II/125 od křiž. s III/12533

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/125 od křiž. s III/12533 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/125 od křiž. s III/12533

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava povrchu silnice II. třídy číslo II/125, a to od křižovatky se silnicí III/12533 směrem na obec Jindice.
Silnice se nachází v katastru obcí Jindice a Mančice u Rašovic, okres Kutná Hora v Středočeském kraji.
Silnice propojuje silnici I. třídy I/3 a dálnici D1.
Stávající stav silnice je v současné době nevyhovující a dle Diagnostického průzkumu je v daném úseku silnice navržen tento způsobu a technologie opravy:
· odstranit stávající konstrukci na hloubku 80 mm
· provést recyklaci stávajícího konstrukčního souvrství podle TP 208 technologií za studena na místě - tloušťka vrstvy 200 mm Výsledná recyklovaná směs dle TP 208 : RS 0/45 CA
Před prováděním samotné recyklace na místě doporučujeme ověření fyzikálně-mechanických vlastností budoucí recyklované směsi – zpracování průkazních zkoušek.
· provést infiltrační postřik asfaltovou emulzí PI-A v množství 0,60 kg/m2 zbytkového asfaltu
· položit podkladní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 16 podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 80 mm s asfaltovým pojivem 50/70
· provést spojovací postřik asfaltovou emulzí PS-A v množství 0,20 kg/m2 zbytkového asfaltu
· položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 40 mm s asfaltovým pojivem 50/70
Konstrukce vozovky bude zesílena o cca 40 mm.
Celková délky opravy je cca 610 m a rozsah oprav byl upřesněn správcem silnice.
Z důvodu homogenizace stávající komunikace (úprava-navýšení nivelety komunikace kvůli absenci min. podélných sklonů, úprava a sjednocení stávajících příčných sklonů) bude nezbytné doplnit materiál před plánovaným provedením recyklace za studena na místě. Do stávajícího konstrukčního souvrství bude doplněna štěrkodrť ŠD 0/32 a R-materiál v poměru 50 % : 50 %. Před prováděním samotné recyklace na místě doporučujeme ověření fyzikálně-mechanických vlastností budoucí recyklované směsi – zpracování průkazních zkoušek. Po provedení těchto zkoušek může být poměr doplňovaného materiálu dle potřeby upraven.
Polohově je komunikace umístěna ve stávající trase. Šířkové uspořádaní komunikace II/125 se nemění a zůstává prakticky dle stávajícího stavu. Podélný sklon komunikace sjednocuje stávající stav a navyšuje niveletu o cca 40 mm. Příčný sklon komunikace je střechovitý 2,5% v místech oblouků se mění na jednostranný 2,5 –5%, a částečně se přizpůsobuje stávajícímu stavu. Nezpevněné krajnice v celém úseku stavby bude mít jednostranný 8,0% sklon směrem od komunikace. Šířka nezpevněné krajnice se předpokládá 0,5 m, přičemž v místech, kde je technicky obtížné (místa rozšíření náspu silničního tělesa, případně rozšíření zářezu silnice) vybudování nezpevněné krajnice je možné tuto krajnici provádět v šířce 0,25 m, případně ji vynechat. Krajnice bude vytvořena pomocí štěrkodrti frakce 0/32 popř. R-materiálu.
V trase silnice a bude také provedeno obnovení stávajícího vodorovného dopravního značení, zejména střední dělicí čáry V1a, V2b a vodících proužků V4 0,125, po obou stranách komunikace.
Rozsah opravy silnice II/125 a její směrové a výškové uspořádání je patrné z výkresové části projektové dokumentace.
Stavba bude prováděna za úplné uzavírky a nebude členěná na etapy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000284

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-340/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je silnice II/125 od křižovatky se silnicí III/12533 směrem na obec Jindice v katastru obcí Jindice a Mančice u Rašovic, okres Kutná Hora.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 946 511,84 bez DPH (7 195 279,33 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 768 104,01 bez DPH (6 979 405,85 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 10. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

5. 10. 2015, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/125 od křiž. s III/12533.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap