II/125 a III/12550 křižovatka u obchvatu Kolína

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/125 a III/12550 křižovatka u obchvatu Kolína zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/125 a III/12550 křižovatka u obchvatu Kolína

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava komunikace III. třídy Stávající křižovatka je řešena jako průsečná se dvěma protisměrnými jízdními pruhy.
Objekt řeší úpravu stávající křižovatky na okružní elipsovitou křižovatku s délkou elipsy 34,0 m a výškou 23,3 m. Střed elipsy je osazen prakticky do průsečíku os sil. II/125 a sil. III/12550. Tyto rozměry a toto řešení umožňuje využití celé zpevněné plochy stávající křižovatky ve všech směrech. Vzhledem ke stavebním úpravám na ploše stávající křižovatky nedochází k zásahům do okolních ploch a do sousedních pozemků, veškerá stavební činnost se odehrává na pozemcích, které slouží pro stávající křižovatku. Nedochází k zásahům do stávajícího zemního tělesa.
Okružní křižovatka má středový zvýšený ostrov délky 14,0 m a výšky 11,0 m, kolem středového ostrova je navržen prstenec (s možností pojíždění) šířky 1,50 – 2,0 m. Vozovka
okružního jízdního pásu má šířku 6,15 – 10,0 m.
Ramena okružní křižovatky není nutné stavebně upravovat, plně budou využity stávající příjezdové komunikace. Ramena okružní křižovatky jsou dopravním značením upravena na délku 15 m před vlastním kruhem. Vjezd a výjezd do křižovatky je navržen jednopruhový, mezi vjezdový a výjezdový pruh je vložen zvýšený dělící ostrůvek o šířce 2,0 m. Dělící ostrůvek bude proveden z drobné žulové dlažby s nadvýšením 0,10 m nad niveletou okolní vozovky. Dělící ostrůvky a pojížděný prstenec jsou od vozovky odděleny betonovými silničními obrubníky KO pro kruhové objezdy. Obrubníky jsou nad niveletou vozovky nadvýšeny o 0,10 m. Zvýšený středový ostrov je ohraničen betonovým silničním obrubníkem
s nadvýšením 0,15 m. V prostoru křižovatky je uvažováno s odstraněním stávající obrusné vrstvy frézováním v tl. 40 mm a pokládkou nové obrusné vrstvy v tl. 40 mm z asfaltového betonu – ACO 11 S.

V předmětném úseku budou vyznačeny střední dělící čáry, vodící čáry a dopravní stíny v nájezdech do okružní křižovatky. Jedná se o vyznačení podélné čáry souvislé V1 a v šířce 0,125 m, podélné čáry přerušované V2b (1,5/1,5) v šířce 0,25 m pro vyznačení okraje jízdního
pásu a vodících čar nepřerušovaných V4 v šířce 0,25 m pro vyznačení okraje vozovky.
Vodorovné dopravní značení na nový kryt bude provedeno nejprve barvou a po vyzrání a zajetí nového krytu definitivně obnoveno plastem.
Část stávajícího dopravního značení bude demontována dle návrhu.
Svislé dopravní značky budou použity reflexní min. tř.2, budou osazeny na kovových sloupcích s bet. patkami.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000212

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-150/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 - Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

komunikace II/125 a III/12550

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 900 000,- bez DPH (2 299 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 856 061,- bez DPH (2 245 834,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

24. 7. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778 531 990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/125 a III/12550 křižovatka u obchvatu Kolína.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky II/125 a III/12550 křižovatka u obchvatu Kolína zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SILMEX s.r.o. (48951081) Uchazeč 2 263 494,41 Kč vč. DPH
1 870 656,54 Kč bez DPH
Tannaco a.s. (61677272) Dodavatel 2 245 834,- Kč vč. DPH
1 856 061,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap