Dodávka a instalace mlýnské stolice – II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka a instalace mlýnské stolice – II. zadávané zadavatelem IREL, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

IREL, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka a instalace mlýnské stolice – II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je návrh a dodání 1 ks mlýnské stolice a její napojení na stávající dopravní cesty zadavatele (technologické napojení, dopravníky, ventilace) pro zpracování plodu ostropestřce mariánského (dále jen „technologie“), její instalace, zprovoznění a uvedení do provozu. Součástí předmětu díla je i dodání technických dokladů k dané technologii, realizace všech revizí a zkoušek v souladu s platnými legislativními předpisy. Požadavky na technologii jsou blíže uvedeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky, dílčí plnění ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu smlouvy o dílo).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu v souladu s čl.39) – 41) PpVD OPPIK. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v souladu s čl. 56) PpVD OPPIK oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Délka zadávací lhůty činí 30 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42212000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Miroslavské Knínice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 711 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 10. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 10. 2021

Lhůta pro podání nabídek

22. 10. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: davidfrolik@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka a instalace mlýnské stolice – II..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 6. 10. 2021 Zobrazit
Zadávací dokumentace 6. 10. 2021 Zobrazit
Přílohy č. 1-6 ZD 6. 10. 2021 Zobrazit
Rozhodnutí a oznámení o přidělení zakázky 27. 10. 2021 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka a instalace mlýnské stolice – II. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PROMLYN s.r.o. (07314981) Dodavatel 6 439 435,50 Kč vč. DPH
5 321 847,50 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap