Rekonstrukce objektu společnosti IMCoPharma

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce objektu společnosti IMCoPharma zadávané zadavatelem IMCoPharma a.s. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

IMCoPharma a.s

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce objektu společnosti IMCoPharma

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce a přestavba stávajícího objektu v areálu společnosti IMCoPharma, a.s. Stavba bude provedena na základě dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností KOHL ARCHITEKTI s.r.o. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 6 – Dokumentace pro provedení stavby.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu smlouvy o dílo).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Účastník bere na vědomí, že zadavatelem určený technický dozor stavby (TDI) nesmí být zajišťován osobou uchazeče či osobou s ní majetkově či personálně propojenou
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 52) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-002728

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213250-0

Místo plnění veřejné zakázky

Bílovec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

40 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 1. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek

4. 4. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga 4, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: 733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce objektu společnosti IMCoPharma.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce objektu společnosti IMCoPharma zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
JTA – Holding, spol. s r.o. (25816624) Dodavatel 40 898 000,- Kč vč. DPH
33 800 000,- Kč bez DPH
RUBING s.r.o. (64612473) Uchazeč 41 603 561,76 Kč vč. DPH
34 383 108,89 Kč bez DPH
TREPART s.r.o. (25917838) Uchazeč 42 910 491,97 Kč vč. DPH
35 544 361,57 Kč bez DPH
BYSTROŇ Group a.s (27800466) Uchazeč 44 383 445,45 Kč vč. DPH
36 680 533,43 Kč bez DPH
Beskydská stavební, a.s. (28618891) Uchazeč 46 568 821,85 Kč vč. DPH
38 486 629,63 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap