Vývoj a dodávka prototypu přístroje „MyCrobe"

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vývoj a dodávka prototypu přístroje „MyCrobe" zadávané zadavatelem GeneProof a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

GeneProof a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vývoj a dodávka prototypu přístroje „MyCrobe"

Předmět veřejné zakázky

Stávající molekulárně diagnostický proces průkazu přítomnosti nukleových kyselin (DNA, RNA) patogenů je založen na manuálních, pracných a časově náročných metodikách. To s sebou nese vysokou chybovost a nízkou míru standardizace díky vlivu lidského faktoru, omezenou kapacitu množství vyšetřených vzorků a omezené spektrum prováděných vyšetření. To vše neodmyslitelně vede k nákladům vyšším, než by bylo eliminací těchto nežádoucích faktorů možné dosahovat. Řešením tohoto problému je automatizace diagnostického procesu a sjednocení různých diagnostických postupů do unifikovaných procesů.

Projekt komplexně řeší vývoj plně automatizovaného diagnostického procesu založeného na přímém průkazu DNA/RNA patogenů v klinickém materiálu pacienta. Projekt zahrnuje výzkum a vývoj přístrojové platformy i aplikačních diagnostických souprav umožňujících plně automatickou, rychlou a citlivou diagnostiku infekčních agens. Takto koncipovaný automatický diagnostický proces nahradí stávající manuální přístup, čímž podstatným způsobem zvýší kapacitu diagnostické laboratoře a to jak do počtu vyšetřených vzorků, tak i z pohledu navýšení spektra prováděných vyšetření. Automatizovaný diagnostický provoz s sebou nese vyšší míru standardizace poskytovaných výsledků, zvýšení kvality a rychlosti nebo snížení finančních nákladů na diagnostický proces.

Cílem projektu jsou tedy izolační kit, aplikační diagnostické kity a prototyp plně automatického PCR diagnostického přístroje zahrnující izolaci nukleových kyselin, analýzu metodou Realtime PCR a vyhodnocení výsledků bez potřeby mezioperačního zásahu obsluhy (přístroj MyCrobe).


Předmětem této zakázky je ale pouze „Vývoj a dodávka prototypu přístroje MyCrobe zahrnující zejména 3D konstrukční návrh, vývoj software a výrobu a testing prototypu", za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci, v návrhu smlouvy (příloha č. 1 této ZD) a v Technické specifikaci (příloha č. 2 této ZD).

Poznámka

Zadavatel nezadává tuto veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Technická specifikace (příloha č.2 této zadávací dokumentace) bude zaslána uchazeči bez zbytečného odkladu po doručení smlouvy o utajení podepsané k tomu oprávněnými osobami.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33.12.41.00-6

Místo plnění veřejné zakázky

Vídeňská 101/119, 619 00, Brno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 885 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 5. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 5. 2016

Lhůta pro podání nabídek

8. 6. 2016, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Radim Skula

Kontaktní e-mail: skula@geneproof.com

Kontaktní telefon: 739 369 997

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vývoj a dodávka prototypu přístroje „MyCrobe".

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap