III/1128 most ev. č. 1128-1 Jemniště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/1128 most ev. č. 1128-1 Jemniště zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/1128 most ev. č. 1128-1 Jemniště

Předmět veřejné zakázky

Při červnových povodních v roce 2013 došlo k poškození mostu a částečně i zemního tělesa silnice. Před zpracováním projektové dokumentace byl úsek poškozené komunikace a mostu geodeticky zaměřen a proveden inženýrskogeologický průzkum.
Jedná se o opravu mostu ev. č. 1128-1, který se nachází na silnici třetí třídy III/1128 mezi obcemi Jemniště a Křemení u obce Jemniště.
Převáděnou komunikací je silnice III. třídy III/1128 neurčené kategorie, která vede v místě přemostění téměř v přímé. Šířkové poměry v místě jsou stísněné. Šířka vozovky je limitována volnou šířkou na opravovaném mostě. Opravou nelze měnit zásadně šířkové uspořádání – jedná se o odstranění povodňových škod. Protože se vozovka nachází v obci, bylo při návrhu použito ČSN 736110 Navrhování místních komunikací. Je navržena komunikace s uspořádáním jízdních pruhů 2 x 2,25m. Vozovka na mostě má volnou šířku 5,5 m, příčný sklon je střechovitý 2,0%.
V rámci odstranění škod po uvedených povodních bude opraven stávající most – objekt 201 této projektové dokumentace. Volná šířka vozovky v přilehlé části silnice bude uzpůsobena volné šířce silnice na mostě a plynule bude napojena na stávající stav.
Stávající nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonová monolitická deska o jednom poli.
Spodní stavba: Mostní opěry jsou masivní, tížné, plné, zděné z kamenného zdiva. Křídla jsou na levé straně mostu kolmá, svahová, zděná z kamenného zdiva. Na pravé straně jsou křídla rovněž kolmá, jsou součástí přepadu z rybníka.
- Hrozí zřícení opěry a havárie mostu a porucha hráze rybníka.
- Zdivo OP2 je v oblasti návaznosti na pravé křídlo (na návodní straně) vyvalené směrem do mostního otvoru.
- Některé kameny jsou uvolněné.
- Zdivo opěr má lokálně porušenou výplň spár, zejména v oblasti kolísání hladiny.
- Záchytný bezpečnostní systém neodpovídá platným předpisům.
Bude provedena celková opravu mostu. Zatížení novostavby mostu odpovídá požadavkům pro silnici III. třídy (zatěžovací tř. A dle dříve platné ČSN 736203). Zatížitelnost dle ČSN EN 1991-2 na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1, včetně zvláštních souprav LM 3. Délka přemostění stanovena hydrotechnickým výpočtem na převedení Q100. Prostorové uspořádání převáděné komunikace na mostě na mostě je zachováno dle původního stavu. Na mostních římsách jsou na obou stranách navržena zábradelní svodidla. Součástí projektu je i napojení křídel na přepad rybníka a hráz.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000090

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

7/2014/most

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

III/1128 most ev. č. 1128-1 Jemniště

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 305 506,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 10. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek

8. 9. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Jeřábek

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/1128 most ev. č. 1128-1 Jemniště.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o provedení stavby 31. 10. 2014 Zobrazit
dodatek č. 1 22. 10. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap