II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec - Prčice přes Sedlecký potok - PD

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec - Prčice přes Sedlecký potok - PD zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec - Prčice přes Sedlecký potok - PD

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“) a projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 230/2012 Sb. v platném znění a dle znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci

„Oprava mostu ev. č. 120-004,005,006“

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace v úrovni DSP, PDPS, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání příslušných stavebních povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně zajištění doložky o nabytí právní moci stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby).
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda stavba není zatížena ochrannými podmínkami, tj. zejména podmínkami Národního památkového ústavu a/nebo zda se na stavbu nevztahují podmínky vyplývající z lokalit chráněného území, apod.
Poskytovatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který rozhodne o dalším postupu v dané věci formou zápisu na výrobním výboru svolaném Poskytovatelem do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

268/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71251000-2

Místo plnění veřejné zakázky

určuje Poskytovatel, autorský dozor bude probíhat na mostě ev. č. 119-003

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

740 550,- bez DPH (896 065,50 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

622 080,- bez DPH (752 716,80 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 1. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 11. 2014

Lhůta pro podání nabídek

20. 11. 2014, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec - Prčice přes Sedlecký potok - PD.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o poskytování služeb 6. 1. 2014 Zobrazit
dodatek č. 1 13. 6. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap