Dodávka plodu ostropestřce mariánského II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka plodu ostropestřce mariánského II. zadávané zadavatelem IREL, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

IREL, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka plodu ostropestřce mariánského II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je nákup 30 tun plodu ostropestřce mariánského (Silybi mariani fructus), dále jen „dodávka“. Kvalitativní požadavky na dodávku jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Předmětem plnění je rovněž skladování dodávky do termínu vyskladnění na základě požadavku zadavatele.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky, dílčí plnění ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné zadávací řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli v jeho průběhu v souladu s čl.39) – 41) PpVD OPPIK. V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení zadávacího řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v souladu s čl. 56) PpVD OPPIK oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Délka zadávací lhůty činí 30 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

03117000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

840 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 6. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 6. 2020

Lhůta pro podání nabídek

30. 6. 2020, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: davidfrolik@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka plodu ostropestřce mariánského II..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 12. 6. 2020 Zobrazit
Zadávací dokumentace 12. 6. 2020 Zobrazit
Přílohy č. 1-4 ZD 12. 6. 2020 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 16. 7. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka plodu ostropestřce mariánského II. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ZEMASPOL Uherská Brod a.s. (25509985) Dodavatel 1 034 550,- Kč vč. DPH
855 000,- Kč bez DPH
ZEMET spol. s r.o. (44125925) Uchazeč 1 052 700,- Kč vč. DPH
870 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap