mikropilot vetknutých do skalního podloží.
- protože IG průzkum upozorňuje na značnou nehomogenitu podkladu římsy z hlediska stávajících materiálů, lze variantně uvažovat o svislých prvcích speciálního zakládání jako o trubkových MP.
- zábradelní svodidlo
Bude užito typu ZSNH4/H2 + výplň ze svislých tyčí. Pozor! Zpřesňuje výkresovou část PD.

Užité materiály
- Beton římsy C 35/45
- Ocel E 10216, R 10505
- Zámečnické výrobky ocel S 235

Součástí plnění je DIO – dopravní opatření vč. jeho zajištění a provedení dle uvedení v PD. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při dodržení platných norem TKP a TP.

Je nutné provést celkovou opravu tak, aby nová silnice vyhovovala pro silnici III. třídy
a byl navržen dle ČSN EN 1991-2 na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1, včetně zvláštních souprav LM 3.

Oprava opěrné zdi bude prováděna při omezeném provozu na silnici III/23617.

Stavební práce budou provedeny podle projektové dokumentace vypracované společností Statická spol. s r.o. IČ 28220111 se sídlem Železničářů 1072, 272 01 Kladno, č. zakázky 80511 z 05/2011, dále na základě stavebního povolení vydaného Městským úřadem Beroun, odbor dopravy a správních agend ze dne 9.5.2012 č.j.: MBE/23691/2012/DOPR-DrP a Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 9.5.2014 č.j. MBE/32039/2014/DOPR-DrP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000068

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

127/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50230000-6

Místo plnění veřejné zakázky

III/23617 Nižbor

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 369 910,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 548 976,58 bez DPH (4 294 261,66 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 8. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

8. 8. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Josef Raboch

Kontaktní e-mail: josef.raboch@ksus.cz

Kontaktní telefon: +420 602 489 632

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/23617 Nižbor - opěrná zeď u čp.100 v km 8,010 v obci Nižbor.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 18. 8. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap